Patron SName: 3132. Burke, deBurgh, a Búrc

38 entries matched

103. A mhic gur meala t’arma $
133. A theachtaire theid ar sliabh $
147. A-nois diolam an deachmhadh $
311. Beannacht ar anmain Uilliam $
488. Clann an Iarla o iomluibh Banba/Rannam le cheile $
504. Coir Dhe eadram is Uilliam $
533. Cread a-nois fhuirgheas Eamonn? $
534. Cread agaibh aoidhigh a gcein? $
640. Deacair tagra re treisi $
738. Do bhriseadh riaghail riogh Sacsann $
765. Do ghabh Eire a huain cumhadh $
834. Einpheisd ag milledh Muman [*Dibir uainn an ainbh $
869. Fada an raithei-se romhainn $
872. Fada ata ... biaid fos mar iarla in Eirinn
892. Fada leam an la a-marach $
926. Fearann cloidhimh crioch Bhanba $
954. Foiridh mo leisge a Leath Cuinn $
958. Foraois airdriogh iath Connacht $
996. Fuilngidh bhur lean a Leath Cuinn $
1052. Geall re heighreacht eangnamh rioghdhamhn $
1072. Gluais a theachtaire teid siar $
1087. Gur mheala an t-armsa a Eamuinn $
1100. Inghean tSearluis nach claon cuing $
1151. Is cumhain liom an la a-ne $
1169. Isligh do mheanma a Mhaoilir $
1206. Leig thort do thuirse a Shile $
1229. Mac sud ar sliocht fionnMhanannain
1253. Mairg dan comharsa a chara $
1336. Mathair chogaidh crioch Bhanbha $
1426. Mor iongabhail anma riogh $
1508. Ni deireadh d’anbhuain Eireann/ Crioch Gaoidheal.. $
1511. Ni dhlighim aithfear ar fheirg $
1570. O Dhia dealbhthar gach oige $
1591. Olc mo thuras sonn o Lundain $
1619. Rannam le cheile, a chlann Uilliam $
1692. Seanoir cuilg cairt an Bhurcaigh $
1752. T’aire riot a Riocaird Oig $
1835. Toghaidh Dia neach ‘n-a naoidhin $