Motif: 317. childhood/ education: fosterage, games, toys (toy shields, spears etc.)

78 entries matched

32. A Cholmain mhoir mheic Leinin $
76. A fhir theid i dTir Conaill $
89. A leabhran ainmnighthear d’Aodh $
103. A mhic gur meala t’arma $
142. A-nocht sgaoilid na sgola $
249. Ar iasacht fhuaras Aonghus $
251. Ar n-oidi muinti Mac De $
292. Beag nachar dhearmuid me Muire $
314. Beannacht duit a Dhaibhi Oig $
331. Ben g[l]as dom croidi, a Choimdhe
344. Braon re ndubhadh diomdha De $
375. Buime trir mathair Mhic De $
418. Cia a-deir gur imthigh Eamonn $
447. Cia lear muineadh Maol Mhuire? $
484. Cionnas mheasdar macamh og? $
492. Clu gach feadhma ar fhuil Chein $
500. Coimhghe Criost fa Choin-Connacht $
557. Crioch gach neithe dol re naduir $
582. Cuirfead meise altram cloinni $
589. D’Oilbhearus is beatha a bhas $
614. Dail catha idir Corc is Niall $
637. Deacair innreamh na hoige $
645. Dean oram trocaire a Thrionoid $
657. Deanam fan moine so soir $
675. Dia do bheatha a mheic Mhaghnuis $
678. Dia do bheatha a Naoidhe Naoimh $
706. Diomdhach me don macdhacht riogh $
721. Dlighidh iasacht a iodhlacudh $
722. Dlighidh liaigh leigheas a charad $
727. Dlighthear dhiom cuimhne an Chalbhaigh $
731. Do b’fhearr mo sheachna a Shile $
762. Do fhidir Dia Cineal Conaill $
827. Eanna dalta Cairpri cruaid $
891. Fada is othras eag Donnchaidh $
945. Fogas oirbheart d’aois linibh $
973. Fuarais th’iarraidh a Eire $
994. Fuigheall formaid fuil Dalaigh $
1002. Gabh a Bhriain liom fam lochtaibh $
1019. Gabh rem chomraigh a Mheic Ghriogoir $
1028. Gabhthar danacht o dhalta $
1029. Gach ean mar a adhbha $
1074. Go gcead dod ghairm a bhrathair $
1108. Iomchuir th’athtuirrse a Aodh Ruaidh $
1137. Ionmhain sgribheann sgaoiltear sunn $
1185. Lamh dhearg Eireann Uibh Eathach $
1188. Leachta carad a ccath Briain $
1227. M’anam do sgar riomsa areir $
1238. Mairg as bhraighe ar mhacraidh Murbhaigh $
1247. Mairg chaitheas dlus re dalta $
1294. Maith agus maithfidhir duid $
1301. Maith an locht airdriogh oige $
1315. Maith mh’anacal ar fheirg nDe $
1316. Maith mo choimirce ar choir nDe [al. Maith co- $
1341. Meaisde nach eadmhar Eire $
1381. Mo dha dhalta niorsad liuin [al. ‘ionmhuin liom $
1405. Molfaid Conallaigh Clann Tail $
1415. Mor ar bhfearg riot a ri Saxon $
1439. Muime na heagna an umhla $ [al. Buime...]
1458. Na naoi roinn-si don rioghain $
1503. Ni comhthrom cogadh Banbha $
1529. Ni hainimh oige i bhflaithibh $
1540. Ni maith siubhal san Domhnach $
1580. Oileamhain flatha fuair Eoin $
1606. Pardhas Fodhla Fir Manach $
1660. Rugadh baire ar an mbochtacht $
1666. San Doiminic ’s a dhuthracht $
1735. Soirbhidh a Chriost don Chalbhach $
1752. T’aire riot a Riocaird Oig $
1806. Teallach coisreagtha clann Bhriain $
1815. Teasda easgcara an fhiadhaigh $
1817. Teasda eochair ghlais Ghaedheal $
1826. Tig Mac is fearrde fine $
1844. Tosach fortuin fuair Domhnall $
1897. Truagh t’fhagbhail a Inis Chuinn $
1905. Tug t’aire riom a ri Gaoidheal $
1906. Tugadh an t-ar so ar Eirinn
1916. Tugas gradh eagmhaise d’Eoin $
1942. Uasal an t-ainm Eoin Bruinne $