Class: 32. Religious

396 entries matched

4. A Athair nua neamhda sa $
10. A bhean do bhi san Bheithil $
30. A cholann chugat an bas $
32. A Cholmain mhoir mheic Leinin $
39. A chroch De deana mo leigheas $
40. A chroinn ar ar thoirling Dia $
44. A Dhe athar t’fhaire rum $
49. A dhuine chaitheas corp De $
51. A dhuine chuireas an crann (or “A fhir...?) $
60. A fhir benas clocc na trath•
68. A fhir leagtha an leabhrain bhig $
69. A fhir luigheas ina leabuidh $
70. A fhir na heagna d’iarraidh $
79. A fhir threabhas an dtulaigh $
86. A Iosa an eisdir mo dhan? $
97. A Mhaighdean bhuidh nar mhuscail m’fhadch •
101. A Mheic Muire ni raib gol [faint or illegible]
107. A Mhuire a mhathair ar n-Athar $
108. A Mhuire ag so me chugat $
109. A Mhuire mor a mhionn socur $
114. A naomhMuire a mhathair De $
116. A ogain on a ogain $
118. A sbaran an Spioraid Naoimh $
122. A shaoghail on a shaoghail $
140. A-niu ceadachtach Chlann Adhaimh $
146. A-nois diolaim deachmhadh De $
156. Ab fioraonda cian (or fada) o shoin $
159. Acht mar uisge d’eis a leata $
163. Aderar easbacc... $
166. Adhbhar broin bruadar bailc
168. Ag so an t-easlan dar-iribh $
169. Ag so bragha dheit a Dhe $
171. Ag so trath na cabhra a Chriosd $
175. Ailim an triur $
177. Ailim mo Dhia $
178. Ainic me a Mhic ar seathar $
183. Aisdrigh chugam a Chroch Naomh $
190. Aithin me dot oide a Eoin $
195. Aithrighe sunn duid a Dhe $
198. Alainn dun Mhic Mhuire $
202. An bean phairte pais Isa $
205. An ceim-si ad choinne a Chuirp De $
212. An e sud an Criosd ceadna? $
217. An ngeabhair mo shuirghe a shiur $
222. An te riaradh le beagan
233. Annamh ri ag roinn tighearnais $
240. Aoidhe meise ag Mathair De $
247. Ar do dhion damh a Ghobnuit $
251. Ar n-oidi muinti Mac De $
255. Ar t’fhaosamh dhamh a Dhe Athar $
261. Ata an deacair eder dis $
262. Ata an saoghal ag seanmoir $
267. Ata sinn ar slighidh $
270. Ataid tri comhruig im chionn $
273. Atam i n-esbhaidh amhairc $
281. Baith(?) im chroide a Mhic De al. Réidhigh an croidhe
285. Beag gach peannaid go bas De $
291. Beag nach tainig mo thearma $
292. Beag nachar dhearmuid me Muire $
294. Beag nar dhearmadas mo dhuthaigh $
295. Beag nar saraigheadh San Froinseis $
303. Bean da mhac mathair Iosa $
308. Beannacht a Mhathar ar Mac nDe $
319. Beannuighthe na boicht $
322. Beart chais cogadh tighearna $
327. Beir iul damhsa a Dhe $
331. Ben g[l]as dom croidi, a Choimdhe
333. Bi fum a Mhic Dhe ar mo mhuin $
337. Binn labhras leabhar Muire
340. Blath an mhachuire Muire $
344. Braon re ndubhadh diomdha De $
349. Breagthar bean le sead suirghe $
350. Breitheamh ceart cothrom an t-eag $
366. Buailfidh Dia a bhuille baire $
368. Buaine na beatha bas De $
375. Buime trir mathair Mhic De $
384. Cairdeas na Muire gan bhron $
385. Cairt a siothchana ag siol Adhaimh $
387. Caoin thu fein a dhuine bhoicht $
388. Caoineam a chuirp Dia na ndul $
391. Cara mna an tighe ag an teinid $
392. Cara na heigni Iosa $
397. Ceangal sodenta siogh De
398. Ceanglaim mo chumann le Muire $
409. Ceidri an domhain an Duileamh $
414. Ceithearn choilleadh clann Adhuimh $
416. Ceithre croinn croch De $
438. Cia do fheachfadh ar m’eigin? $
443. Cia ghabhas m’anmain re ais $
445. Cia le bhfillfidhe fearg righ $
446. Cia le gcoiseontar mh’anam $
475. Cionnas dhiolfad mo luach leighis? $
487. Cionta na colla is cuis truaighe $
494. Clu nach ccaithtear clu Muire $
498. Codludh so ni dleghamni
507. Coir foighide re feirg nDe $
523. Corrach do shuan a shaoghail $
524. Crann do chuir amach Naoi nar $
525. Crann seoil na cruinne an Chroch Naomh $
551. Creidim duit a Abhlann uasal $
552. Creidim duit a Dhe nimhe $
553. Creidim mar chreideas an Eaglais $
563. Cuairt gun te nach slan $
566. Cuig cais as mho re Moire $
567. Cuig cais ina raibh Muire mhor $
568. Cuig casa deag doirbh an Phais $/ Slan arna mharbh
574. Cuimhnigh ughdar na slainte $
577. Cuir a gceann a ndobhairt me (see A fhir legtha.. $
578. Cuir srian rem chorp a Choimdhe $
592. Da chuireadh ar cloinn Adhuim $
598. Da lamh sinte le sioth nDe $
606. Da rann deag dhlighim d’Iosa $
615. Daingean connradh fa chairt riogh $
629. Deacair aighneas earca riogh $
635. Deacair foghnamh do thoil dha thighearna $
648. Deana mo theagasg a Thrionoid $
649. Deanadh Criost comhairle a mhathar $
650. Deanadh go subhach Siol Adhamh $
654. Deanam cionntughadh na colla $
659. Deanamh oirchill ara n-eag $
662. Deasgaidh gach uilc in t-uabar $
663. Deileochaidh re Dia Athar (aceph.) $
664. Deine a Chriosd mo choimead [al. ‘Dein....’] $
665. Deireadh cairdessa comhaireamh $
672. Dia do bheatha a Abhlainn ain $
674. Dia do bheatha a Mhathair De $
676. Dia do bheatha a Mheic Mhuire $
677. Dia do bheatha a Mhuire (mhor) $
678. Dia do bheatha a Naoidhe Naoimh $
679. Dia do bheatha a Ri an Domhnaigh $
681. Dia do bheatha fein ‘Mhuire $
685. Dia do chruthaigh grianbhrugh nimhe $
688. Dia dom fheitheamh ar fheirg nDe $
699. Diol molta maor tighearna $
708. Diomhaoin gach dan acht dan De $
709. Dion cloinne a n-eag a n-athar $
716. Diultaiim dod sheirc a shaoghail $
718. Dlighe a dhuine deanamh loin $
721. Dlighidh iasacht a iodhlacudh $
722. Dlighidh liaigh leigheas a charad $
726. Dlighthear deachmadh asan dan $
728. Dlighthear don bhrathair bheith umhal $
729. Dlighthear muinntear ag mathair De $
733. Do bhas fein isa’ Choimdhe $
737. Do bhriseadh cunnradh ar cach $
742. Do chaithfinn cara cuirte $
743. Do charas crios mo charad $
749. Do chodail ar bhfear faire $
752. Do chros fein duit a Dhuilimh $
764. Do geineadh inghean o’n umhla $
782. Do ni duine Dia dha mhaoin $
783. Do ni eanMhac ionad cloinne $
803. Dona an t-eachsa fuair m’anam $
807. Droichead na bpeacthach pais De $
814. Duine do-chuaidh do ccur sil $
817. Dursan do mhartra a Mheic De $
826. Eanla coinne ag cloinn Adhuimh $
831. Easga ar nglanadh gras Muire $
839. Eisd a Iosa ar n-aonrann deag $
842. Eisd mh’osnadh a Mhuire mhor $
844. Eisd red mholadh a Mheic De [al. Eistidh re moladh $
845. Eisd rem chulpa a Mheic Mhuire $
848. Eisd rem fhaoisidin a Iosa $
849. Eisd rem fhuighlibh a Athair $
851. Eiseirghe do eirigh Dia $
856. Eistidh re marbhnaidh Meic De $
858. Eistidh riomsa a Mhuire mhor $
868. Fada an chuimhne-si ar choir nDe $
875. Fada atu a n-aghaidh mh’anma $
878. Fada cuimhnighthear coir Leinbh $
881. Fada deoraigheachd na ndaoine $
886. Fada go tuighim mo theach $
887. Fada gur haitigheadh Eire $
895. Fada me ar mearughadh sligheadh $
915. Failte rod [al. riot] a righ na n-aingeal $
919. Feach do dheireadh a dhuine $
927. Fearg an Choimdheadh re cloinn Adhaimh $
928. Fearr beagan cloinne na clann $
936. Fiu a bheatha bas tigherna $
939. Fod m’uaigh m’fhearann cairte $
950. Foiligh mo chionta a Chroch Naomh
952. Foir a Mheic Mhuire mo ghuais$ al.F. m’amgh. a Mhic
953. Foir mh’amhghar a Dhe Bhi [al. ‘ar mh’angar’] $
970. Fuar a-reir caoimhtheach an Choimdhe $
980. Fuaras mian on fuaras mian $
985. Fuaras tri tiodhlaicthe o Dhia $
992. Fuigheall beannacht bru Mhuire $
1004. Gabh a Mhuire an lamh-sa id laimh $
1005. Gabh aithreachas uaim $
1006. Gabh ar gceannaighne a Chroch Naomh $
1009. Gabh m’eagnach a Eoin Baisde $
1010. Gabh mo chomairce a chuirp Iosa [al. Gabh ar.. $
1023. Gabhaim bealach go dun De $
1024. Gabhaim le hollamhnacht Iosa
1026. Gabham deachmaidh ar ndana $
1028. Gabhthar danacht o dhalta $
1031. Gach maighdean go mathair De $
1032. Gach maighdean go Mathair Meic $
1033. Gach oige mar a hadhbhar $
1035. Gairid la ag lucht an toighe $
1042. Garbh eirghe iodhan bhratha $
1045. Geabh an sead so, a Mhuire mhor [al. Gabh...] $
1046. Geabh do chead a cholann chriadh [al. Gabh] $
1056. Geall re maoinibh moladh De $
1060. Gearr go gcobhra Ri na riogh
1066. Geillim chugad a chroich [al. ‘Geallaim....’] $
1068. Gin go gcarthair cara siur $
1069. Glac a chompain, comhairle (or ‘Gabh...’) $
1070. Gloir is moladh duit a Dhe $
1083. Grian na maighdian Mathair De/al. Grian na rioghan $
1085. Guidh oram a Eoin Baisde $
1086. Guidhim Dia mor - mo lon is mo liaigh
1089. I mbreig ni mholaim Muire $
1107. Iocadh Criosd cumaoin a Mhathar $
1110. Iomdha ainim maith ar Muire $
1114. Iomdha fath ag feirg an Choimdheadh $
1115. Iomdha fear suirghe ag San Mairghreag $
1117. Iomdha rod direach go Dia $
1118. Iomdha sgeal maith ar Mhuire $
1120. Iomdha teachtaire i dtigh De $
1147. Is aibhseach mo locht foraoir $
1148. Is aille Iosa na ‘n chruinne
1164. Is romhaith mo leaghasa
1170. Ithir gras do ghein Dia $
1172. La bhraith an Choimdheadh an Cheadaoin $
1177. La saoire corp an Choimdheadh $
1178. Labhair linn a Mhuire mhathair $
1182. Lamh a-niu im thionnsgnamh a Thrionoid $
1208. Leigheas an bheatha bas De $
1214. Liaigh mo chabhartha an Chroch Naomh $
1216. Linn fPadruig na purt solas
1220. Lochrann chuig solas Sainct Proinnsias $
1221. Lochrann soillse ag siol Adhaimh $
1226. M’anam dhuit a Dhe Athar $
1228. M’ocht roinn molta do Mhuire $$
1237. Mairg as aighne i n-aghaidh Breithimh $
1241. Mairg as urra re heacht riogh $
1245. Mairg bheirios diogha da dheoin $
1248. Mairg chaomhnas a cholann $
1250. Mairg clann do chroch a n-Athair $
1251. Mairg damh dan seisi an saoghal $
1255. Mairg danab soirbh an saoghal $
1258. Mairg dar companach an cholann $
1261. Mairg dhiultas d’inghin Anna $
1262. Mairg do bhearadh acht bean ghaoil $
1278. Mairg mheallas muirn an tsaoghail $
1279. Mairg nach diongnadh dan do Dhia $
1280. Mairg nach doirteann a dheara $
1281. Mairg nach isligheann e fein $
1282. Mairg nach molann Mathair De $
1283. Mairg nach taithigh go teagh Riogh $
1284. Mairg nach tathaigh na tratha $
1290. Mairg theid tar toil a athar $
1294. Maith agus maithfidhir duid $
1295. Maith an baranta bean riogh $
1296. Maith an bhanliaigh bean Iosa $
1304. Maith an sgealaighe an Sgriobtuir $
1306. Maith an t-aiseag fuair Muire $
1315. Maith mh’anacal ar fheirg nDe $
1316. Maith mo choimirce ar choir nDe [al. Maith co- $
1317. Maith mo phardun-sa pais De $
1318. Maith ra coindmeadh coinneamh De $
1322. Maithim d’urra dana acht Dia $
1327. Mana beth cruaide croidhe
1330. Maor trean an tighe neamhdha $ see Creidim dhuit a
1333. Marthain duit a chroch an Choimdheadh $
1339. Me ar t’fhaosamh a ogh $
1343. Mealltar inde an t-aos dana $
1349. Meinic do beirear bean ghaoil $
1354. Meitheal do bhi ag Dia na ndul $
1361. Mise ar eanach Iosa $
1362. Mise sair co hUa Suanaig $
1366. Mithidh damh dul im dhuthaigh $
1369. Mithidh do chuibhreach a chuirp $
1370. Mithidh dom triall go toigh Pharrthais $
1378. Mo chaomhna ar choig creachtaibh an tighearna $
1382. Mo iona a teisd trocuire De $
1401. Mochean teid id tegais fPadraig
1403. Mogheanar cheanglas cumann bainrioghna $
1416. Mor ar cach comaoin an Choimgeadh $
1419. Mor do gheallsam uain $
1422. Mor gradh De do na daoinibh $
1440. Muin aithrighe dhamh a Dhe $
1441. Muin dam do mholadh a Mhuire $
1452. Na chuig rainn deag so do Dhia $
1453. Na deana diomus a dhuine $
1456. Na leig mo mhealladh a Mhuire $
1458. Na naoi roinn-si don rioghain $
1459. Na se rainnse don rioghain [al. Na deich roinn $
1467. Namha mh’anma an chalann chriadh $
1468. Namhadh da caraid clann Adhaim
1469. Naoi roinn do rionneas do triur $
1471. Naomhtha an obair iomradh De $
1472. Naomhtha ceardcha Mhic Mhuire [al. cearda] $
1473. Nar budh lia aingeal i bhflaitheas faoi laimh $
1489. Ni baoghalach breith om dha aidhne $
1490. Ni bas ach deaghailt re Dia $
1496. Ni buidheach me do m’Ide $
1498. Ni cara acht cara na h-eigne $
1502. Ni cluain gabhala Gras De $
1512. Ni diol gradha glenn na ndeor $
1535. Ni leir d’aon a ainimh fein $
1537. Ni maith altaighim mh’onoir $
1538. Ni maith do mhalairt a Iudais $
1549. Ni mhilleann cluiche crabhadh $
1550. Ni ri fire acht flaith nimhe $
1564. Nior fhead ... malairt do mhnaoi
1566. Nior togb[adh] eruic Iosa $
1584. Olc a cuitighthear comaoin De $
1585. Olc an connradh a chlann Adhaimh $
1590. Olc iocthar ar luagh leighis $
1592. Olc thuillim mo thuarastal $
1593. Olc tuigtear tioghluichte De $
1596. Or na mban baincheann Nimhe $/*Niamh a gruadh
1601. Ort do sheiseacht a shaoghail $
1604. Osgail romham a Pheadair $
1607. Pardun m’anma dam a Dhe $
1609. Peacach bocht mise a Mhuire $
1610. Peacthach ar siol ‘n-ar sluaghaibh $
1614. Rachad d’eisteacht aifrinn De $
1624. Reacfad feasda dan re Dia $
1626. Realta na cruinne Corp Criosd
1627. Realta [an] chruinne Caitir Fhiona $
1629. Ri og na bi cain na cert $
1630. Ri os righthaibh ri nimhe $
1642. Rogha gach beathadh bheith bocht $
1643. Rogha gach cairdis cara maoir $
1660. Rugadh baire ar an mbochtacht $
1664. Sa raith-se rugadh Muire $
1666. San Doiminic ’s a dhuthracht $
1669. Saoghalta sin a shaoghail $
1673. Saor misi a mhic an Duilimh $
1676. Saothrach bocht an domhan-so $
1677. Sbeaclair na cruinne an Chroch Naomh $
1678. Sdiuir gach maitheasa gradh De $
1682. Seacht dtroighe mo thir duthchais $
1683. Seacht mbriathra an Choimdeadh $
1684. Seacht n-ingheana ‘gon umhla $
1687. Seacht saighde ata ar mo thi $
1695. Seisear is fhearr d’fhuil Adhaimh $
1699. Sgeal doiligh ar Mhuire mhoir [al.(Is)Truagh a Dhia ..$
1706. Sguir dod dhiomus a dhuine $
1714. Sir go luath liaigh h’anma $
1715. Slainic ar gcabhra cru De $
1719. Slan ar n-a mharbhadh Mac De $
1728. Slan uaim ag oilean Padraig $
1730. Sliocht na bpeacthach Uaimh Padraig $
1733. Soidheach balsaim bru Mhuire $
1747. Suntach sin a cholainn criadh /al. Sanntach sin...
1760. Tabhraidh onoir don aoine $
1766. Tagair ret mhac, a Mhuire $
1770. Tainig an trathnona $
1772. Tainig ceo tar an gcreidim $
1779. Tairg [not Truagh] mo mhunadh a Mhuire $
1797. Teach dubh aithristear ann duinn $
1798. Teach leagha leaba Phadraig $
1802. Teachtaire dileas ag Dia $
1803. Teagaisg mise a Mheic mo Dhe $
1804. Teagaisg mise a Mhuiri $
1814. Tearc oidhre dileas ag Dia $
1819. Teid an mhaith a-mugha $
1822. Teine ar n-a fadagh fearg De $
1826. Tig Mac is fearrde fine $
1834. Togbham croich i ndeaghaidh De $
1836. Toghaim Aibhisdin mar aighne $
1842. Tosach ar mbeathadh bas De $
1846. Tosach sidh sanas Gabriail $
1853. Tri ceathrair mo charaid anma $
1860. Tri gluine geinealach De $
1862. Tri naimhde ata ar mo thi $
1871. Triur ata ag brath ar mo bhas $
1872. Triur righ tainig go teach nDe $
1875. Trom an suan-so ar Shiol Adhaimh $
1876. Truagh a Dhia an roinn do rinnis [al. Sgeal doiligh..’$
1883. Truagh cor chloinne Adhaimh $
1886. Truagh do thosach a dhuine $
1890. Truagh liom-sa a chompain do chor (al. ‘liomsa’) $
1893. Truagh mo thurus ar Loch Dearg $
1900. Tu a Mhuire a shiur, mo bhuime is mo bhainimpir
1901. Tuar feirge foighide De [al. Is tuar feirge... $
1907. Tugadh chugadsa a chroch / Marthain duit a Chroch
1908. Tugadh da eochair don eaglais $
1910. Tugadh mo choimead do choigear $
1916. Tugas gradh eagmhaise d’Eoin $
1919. Tuig a dhuine do dhail fein $
1922. Tuile gan traigh daonnacht De $
1923. Tuile gan traigh maith Muire $
1931. Tus na heagna omhan De $
1932. Tus ratha rogha deilbhe $
1934. Uaidhe fein do fhas Iosa $
1942. Uasal an t-ainm Eoin Bruinne $
1944. Uasal ceadobair an Choimdheadh $
1947. Uch a Dhe, uchan aniugh $
1950. Uch is truagh on uch is truagh (or Uch a thrua- $
1954. Urra ar leighis Dia na ngras $
1957. [Mair..] chungnamh lem chairdibh (or Iomdha aceph $