Patron SName: 3257. MacDomhnaill

47 entries matched

26. A chinn Diarmada Ui Chairbre $
123. A Sheonoid meaduigh meanma $
180. Ainmnigh ria ccach ceann a ccionn (aceph.)
199. Alba gan dion a ndiaigh Ailin $
220. An sith do rogha a rig Fionngall?
324. Beid mar do bhadar roimhe $
334. Bi id mhusgladh a mhic Aonghais $
336. Bile fosga criche Fail $
401. Ceannaigh duain t’athar a Aonghas $
402. Ceannas Ghaoidheal do chlainn Colla $
448. Cia meise a mheic an Chalbhaigh? $
505. Coir failte re fer do sgeil $
573. Cuimhnigh sochar siol gColla $
584. Cumha ceathrair do mheasg me $
671. Dia beatha ar ar los a leinb $
712. Dion tire da thighearna $
766. Do ghean craobhsgaoileadh na cColla $
773. Do loisgeadh meise sa Mhuaidh $
791. Do thogh me maicne Domhnuill $
837. Eireannaigh fein Fionnlochlannaigh $
838. Eireochar fos le Clainn gColla
843. Eisd re seanchas Siol gColla
877. Fada coir Fodhla ar Albain $
930. Feasda is caointe Clann Domhnaill $
935. Fior mo mholadh ar mhac Domhnaill
944. Fogas fortuin don oige $
959. Foraois eiges Innsi Gall $
975. Fuaras aisgidh gan iarraidh $
976. Fuaras cara ar sgath na sgeile $
1141. Ionmholta an t-oglach nach diongnadh
1305. Maith an sgeul do sgaoil ‘nar miosg $
1341. Meaisde nach eadmhar Eire $
1342. Mealladh iomlaoide ar Eirinn $
1353. Meisneach miledha a mac Eoin $
1358. Mionn sul Eirionn i nAth Cliath $
1393. Mo-chean do-chonnarc a-reir $
1408. Mor an feidhm freagairt na bhfaighdheach $
1431. Mor mo mholadh ar mhac Colla $
1463. Na tri Colla clann Eathach $ [faint or illegible]
1532. Ni heibhneas gan Chlainn Domhnaill $
1597. Oraoid sunn go siol Colla $
1675. Saoth liom do chor, a Cholla $
1768. Tainig adhbhar mo thuirse $
1785. Taisdil mhionca or siabhradh sionn $
1823. Theasd aon diabhal na nGaoidheal $
1851. Treise an eagla iona an annsacht $
1873. Trom an creacht ar Chrich Chonguil $