Patron SName: 3403. MagUidhir

78 entries matched

23. A Bhriain Mheig Uidhir eisd roinn $
28. A chlu a-moigh ar Mhag Uidhir $
94. A mhacaoimh dealbhas an dan $
135. A theachtaire theid budh dheas $
150. A-nois molfam MagUidhir $
151. A-nois ranag rioghacht m’aigneadh $
272. Atam i gcas idir dha chomhairle $
330. Beith re dan dlighidh ollamh $
338. Biodh aire ag Ultaibh ar Aodh $
345. Brath lendain ac Leic Lughaidh $
361. Buaidh n-egna ar Fhreimh rioghUidhir $
372. Buidheach me do Mhag Uidhir $
390. Cara agus easgara in fhearg $
427. Cia an t-ainm is mo no an mhormhaith
428. Cia ar a bhfuil th’aire a Eire? $
455. Cia re bhfuil Eire ag anmhain? $
466. Cian do chuairt a Chu Chonnacht $
500. Coimhghe Criost fa Choin-Connacht $
519. Connradh do cheanglas re hAodh $
528. Craobh eolais teisd tighearna $
548. Cread mhosglas macraidh Eirne? $
583. Cuirfead so ionnad a Aodh $
612. Da urradh i n-iath Eireann $
624. Daoine saora siol Colla $
637. Deacair innreamh na hoige $
710. Dion Fodhla a bhfeis rioghdhamhna $
713. Dion Ulltach ‘na n-uirrioghaibh $
740. Do caitheadh aoibhneas Uladh $
761. Do feachadh fulang Gaoidheal $
776. Do mheall an sochur siol gColla $
893. Fada leigthear Eamhain i n-aontugha $
896. Fada o cheile clann fPilib $
900. Fada om’ intinn a hamharc $
904. Fada re hurchoid Eire $
906. Fada Teamhair ar ti rioghna $
972. Fuar liom an adhaigh-si dh’Aodh $
1001. Ga sealbh as fhearr ar Eas Ruaidh $
1008. Gabh m’eagnach a Chu Chonnacht $
1050. Geall o Ulltaibh ag einfhear $
1051. Geall re flaitheas fuair me
1121. Iomdha tir do thimcheall sibh $
1167. Is truagh sin a Chu-Chonnacht $
1186. Le heanmhnaoi cuirthear clu ban $
1187. Leaba carad i gCorcaigh $
1197. Leannan na heigse i n-Ulltaibh $
1202. Leath re Fodla fuil Uidhir $
1207. Leigfead Aodh d’fhearaibh Eireann $
1210. Leis fein moltar Mag Uidhir $
1275. Mairg fheagas ar Inis Ceithleann $
1285. Mairg nach tuigeann treise righ $
1329. Manchaigh riamh ‘na Roimh einigh $
1372. Mithidh sin a raith na riogh $
1373. Mithidh teacht a Chu Chonnacht $
1400. Mo-chion dot bhronnadh a Bhriain $
1411. Mor an lucht arthraigh Eire $
1413. Mor an t-ainm ollamh flatha $
1603. Os me eolach as fherr air (aceph. Eolach mise $
1606. Pardhas Fodhla Fir Manach $
1628. Ri con Eireann Abhartach $
1635. Riu feine is inghill Ultoigh $
1641. Rogha an chuaine Cu Chonnacht $
1702. Sgeal uaigneach ar cheile
1711. Siodh do chleir da snadhmadh sibh (aceph.)$
1716. Slan ‘ma do phosadh a Dhomhnaill Mhegnosa •
1722. Slan fad’ lot a lamh Aodha $
1744. Suirgheach Manchaigh re mac righ $
1746. Suirgheach sin, a Eire ogh $
1749. T’aire riomsa a ri O nUidhir $
1808. Teallach feile Fir Manach $
1815. Teasda easgcara an fhiadhaigh $
1831. Tobar fireinigh Fir Mhanach $
1850. Treig do ghruaim an uairsi a Shaera •
1855. Tri coin chosnas clu Gaoidheal $
1880. Truagh an t-amharc-sa a Eire $
1902. Tuar righe rath oirbherta $
1933. Uaibhreach mise ar Mhag Uidhir $
1937. Uaigneach sin a cheann Aodha $
1953. Urra ag oighreacht Eireamhoin $