Patron SName: 3520. Ó Domhnaill

127 entries matched

3. A Aodh og na n-each seang (or luath) $
13. A bhean fuair faill ar an bhfeart $
21. A bhraige ta i dTor London $
46. A Dhomhnaill deglamh fa sith $
48. A dhuin thios ata it éanar $
76. A fhir theid i dTir Conaill $
89. A leabhran ainmnighthear d’Aodh $
144. A-nois aithnighim m’uabhar $
234. Annamh teach a ttreidhibh Leithbhir
274. Atam ionchora re hAodh $
304. Bean do lamhaigheadh Leith Cuinn $
312. Beannacht chugaibh a Chalbhaigh $
335. Biaidh athroinn ar Inis Fail $
382. Caidheadh ceithre teallaigh Teamhra? $
407. Ceathrar as fheile fuar Flann $
410. Ceidtreabh Erend Inis Saimher $
419. Cia a-deir nar mealladh Maghnus $
425. Cia an riocht i rachainn go hAodh $
453. Cia re bhfailtigh fian Eirne? $
456. Cia re gcuirfinn sead suirghe? $
458. Cia rer fuirghedh feis Teamhra $
462. Cia thagras Eire re hAodh $
467. Cian o d’ibheas digh ndearmaid $
472. Cion suirghe ag Eirinn ar Aodh $
476. Cionnas do fhuigfinn-si Aodh $
486. Cionnas tig Eire gan Aodh? $
508. Coir suil le seasamh Gaoidheal $
516. Conall cuingidh cloinne Neill/ mac dob uaisle $
545. Cread fuarais orm a Aoidh? $
623. Dana an turas trialltar sonn $
638. Deacair iomlaoid chlann cConaill $
655. Deanam coir a Chalbhaigh Ruaidh $
666. Deireadh flaithis ag fein Gall $
675. Dia do bheatha a mheic Mhaghnuis $
690. Dia libh a uaisle Eirionn $
698. Diol fuatha flaitheas Eireann $
704. Diomdhach do Conall clann Dalaigh $
706. Diomdhach me don macdhacht riogh $
707. Diomghach Eire d’fhuil Conaill $
720. Dlighidh file faghail aisig $
741. Do cendeocuind cumann rig $
760. Do dhuisgedh gaisgeadh Gaoidheal $
762. Do fhidir Dia Cineal Conaill $
771. Do leighis Dia derbhtha an mirbhail (aceph.) $
789. Do shlan uaim a Ath Seanaigh $
797. Do toirneadh ceannas Clainne Cuinn $
801. Doirbh dar ceadseal cinneamhain tairngeartaigh $
835. Eire a ngioll re hAodh Eangach $
865. Fada a gcairt o Chlainn Dalaigh $
866. Fada a-deartar na deich righ $
874. Fada ataoi im aighidh a Aodh $
902. Fada re hoirbert ... Sil Conaill $
905. Fada suil Eireann re hAodh $
913. Failte duit go crich Bhanba $ •
933. Fill th’aghaidh uainn a Eire $
940. Fogas a namhaidh do Neachtain $
943. Fogas fortacht don tir thuaidh $
951. Foilsigh do mhiorbhaile a Mhuire $
954. Foiridh mo leisge a Leath Cuinn $
987. Fuasgail mo cheasda a Chalbhaigh $
994. Fuigheall formaid fuil Dalaigh $
999. Fulang annroidh adhbhar soidh $
1027. Gabhla Fodla fuil Chonaill $
1082. Greas dearbhtha duan na Feirsde $
1108. Iomchuir th’athtuirrse a Aodh Ruaidh $
1124. Iomdha urraim ac Ultaibh $
1131. Ionmhain an laoidh leaghthar sunn $
1132. Ionmhain baile brugh Leithbhir $
1137. Ionmhain sgribheann sgaoiltear sunn $
1142. Ionmholta malairt bhisigh $
1143. Ionnmhas ollaimh onoir riogh $
1165. Is truagh cor chriche Banbha $
1176. La i dTeamhraigh ag Toirdhealbhach $
1190. Leanam croinic Clann Dalaigh $
1193. Leanfad mo cheart ar cloinn Dalaigh $
1200. Leasg an aghaidhse ar Eas Ruaidh $
1225. Luireach Chriost fan cCalbhach Ruadh $
1233. Maighean dioghla Druim Lighean $
1238. Mairg as bhraighe ar mhacraidh Murbhaigh $
1302. Maith an sealad fuair Eire $
1326. Mallacht ort a fir na sgeal $
1332. Maraid fos fearta Coluim $
1356. Minic frith Eire a hEamhain $
1374. Mithidh th’athdhusgadh a Aodh $
1384. Mo iona diol eanchuigidh Aodh $
1387. Mo mhallacht ort, a shaoghail $
1392. Mo-chean do theacht a chlairseach $
1394. Mo-chean dod chuairt a Chalbhaigh $
1396. Mo-chean don loing-se tar lear $
1405. Molfaid Conallaigh Clann Tail $
1432. Mor neach do mealladh le Maghnus $
1479. Neart gach tire ar Thir Conaill $
1495. Ni breith orm do bhreith a Aodh $
1503. Ni comhthrom cogadh Banbha $
1509. Ni deireadh leoin do Leth Cuinn $
1510. Ni deoraidh mise a Manainn $
1519. Ni fada on Fhodla a tath a ttuaidheamhain $
1527. Ni guais liom t’urchar a Aodh $
1534. Ni i n-aisgidh frioth flaitheas Neill $
1556. Ni theid clann o choir a n-athar $
1559. Ni trath aithreachais d’fhuil Chonaill $
1588. Olc chuimhnighim mo chumann $
1602. Ort mo cheisd a Chalbhaigh Ruaidh $
1617. Rainig seala ar shith Uladh $
1638. Rob soirbh gach sed aniodh do Niall $
1640. Rob soraidh t’eachtra a Aodh Ruaidh $
1644. Rogha na cloinne Conall $
1646. Roind leithe edir .... (TCD 1319 ii, 482) $
1656. Rug cobhair ar choir Ghaoidheal $
1657. Rug cobhair ar Chonallchaibh $
1737. Sona re hAodhaibh clann Conoill $
1751. T’aire riot a ri Doire $
1756. Ta Donnchadh ag cuirt na n-aingeal
1778. Tainig tairngire na n-earlamh $
1816. Teasda Eire san Easpainn $
1817. Teasda eochair ghlais Ghaedheal $
1828. Tinn liom do mhaoith a Mhaire $
1833. Togaibh eadrad is Eire $
1849. Trean riogh uaisligheas ollam $
1852. Treoin an cheannais Clann Dalaigh $
1874. Trom an suan-sa ort a Aodh $
1885. Truagh do chor a chroidhe tim $
1888. Truagh gan Maghnas na mhac riogh $
1889. Truagh liom Maire agus Mairghreag $
1905. Tug t’aire riom a ri Gaoidheal $
1921. Tuile ar dtraghadh trean Gaedheal $
1929. Turnamh dochais dioth muirne $