Patron SName: 3741. Stewart, Stuart

4 entries matched

318. Beannuigh do theaghlach a Thrionoid $
506. Coir feitheamh ar uaislibh Alban $
1436. Mor theasda dh’obair Ovid $
1856. Tri corona i gcairt Sheamais (al. Tri coroine ..) $