Manuscript: 383. No further MSS noted

229 entries matched

17. A bhean na gcioch gcorrsholus $
18. A bhean na lurgan luime $
31. A cholann do-chim gan cheann $
33. A chompain cuimhnigh mise $
51. A dhuine chuireas an crann (or “A fhir...�) $
52. A dhuine cuimhnigh am bas $
78. A fhir thogbhas na taisi 1q. $
80. A gclu is ionnmhas d’fine Raghnuill $
83. A ghille ghabhas an sdiuir $
84. A hogaibh eirgheas fine $
89. A leabhran ainmnighthear d’Aodh $
110. A Mhuireadhaigh meil do sgian $
111. A Mhurchaidh fuirigh re cach $
131. A theachtaire ar cuairt ghluaiseas fa criochaib •
139. A toigh beag tiagar a dteagh mhor $
157. Abair riom a Eire ogh $
208. An coimgidh ata ar nim 7 ar lar
269. Ata sunn senchas Mu-ain $
274. Atam ionchora re hAodh $
328. Beir oirbhire uaim go hAodh $
395. Ceana Aodha an fhabhraidh mhoill $
406. Ceardcha na feile fuil Bhroin $
421. Cia a-nois da gcreidid Clann Eachach $
422. Cia a-nois fheithmheas d’iath Laighion $
428. Cia ar a bhfuil th’aire a Eire? $
432. Cia as uaisle do Laighneachuibh $
434. Cia cheannchas adhmad naoi rann $
435. Cia choimheadfas clu Laighean $
455. Cia re bhfuil Eire ag anmhain? $
466. Cian do chuairt a Chu Chonnacht $
484. Cionnas mheasdar macamh og? $
489. Clanna Mhic an Bhaird chullomm charachach $
493. Clu Laighionn as oigreacht d’Aodh $
500. Coimhghe Criost fa Choin-Connacht $
503. Coir Connacht ar chath Laighean $
504. Coir Dhe eadram is Uilliam $
512. Colla na maidne mairg do-ni 1q $
514. Comhfada a re is raith Ui Chaoimh $
519. Connradh do cheanglas re hAodh $
521. Coroin Eireann ainm I Neill $
527. Craobh eolais an oinigh Aodh $
535. Cread an t-uamhan-so ar fhein Ghall? $
538. Cread do choisg cogadh Laighean? $
542. Cread fa dta Tadhg is Lughaidh? $
546. Cread i an aithris-se o Ath Cliath? $
549. Cread so ag buaidhreadh ban nGaoidheal? $
550. Cread tarraidh treise Connacht? $
564. Cuich do leannan a Lamh Oir $
577. Cuir a gceann a ndobhairt me (see A fhir legtha.. $
585. Cumhaidh iocas onoir riogh $
591. Da bhraghaid uaim i nInis $
607. Da rann deg mo dhuthracht d’Aodh $
625. Daor ceannuighthear clu gaisgeadh $
633. Deacair doigh as daghurraidh $
646. Deana coimhne a Chaisil Chuirc [*D’eis Burcach.. $
648. Deana mo theagasg a Thrionoid $
681. Dia do bheatha fein ‘Mhuire $
683. Dia do chaomhna chloinne Fiachaidh $
686. Dia do reitioch ar gcarat $
691. Dia sa saoghal le Siol gCuinn $
694. Diogha gach beatha in bron $
706. Diomdhach me don macdhacht riogh $
711. Dion gaoidheal ar Gabhail Ragnuill $
732. Do bhaidh teine Thir Chonaill $
740. Do caitheadh aoibhneas Uladh $
746. Do chim gach fear acht Fiacha $
761. Do feachadh fulang Gaoidheal $
762. Do fhidir Dia Cineal Conaill $
765. Do ghabh Eire a huain cumhadh $
768. Do ghen ceile do Chathaoir $
775. Do mealladh cach no O Cearbhaill $
798. Do turnadh treise Gaoidheal $
805. Dre-ean eanaigh ionmhain fath $
824. Eagcoir do fogradh Feilim $
828. Earradh chumhadh um Chruachain $
830. Easga an oinigh san aird toir $
832. Easga lan os Laighneachaibh $
833. Easgar Gaoidhil eag aoinfhir $
844. Eisd red mholadh a Mheic De [al. Eistidh re moladh $
846. Eisd rem eagnach a fhir ghraidh $
850. Eisdigh [a] aos cumtha caoin
859. Eolach me ar mheirge an Iarla $
863. Fa urraidh labhras leac Teamhra $
869. Fada an raithei-se romhainn $
871. Fada an turus tug Eamhuin $
879. Fada cuirthear clu deise $
896. Fada o cheile clann fPilib $
914. Failte rod a Bhriain Ui Bhroin $
919. Feach do dheireadh a dhuine $
946. Fogas orchra don eigse $
949. Fogra cruinnighthe ar chru mBroin $
961. Foraois na horchra Ibh Eathach $
965. Freamha an chogaidh crioch Laighean $
970. Fuar a-reir caoimhtheach an Choimdhe $
973. Fuarais th’iarraidh a Eire $
978. Fuaras iongnadh a fhir chumainn $
983. Fuaras nochar uaibhreach oigmhear $
986. Fuasgail do gheall, a dhuine $
988. Fuath gach fir fuidheall a thuaighe $
991. Fubun fuibh a shluagh Gaoidheal $
997. Fuirigh go foill a Eire $
1002. Gabh a Bhriain liom fam lochtaibh $
1020. Gabh uaim comhartha cumuinn $
1035. Gairid la ag lucht an toighe $
1038. Gaois Ailbhe a n-inghin Domhnuill $
1040. Gar fuaras cupla coimseach $
1049. Geall gach laimhe ag laimh Ghearailt $
1061. Gearr go laibheora an Lia Fail (BOCD) $
1063. Gearr mhairid na mionduasa $
1070. Gloir is moladh duit a Dhe $
1071. Gluais a litir go Lunndain $
1076. Goin deise cailleas cluiche $
1079. Gradh fa thuaraim tugas d’Aodh $
1081. Grasa De d’furtacht Aodha $
1087. Gur mheala an t-armsa a Eamuinn $
1098. Ina mblath leagthar cine Chaoimh $
1109. Iomdha agra ar Ibh Eathoch $
1110. Iomdha ainim maith ar Muire $
1123. Iomdha uirrim ag Cloinn Chathaoir $
1133. Ionmhain compan rocharas $
1137. Ionmhain sgribheann sgaoiltear sunn $
1143. Ionnmhas ollaimh onoir riogh $
1144. Iorrus iarthar Innsi Fail
1167. Is truagh sin a Chu-Chonnacht $
1184. Lamh ar th’aigneadh a Una $
1186. Le heanmhnaoi cuirthear clu ban $
1187. Leaba carad i gCorcaigh $
1192. Leanfad ar n-agra ar Fheilim $
1202. Leath re Fodla fuil Uidhir $
1203. Leatrom so a inghean Una $
1212. Leo fein cuirid Clann Iotha $
1215. Liaigh mo thuirrsi tasg mo riogh $
1240. Mairg as fhial tar eis Cormaic $
1242. Mairg ata an uair-si gan Aodh $
1243. Mairg ata tar eis Fiacha $
1246. Mairg chailleas geag glanchumhra $
1249. Mairg chreideas lucht aimhleasa $
1254. Mairg danab oighreacht Eire $
1264. Mairg do chonnairc ceann Fhiachaidh $
1265. Mairg do chuaidh re ceird nduthchais $
1268. Mairg do ghrios Giolla Padraig $
1269. Mairg do ni deimhin d’a dhoigh $
1276. Mairg frioth le furtacht Eirinn $
1285. Mairg nach tuigeann treise righ $
1286. Mairg nach tuigionn bheith go maith $
1287. Mairg neach doni dearbhaile $
1299. Maith an companach an dan $
1306. Maith an t-aiseag fuair Muire $
1309. Maith Dia fa aisiog iomlan $
1313. Maith fear mar chach a Chormaic $
1314. Maith gach ni on easurradh $
1319. Maith rainig a ttreisi Taidg $
1335. Marthain t’anma duit a Dhomhnaill $
1336. Mathair chogaidh crioch Bhanbha $
1340. Me fein m’enbhraighe-se ar Aodh $
1342. Mealladh iomlaoide ar Eirinn $
1355. Millte Eire d’imtnuth Ghaoidheal $
1357. Mionn saoirbhreitheamh Sir Duimnic $
1368. Mithidh deanamh cuairte ag Cormac $
1372. Mithidh sin a raith na riogh $
1373. Mithidh teacht a Chu Chonnacht $
1392. Mo-chean do theacht a chlairseach $
1396. Mo-chean don loing-se tar lear $
1400. Mo-chion dot bhronnadh a Bhriain $
1409. Mor an fheidhm deilbh an dana al Cruaidh an feidhm
1411. Mor an lucht arthraigh Eire $
1448. Na bi dom buaidhreadh a bhean $
1454. Na diult mh’ionmhuine a Fheilim $
1461. Na treig a Thomais mise $
1464. Nach uathbhas ort a cholann chriadh mar taoi •
1470. Naomh-Oluinn an bhearla bhinn $
1476. Narab Dia do bheatha a Bhais $
1508. Ni deireadh d’anbhuain Eireann/ Crioch Gaoidheal.. $
1519. Ni fada on Fhodla a tath a ttuaidheamhain $
1520. Ni fhaicim oighir Aodha $
1553. Ni teid an eigean i n-aisgidh $
1555. Ni theid caitheamh i gCloinn Tail $
1561. Ni triall corrach as coir dh’Aodh $
1565. Nior iomchair meisi me fein $
1570. O Dhia dealbhthar gach oige $
1579. Oilbheim Uladh easbog Duin $
1580. Oileamhain flatha fuair Eoin $
1628. Ri con Eireann Abhartach $
1635. Riu feine is inghill Ultoigh $
1643. Rogha gach cairdis cara maoir $
1663. Rugas ainbreith ar Fheilim $
1687. Seacht saighde ata ar mo thi $
1692. Seanoir cuilg cairt an Bhurcaigh $
1693. Searc mna Ir duit Aoidh na leig a bhfaill $
1701. Sgeal tasgmhar do-rainig fa chriochaibh Fail $
1710. Siobhlach ar cheilibh Crioch Branach $
1717. Slan agaibh a fhiora Mumhan $
1725. Slan le sibheanradh Airt Oig $
1729. Slan uaim don da aoghaire $
1745. Suirgheach me le Mac Donnchaidh $
1748. T’aire a chumhthaigh red chomhradh $
1749. T’aire riomsa a ri O nUidhir $
1759. Tabhraidh chugam cruit mo riogh $
1769. Tainig an Chroibhdhearg go Cruachain $
1771. Tainig anam i nEirinn $
1784. Tairnig eigse fhuinn Ghaoidheal $
1792. Tarraidh tuiseal tir Luigheach $
1795. Teach ceolmhar ‘na bhfaghthar fion $
1808. Teallach feile Fir Manach $
1812. Teamhair gach baile i mbi ri $
1815. Teasda easgcara an fhiadhaigh $
1827. Tinn an galar an gradh $ (al. Mairg aga mbi meanma
1829. Tir gan eagla deargruathar $
1838. Toghaim liaigh do leigheas Feilim $
1839. Tomhais cia mise a Mhurchaidh $
1841. Torchair ceol Cloinne Cathoil $
1857. Tri fichid riogh ria dtionol $
1866. Triall a reacaire reac m’fhuighle $
1885. Truagh do chor a chroidhe tim $
1889. Truagh liom Maire agus Mairghreag $
1895. Truagh sin a chinn mo chroidhe $
1896. Truagh sin a dhreagain Doire $
1918. Tugas-sa searc nac [see Gabhaim mo dheich rainn] $
1921. Tuile ar dtraghadh trean Gaedheal $
1927. Tuirseach mise d’eis Fhiachaidh $
1929. Turnamh dochais dioth muirne $
1932. Tus ratha rogha deilbhe $
1936. Uaigneach ataoi a theagh na mbrathar $
1937. Uaigneach sin a cheann Aodha $
1940. Uaisle cinidh Clann tShuibhne $
1946. Uasal fearontas Fearghail $
1951. Uchan do laimh a Dhuibhghil (aceph.) $
1952. Uirrim Fodhla ag enduine $
1955. Ursa an chogaidh crioch Laighean $