Manuscript: 397. T.C.D no. 1318 (H.2.16.) YBL

61 entries matched

49. A dhuine chaitheas corp De $
142. A-nocht sgaoilid na sgola $
143. A-noir ghabhus in gaisgeadh $
149. A-nois do tuigfidhe Tadhg $
169. Ag so bragha dheit a Dhe $
176. Ailim bairc mbraenaig $
184. Aiseag iomshlan do uair Tadhg $
190. Aithin me dot oide a Eoin $
233. Annamh ri ag roinn tighearnais $
239. Aoidhe i nEirinn an t-Iarla $
240. Aoidhe meise ag Mathair De $
262. Ata an saoghal ag seanmoir $
267. Ata sinn ar slighidh $
270. Ataid tri comhruig im chionn $
278. Atu i gcogadh rem chairdibh $
284. Beag aithnim dom aos chumtha $
291. Beag nach tainig mo thearma $
294. Beag nar dhearmadas mo dhuthaigh $
307. Bean os mhnaibh caich Cailleach De $
344. Braon re ndubhadh diomdha De $
385. Cairt a siothchana ag siol Adhaimh $
392. Cara na heigni Iosa $
439. Cia do gheabhainn go Grainne $
443. Cia ghabhas m’anmain re ais $
591. Da bhraghaid uaim i nInis $
603. Da mhac rugadh do righ Chonnacht $
649. Deanadh Criost comhairle a mhathar $
651. Deanaidh comhaonta a chlann Eibhir $
654. Deanam cionntughadh na colla $
692. Dileas breath do bhreith le seilbh $
738. Do bhriseadh riaghail riogh Sacsann $
776. Do mheall an sochur siol gColla $
787. Do roinneadh righe Connacht $
821. Duthaigh deoradh Magh Maine $
869. Fada an raithei-se romhainn $
899. Fada o Ulltaibh a n-oidhre $
927. Fearg an Choimdheadh re cloinn Adhaimh $
940. Fogas a namhaidh do Neachtain $
951. Foilsigh do mhiorbhaile a Mhuire $
975. Fuaras aisgidh gan iarraidh $
996. Fuilngidh bhur lean a Leath Cuinn $
1009. Gabh m’eagnach a Eoin Baisde $
1106. Ioc sa mBoraimhe ag cloinn Chuinn $
1117. Iomdha rod direach go Dia $
1120. Iomdha teachtaire i dtigh De $
1151. Is cumhain liom an la a-ne $
1176. La i dTeamhraigh ag Toirdhealbhach $
1253. Mairg dan comharsa a chara $
1255. Mairg danab soirbh an saoghal $
1270. Mairg do ni uabhar thar m’eis $
1422. Mor gradh De do na daoinibh $
1430. Mor mo chuid do chumhaidh Taidhg $
1510. Ni deoraidh mise a Manainn $
1534. Ni i n-aisgidh frioth flaitheas Neill $
1595. On aird tuaidh tig an chabhair $
1662. Rugadh teine i dteach Meadhbha $
1766. Tagair ret mhac, a Mhuire $
1802. Teachtaire dileas ag Dia $
1835. Toghaidh Dia neach ‘n-a naoidhin $
1875. Trom an suan-so ar Shiol Adhaimh $
1943. Uasal an t-ainm ollamh riogh $