Area: 4. Ulster

511 entries matched

1. -ch tigerna/creite ar teach na togharma(aceph) $ POR xxxv
8. A bhean chridhe chompanta $
10. A bhean do bhi san Bheithil $
11. A bhean do-ni an truaighphecadh $
18. A bhean na lurgan luime $
23. A Bhriain Mheig Uidhir eisd roinn $
28. A chlu a-moigh ar Mhag Uidhir $
35. A Chormaic cuimhnigh an choir $
44. A Dhe athar t’fhaire rum $
46. A Dhomhnaill deglamh fa sith $
48. A dhuin thios ata it éanar $
57. A dhuine na heaslainte $
58. A Eamoinn an agad fein $
61. A fhir chroidhe charaimse $
67. A fhir iomtnuidh an aois ted (or iomthusa) $
72. A fhir shealbhas duit an dan $
75. A fhir theid goTulaigh Moir $
76. A fhir theid i dTir Conaill $
88. A lamh dar bhean an beim sul $
94. A mhacaoimh dealbhas an dan $
95. A mhacaoimh mhaoidheas do shlad $
99. A Mharta ceanglam connradh $
130. A Thaidhg na tathaoir Torna $
132. A theachtaire theid a-nonn $
134. A theachtaire theid bhu thuaidh $
137. A theachtaire thig on Roimh $
138. A Thoirdhealbhaigh turn h’aigneadh $
141. A-nocht is uaigneach Eire $
144. A-nois aithnighim m’uabhar $
150. A-nois molfam MagUidhir $
151. A-nois ranag rioghacht m’aigneadh $
152. A-nois tanaig Aodh Eangach $
159. Acht mar uisge d’eis a leata $
160. Ad chiu aisling im iomdhaidh $
168. Ag so an t-easlan dar-iribh $
171. Ag so trath na cabhra a Chriosd $
173. agus fos cnu na hedan (aceph.) $
180. Ainmnigh ria ccach ceann a ccionn (aceph.)
182. Airgialla ardmora uaisle $
198. Alainn dun Mhic Mhuire $
200. Amhghar bisigh bas flatha $
203. An beo dh’einneach do’n fhuil riogh $
208. An coimgidh ata ar nim 7 ar lar
209. An cumhall ceadna ag cloinn Eoghain $
210. An da chloich-sa d’A naomhchrois $
215. An gcluine me a mhic Daire $
216. An mbearthaoi dha uair Eimhir $
221. An sluagh sidhe seo i nEamhain? $
230. An ullamh fos feis Teamhrach? $
234. Annamh teach a ttreidhibh Leithbhir
241. Aoidhe mo chroidhe ceann Bhriain $
255. Ar t’fhaosamh dhamh a Dhe Athar $
258. Argain minic Cill mic Nenain $
259. As fein braittear (an) companach $
268. Ata sund rulla na righ $
269. Ata sunn senchas Mu-ain $
272. Atam i gcas idir dha chomhairle $
274. Atam ionchora re hAodh $
289. Beag mhaireas do mhacraidh Gaoidheal $
296. Beag nar saruigheadh Siol Neill $
299. Bean ar n-aitheirghe Eire $
304. Bean do lamhaigheadh Leith Cuinn $
312. Beannacht chugaibh a Chalbhaigh $
324. Beid mar do bhadar roimhe $
327. Beir iul damhsa a Dhe $
330. Beith re dan dlighidh ollamh $
335. Biaidh athroinn ar Inis Fail $
336. Bile fosga criche Fail $
338. Biodh aire ag Ultaibh ar Aodh $
345. Brath lendain ac Leic Lughaidh $
349. Breagthar bean le sead suirghe $
354. Briocht na seirce i ndiaidh Eoin $
360. Buaidh n-Aodh ar aicme Fheargna $
361. Buaidh n-egna ar Fhreimh rioghUidhir $
365. Buaidhreadh coigidh caoi en-mhna $
369. Buan an easbuidh eag Eoghain (Ba mor an sc
372. Buidheach me do Mhag Uidhir $
374. Buime na heigsi Art Og $
382. Caidheadh ceithre teallaigh Teamhra? $
383. Cairbre Eogan Enna eimh $
386. Caithfead urchar leat a Thaidhg 1q $
390. Cara agus easgara in fhearg $
400. Ceann na rioghraidhe ri Uladh $
403. Ceannas na feile ag fuil Fheidhlim $
404. Ceannphort Eirenn Ard Macha $
405. Ceard aithreamhail eineach Gaodhal $
407. Ceathrar as fheile fuar Flann $
410. Ceidtreabh Erend Inis Saimher $
412. Ceisd ar eolchuibh iath Banba $
415. Ceithre chuaille is fal fon teach [al. Maighneis fa nde $
419. Cia a-deir nar mealladh Maghnus $
420. Cia a-nois ‘ga n-oilter an t-enech $
425. Cia an riocht i rachainn go hAodh $
427. Cia an t-ainm is mo no an mhormhaith
428. Cia ar a bhfuil th’aire a Eire? $
430. Cia as mo comaoin ar chloinn Neill $
436. Cia chosnas buanacht Banba $
437. Cia chosnas clann Dalaigh $
442. Cia fhiorfas fuighle na bhfadh $
447. Cia lear muineadh Maol Mhuire? $
449. Cia meise no an mac-sa Seaain? $
453. Cia re bhfailtigh fian Eirne? $
455. Cia re bhfuil Eire ag anmhain? $
456. Cia re gcuirfinn sead suirghe? $
457. Cia rer fhailtigh Inis Fail? $
458. Cia rer fuirghedh feis Teamhra $
459. Cia so agras coir um Chruachain $
462. Cia thagras Eire re hAodh $
466. Cian do chuairt a Chu Chonnacht $
467. Cian o d’ibheas digh ndearmaid $
470. Cinn duinn comhairle a Chormaic $
472. Cion suirghe ag Eirinn ar Aodh $
476. Cionnas do fhuigfinn-si Aodh $
477. Cionnas do mholfainn mac riogh $
478. Cionnas do roighfinn ri Oiligh $
479. Cionnas do-gheabhainn gradh Filib $
486. Cionnas tig Eire gan Aodh? $
487. Cionta na colla is cuis truaighe $
489. Clanna Mhic an Bhaird chullomm charachach $
491. Cliath mhinighthe ar mhaicne riogh $
500. Coimhghe Criost fa Choin-Connacht $
508. Coir suil le seasamh Gaoidheal $
516. Conall cuingidh cloinne Neill/ mac dob uaisle $
519. Connradh do cheanglas re hAodh $
521. Coroin Eireann ainm I Neill $
524. Crann do chuir amach Naoi nar $
528. Craobh eolais teisd tighearna $
530. Creach Gaoidheal eg enduine $
545. Cread fuarais orm a Aoidh? $
548. Cread mhosglas macraidh Eirne? $
554. Cridhe lan do smuaintighthibh $
555. Cridhe so da ghoid uainne $
556. Crioch an ghaisgidh goin Donnchaidh $
562. Cuaine rioghna rug Eadan $
565. Cuid ronna a n-anbuain Eireann $
571. Cuimhnigh a Mhaire an connradh do ceangla $
573. Cuimhnigh sochar siol gColla $
575. Cuimseach sin a Fhearghail Oig $
583. Cuirfead so ionnad a Aodh $
586. Cumhain croinic Chlanna Neill (or Cumam...) $
592. Da chuireadh ar cloinn Adhuim $
597. Da ghradh treigfead Maol Mordha $
599. Da mbeith m’enfhainne a nEirinn $
604. Da neall oinig san aird tuaidh $
608. Da roighnigh chreideas Clann Neill $
609. Da roinn chomhthroma ar chrich Neill $
611. Da uaithni fulaing fa Fhanaid $
617. Dairt sonn da seoladh go Tadhg $
618. Dal chabhlaigh ar Chaisteal Suibhne $
623. Dana an turas trialltar sonn $
624. Daoine saora siol Colla $
626. Dar liom is galar e in gradh $
637. Deacair innreamh na hoige $
638. Deacair iomlaoid chlann cConaill $
643. Dealbhfad do Chormaic mo cheidghres droig- $
645. Dean oram trocaire a Thrionoid $
652. Deanaidh cruas a chliar chrabhaidh $
660. Dearbh do chumhacht a Chroch Naomh $
662. Deasgaidh gach uilc in t-uabar $
666. Deireadh flaithis ag fein Gall $
667. Deise chatha chinn Ghaoidhiol $
690. Dia libh a uaisle Eirionn $
692. Dileas breath do bhreith le seilbh $
694. Diogha gach beatha in bron $
697. Diol failte ceann ar gcleire $
698. Diol fuatha flaitheas Eireann $
700. Diol tnuith Inis Eoghain
702. Diol toile caoinmheas Cormaic $
704. Diomdhach do Conall clann Dalaigh $
706. Diomdhach me don macdhacht riogh $
707. Diomghach Eire d’fhuil Conaill $
708. Diomhaoin gach dan acht dan De $
710. Dion Fodhla a bhfeis rioghdhamhna $
712. Dion tire da thighearna $
713. Dion Ulltach ‘na n-uirrioghaibh $
718. Dlighe a dhuine deanamh loin $
719. Dlighidh coire cnaimh $
720. Dlighidh file faghail aisig $
729. Dlighthear muinntear ag mathair De $
732. Do bhaidh teine Thir Chonaill $
740. Do caitheadh aoibhneas Uladh $
741. Do cendeocuind cumann rig $
742. Do chaithfinn cara cuirte $
753. Do chuaidh mo shuil tar mo chuid $
754. Do chuala fein fada o shoin $
756. Do chuamair-ne ar creich •
760. Do dhuisgedh gaisgeadh Gaoidheal $
761. Do feachadh fulang Gaoidheal $
762. Do fhidir Dia Cineal Conaill $
766. Do ghean craobhsgaoileadh na cColla $
771. Do leighis Dia derbhtha an mirbhail (aceph.) $
773. Do loisgeadh meise sa Mhuaidh $
776. Do mheall an sochur siol gColla $
779. Do mhinigh Dia na deich n-aithne $
780. Do mothuigheadh meadhair Gaoidheal $
787. Do roinneadh righe Connacht $
788. Do sguir cogadh criche Fanad $
789. Do shlan uaim a Ath Seanaigh $
790. Do thogh Eire fear faire $
797. Do toirneadh ceannas Clainne Cuinn $
799. Docair cur le deanamh na daonachta $
800. Doibh fein creidid Clann tSuibhne $
801. Doirbh dar ceadseal cinneamhain tairngeartaigh $
809. Dual cuimhne ar chathreim flatha $
819. Dursan nach maireann mac Briain $
823. Eadmhar mise fa mhac Sheain $
827. Eanna dalta Cairpri cruaid $
829. Easbaidh hUa Calmain ‘na chill•
835. Eire a ngioll re hAodh Eangach $
837. Eireannaigh fein Fionnlochlannaigh $
850. Eisdigh [a] aos cumtha caoin
853. Eistidh a eigse Bhanbha/tabhraidh dhuinn uain agal $
855. Eistidh re Conall calma $
857. Eistidh re subhailcibh Aodh
861. Fa chroidhe cumthar flaitheas $
865. Fada a gcairt o Chlainn Dalaigh $
866. Fada a-deartar na deich righ $
870. Fada an ruaig-si ar rioghraidh Breagh $
874. Fada ataoi im aighidh a Aodh $
877. Fada coir Fodhla ar Albain $
884. Fada Fanaid re rath riogh $
893. Fada leigthear Eamhain i n-aontugha $
894. Fada m’fhuireach o’m fhior graidh $
896. Fada o cheile clann fPilib $
900. Fada om’ intinn a hamharc $
902. Fada re hoirbert ... Sil Conaill $
904. Fada re hurchoid Eire $
905. Fada suil Eireann re hAodh $
906. Fada Teamhair ar ti rioghna $
908. Fada theid teisd Roghallach $
911. Faidh breagach an saoghalso ‘sna humhlaigh •
913. Failte duit go crich Bhanba $ •
930. Feasda is caointe Clann Domhnaill $
933. Fill th’aghaidh uainn a Eire $
940. Fogas a namhaidh do Neachtain $
944. Fogas fortuin don oige $
946. Fogas orchra don eigse $
947. Fogas umhla d’ainm gaisgidh $
948. Foghlaidh a chruidh clu Filib $
951. Foilsigh do mhiorbhaile a Mhuire $
954. Foiridh mo leisge a Leath Cuinn $
957. Foraire Uladh ar Aodh $
961. Foraois na horchra Ibh Eathach $
963. Freamh gach uilc oidheadh flatha $
968. Fuair Domhnall oighreacht an einigh $
970. Fuar a-reir caoimhtheach an Choimdhe $
971. Fuar leam longphort mo charad $
972. Fuar liom an adhaigh-si dh’Aodh $
973. Fuarais th’iarraidh a Eire $
994. Fuigheall formaid fuil Dalaigh $
995. Fuigheall tuisleadh Trian Chonghail $
999. Fulang annroidh adhbhar soidh $
1001. Ga sealbh as fhearr ar Eas Ruaidh $
1008. Gabh m’eagnach a Chu Chonnacht $
1027. Gabhla Fodla fuil Chonaill $
1034. Gach siol co siol righEoghain $
1037. Gaoidhil meallta no mac Neill $
1044. Ge ta sibhsi leath ar leath (aceph.) $
1050. Geall o Ulltaibh ag einfhear $
1051. Geall re flaitheas fuair me
1054. Geall re hinbhe oighreacht Fhinn $
1059. Gearr bhur ccuairt a chlann Neill $
1067. Gidh be cluinfeas an meit rann sa $ [al...Cibe
1070. Gloir is moladh duit a Dhe $
1077. Goirt a-nocht deireadh mo sgeal $
1079. Gradh fa thuaraim tugas d’Aodh $
1082. Greas dearbhtha duan na Feirsde $
1092. I Sagsaibh loitear Leath Cuinn (or Ag Sagsaib $
1093. Iad fein chinneas ar Chlainn Neill $
1095. Idir gach obair sgriobhas $
1096. Imir do chluiche a Chormaic $
1103. Innis rod a Raith Oiligh (al. Innis sin a Raith...) $
1106. Ioc sa mBoraimhe ag cloinn Chuinn $
1109. Iomdha agra ar Ibh Eathoch $
1112. Iomdha dochar i ndiaigh na hoighreachta $
1119. Iomdha sochar ag Siol Neill $
1121. Iomdha tir do thimcheall sibh $
1124. Iomdha urraim ac Ultaibh $
1127. Iongnadh mh’aisling i nEamhain $
1130. Ionmhain an feart i bhfoil Brian $
1132. Ionmhain baile brugh Leithbhir $
1133. Ionmhain compan rocharas $
1138. Ionmhain taise ata i nDoire $
1142. Ionmholta malairt bhisigh $
1143. Ionnmhas ollaimh onoir riogh $
1145. Irial codhnach chloinne hIr
1157. Is iongnadh mise a-muigh $
1163. Is nar an sgealso teacht da thigh [al. Nar an sc $
1165. Is truagh cor chriche Banbha $
1167. Is truagh sin a Chu-Chonnacht $
1172. La bhraith an Choimdheadh an Cheadaoin $
1176. La i dTeamhraigh ag Toirdhealbhach $
1182. Lamh a-niu im thionnsgnamh a Thrionoid $
1185. Lamh dhearg Eireann Uibh Eathach $
1186. Le heanmhnaoi cuirthear clu ban $
1187. Leaba carad i gCorcaigh $
1188. Leachta carad a ccath Briain $
1190. Leanam croinic Clann Dalaigh $
1193. Leanfad mo cheart ar cloinn Dalaigh $
1195. Leannain fileadh Siol Suibhne $
1196. Leannan graidh chliar an chruine (aceph) $
1197. Leannan na heigse i n-Ulltaibh $
1200. Leasg an aghaidhse ar Eas Ruaidh $
1202. Leath re Fodla fuil Uidhir $
1207. Leigfead Aodh d’fhearaibh Eireann $
1210. Leis fein moltar Mag Uidhir $
1211. Leitheid Almhan i nUltaibh $
1213. Liaigh gach gona gras Muire $
1216. Linn fPadruig na purt solas
1217. Lionn gan traghadh einech Ulltach $
1218. Lios Greine is Eamhain d’Ultaibh $
1219. Loch Dearg aon-rogha na hEireann $ [al. aonRoimh..]
1223. Lubhghort fineamhna fuil Ir $
1230. MacCairteain triath na n-each seang $
1233. Maighean dioghla Druim Lighean $
1242. Mairg ata an uair-si gan Aodh $
1245. Mairg bheirios diogha da dheoin $
1254. Mairg danab oighreacht Eire $
1263. Mairg do bheir gradh leatromach $
1265. Mairg do chuaidh re ceird nduthchais $
1268. Mairg do ghrios Giolla Padraig $
1272. Mairg duine bhios antuigseach $
1275. Mairg fheagas ar Inis Ceithleann $
1276. Mairg frioth le furtacht Eirinn $
1277. Mairg iarras iomlaoid chainte $
1279. Mairg nach diongnadh dan do Dhia $
1280. Mairg nach doirteann a dheara $
1285. Mairg nach tuigeann treise righ $
1292. Mairg uaisligheas an eigse $
1312. Maith do suidhigheadh Siol Neill $
1326. Mallacht ort a fir na sgeal $
1327. Mana beth cruaide croidhe
1328. Manannan Fodla Fearghal $
1329. Manchaigh riamh ‘na Roimh einigh $
1332. Maraid fos fearta Coluim $
1339. Me ar t’fhaosamh a ogh $
1340. Me fein m’enbhraighe-se ar Aodh $
1342. Mealladh iomlaoide ar Eirinn $
1344. Meanma siobhail ag siol Eoghain $
1347. Measa do thagrais a Thaidhg $
1348. Measdar teach innse re hOilech $
1351. Meisi ar th’fhaosaimh a Airt Ruaidh $
1356. Minic frith Eire a hEamhain $
1358. Mionn sul Eirionn i nAth Cliath $
1372. Mithidh sin a raith na riogh $
1373. Mithidh teacht a Chu Chonnacht $
1374. Mithidh th’athdhusgadh a Aodh $
1375. Mna tar muir maith re Gaoidhil $
1379. Mo chara apsduil Filib $
1383. Mo iona aois an t-ainmsi ar Bhrian $
1384. Mo iona diol eanchuigidh Aodh $
1389. Mo thruaighe mar ataoi, a Thulaigh $
1391. Mo thruaighe mar taid Gaodhail $
1392. Mo-chean do theacht a chlairseach $
1395. Mo-chean doit a Ghrainne gharbh $
1396. Mo-chean don loing-se tar lear $
1399. Mo-chion do theacht, Feidhlime $
1400. Mo-chion dot bhronnadh a Bhriain $
1401. Mochean teid id tegais fPadraig
1402. Mogheanair ghabhas cairde $
1403. Mogheanar cheanglas cumann bainrioghna $
1405. Molfaid Conallaigh Clann Tail $
1411. Mor an lucht arthraigh Eire $
1413. Mor an t-ainm ollamh flatha $
1428. Mor loiteas lot na laimhe $
1432. Mor neach do mealladh le Maghnus $
1433. Mor os gach bed bas an riogh $
1434. Mor re chuma caithreim deisi $
1435. Mor re cur caithreim riogh $
1436. Mor theasda dh’obair Ovid $
1439. Muime na heagna an umhla $ [al. Buime...]
1443. Muircheartach Ruadh rogha an iarsma [ illeg. frag.]
1444. Mur do thogh Seanchan mar so (aceph) $
1447. Na Bhrian tainig Aodh Eanghach $
1450. Na brosd mise a mhic Daire $
1457. Na maith duinn t’fhiach a Enri $
1460. Na sir fios do shaoghail shuaill $
1463. Na tri Colla clann Eathach $ [faint or illegible]
1479. Neart gach tire ar Thir Conaill $
1481. Neimhthinn an galar e an gradh $
1483. Nell longphuirt os Loch Eachach $
1485. Ni ar aois iarrthur innmhe $
1486. Ni ar aois meadhaighthear mac riogh $
1487. Ni ar aois roinntear rath buanna $
1494. Ni ben [.....] (aceph.) [al. Ni ceim nach cumhain linne]$
1499. Ni chluinim guth Filib fos $
1500. Ni chongmhann inbhe acht oidbheart (or oirb.. $
1503. Ni comhthrom cogadh Banbha $
1505. Ni d’ainbhfios mealltar mac Seaain $
1507. Ni deireadh d’anbhuain Eireann.Ni he crioch ..
1509. Ni deireadh leoin do Leth Cuinn $
1510. Ni deoraidh mise a Manainn $
1512. Ni diol gradha glenn na ndeor $
1513. Ni doigh siogha Shiol cColla $
1519. Ni fada on Fhodla a tath a ttuaidheamhain $
1529. Ni hainimh oige i bhflaithibh $
1530. Ni haois fhoirfidheas a Aodh $
1534. Ni i n-aisgidh frioth flaitheas Neill $
1536. Ni leis fein a bfaghann Aodh $
1542. Ni mar chach as caointe Brian $
1543. Ni me bhar n-aithne a aos graidh $
1545. Ni mhaireann clann mar Chlainn Chathain $
1548. Ni mhaireann Teamhair a dtuaith $
1556. Ni theid clann o choir a n-athar $
1557. Ni threigfe me MacSuibhne $
1559. Ni trath aithreachais d’fhuil Chonaill $
1561. Ni triall corrach as coir dh’Aodh $
1562. Nia ar barcaibh cais gach taidhg $
1565. Nior iomchair meisi me fein $
1568. Nodlaig do chuamair don Chraoibh $
1579. Oilbheim Uladh easbog Duin $
1580. Oileamhain flatha fuair Eoin $
1584. Olc a cuitighthear comaoin De $
1588. Olc chuimhnighim mo chumann $
1590. Olc iocthar ar luagh leighis $
1595. On aird tuaidh tig an chabhair $
1603. Os me eolach as fherr air (aceph. Eolach mise $
1606. Pardhas Fodhla Fir Manach $
1612. Racha me dom aithne d’Enri $
1613. Racha me shur mo shealbha $
1615. Rachad i gceann sgaoilte sgeal $
1616. Rachad lem bheannacht go Brian $
1617. Rainig seala ar shith Uladh $
1621. Rath Teamhra ag togha Domhnaill $
1623. Re lan os ceann Chonnachtach $
1625. Realta Connacht clu Pilib $
1628. Ri con Eireann Abhartach $
1631. Righe Conaire ag cloinn Neill $
1633. Rioghacht na beachta an bhochtacht $
1635. Riu feine is inghill Ultoigh $
1636. Ro chuala ar thagrais a Thaidhg [al. Do chuala $
1638. Rob soirbh gach sed aniodh do Niall $
1639. Rob soraidh an sead-sa soir $
1640. Rob soraidh t’eachtra a Aodh Ruaidh $
1641. Rogha an chuaine Cu Chonnacht $
1644. Rogha na cloinne Conall $
1646. Roind leithe edir .... (TCD 1319 ii, 482) $
1647. Roinn leithe air anbhuain Eireann $
1652. Roinnfead m’eigse re hArt Og $
1653. Rug an bas baire an einigh $
1654. Rug cabhair ar Chlar mBanbha $
1656. Rug cobhair ar choir Ghaoidheal $
1657. Rug cobhair ar Chonallchaibh $
1661. Rugadh da chluiche ar Chloinn Suibhne $
1665. Samhail muir Teamhra ata i nUlltaibh $
1670. Saoithe na n-intleacht n-anbhfainn 1q
1673. Saor misi a mhic an Duilimh $
1689. Sead fine teisd Thoirdhealbhaigh $
1690. Sealbh Eireann ag aicme Neill $
1691. Sealbh gan urraidh oighreacht Fhinn $
1700. Sgeal nua nach cabhair d’ar gcradh $
1702. Sgeal uaigneach ar cheile
1705. Sgol gan oide an t-ord gaisgeadh $
1711. Siodh do chleir da snadhmadh sibh (aceph.)$
1716. Slan ‘ma do phosadh a Dhomhnaill Mhegnosa •
1718. Slan agaibh a fhir cumtha $
1722. Slan fad’ lot a lamh Aodha $
1728. Slan uaim ag oilean Padraig $
1730. Sliocht na bpeacthach Uaimh Padraig $
1737. Sona re hAodhaibh clann Conoill $
1744. Suirgheach Manchaigh re mac righ $
1746. Suirgheach sin, a Eire ogh $
1749. T’aire riomsa a ri O nUidhir $
1751. T’aire riot a ri Doire $
1756. Ta Donnchadh ag cuirt na n-aingeal
1771. Tainig anam i nEirinn $
1777. Tainig tairngire Chiarain $
1778. Tainig tairngire na n-earlamh $
1785. Taisdil mhionca or siabhradh sionn $
1798. Teach leagha leaba Phadraig $
1808. Teallach feile Fir Manach $
1809. Teallach feile Uibh Eachach $
1812. Teamhair gach baile i mbi ri $
1815. Teasda easgcara an fhiadhaigh $
1816. Teasda Eire san Easpainn $
1817. Teasda eochair ghlais Ghaedheal $
1828. Tinn liom do mhaoith a Mhaire $
1831. Tobar fireinigh Fir Mhanach $
1832. Togaibh do chroidhe a Chormaic $
1833. Togaibh eadrad is Eire $
1837. Toghaim leannan do Leith Cuinn $
1842. Tosach ar mbeathadh bas De $
1849. Trean riogh uaisligheas ollam $
1850. Treig do ghruaim an uairsi a Shaera •
1851. Treise an eagla iona an annsacht $
1852. Treoin an cheannais Clann Dalaigh $
1854. Tri ceoil do thog as mo thathamh me areir
1855. Tri coin chosnas clu Gaoidheal $
1859. Tri gartha is gnathach ‘na dhunadh al.Tri neithe chuir.. $
1865. Tri uaithne ar inis Gaoidheal [al. ‘Inse, um Inis’] $
1868. Trian Connacht i gcoimead aoinfhir $
1873. Trom an creacht ar Chrich Chonguil $
1874. Trom an suan-sa ort a Aodh $
1877. Truagh an chor-so ar raith na riogh $
1881. Truagh ar n-eachtra go hAth Truim $
1888. Truagh gan Maghnas na mhac riogh $
1889. Truagh liom Maire agus Mairghreag $
1890. Truagh liom-sa a chompain do chor (al. ‘liomsa’) $
1891. Truagh m’aisder go hArd Sratha $
1896. Truagh sin a dhreagain Doire $
1902. Tuar righe rath oirbherta $
1905. Tug t’aire riom a ri Gaoidheal $
1921. Tuile ar dtraghadh trean Gaedheal $
1925. Tuirseach dham ag eirghe lae $
1928. Tuirseach sin a mhacaoimh mna $
1929. Turnamh dochais dioth muirne $
1933. Uaibhreach mise ar Mhag Uidhir $
1937. Uaigneach sin a cheann Aodha $
1940. Uaisle cinidh Clann tShuibhne $
1945. Uasal epscop Eirenn Aodh •
1953. Urra ag oighreacht Eireamhoin $