Class: 40. Eulogy to lay patron

468 entries matched

1. -ch tigerna/creite ar teach na togharma(aceph) $ POR xxxv
28. A chlu a-moigh ar Mhag Uidhir $
43. A crodh o’n Midhe fa thuairim mo thighearna $
59. A Eoghain ra haichneadh t’arm ag sluagh Fotla $
66. A fhir ghlacas a ghalldacht $
75. A fhir theid goTulaigh Moir $
80. A gclu is ionnmhas d’fine Raghnuill $
81. A gcrodhacht ceart Clann bhFeorais (*lucht each ag $
84. A hogaibh eirgheas fine $
100. A Mheic Dhubhghaill tuar acain $
103. A mhic gur meala t’arma $
121. A shaith d’oighre i n-ionadh Bhriain $
134. A theachtaire theid bhu thuaidh $
139. A toigh beag tiagar a dteagh mhor $
143. A-noir ghabhus in gaisgeadh $
148. A-nois do criochnuigheadh cearchall na crodh- $
150. A-nois molfam MagUidhir $
157. Abair riom a Eire ogh $
162. Adear mad Gall is Gaoidheal
180. Ainmnigh ria ccach ceann a ccionn (aceph.)
184. Aiseag iomshlan do uair Tadhg $
185. Aisling ad-chonnairc Cormac $
186. Aisling ad-chonnairc o chianaibh $
193. Aithnigh an gcrich-se a Chlann Neill $
196. Aithris fhreimhe ruanaidh Eoin $
201. An ail libh seanchas Siol gCein $
203. An beo dh’einneach do’n fhuil riogh $
204. An Brian-sa aige sboradh a ghreugh air Ghaillf- $
207. An Cian ceadna i gConnachtoibh $
209. An cumhall ceadna ag cloinn Eoghain $
211. An deimhin anois teacht don Tairrngaire $
221. An sluagh sidhe seo i nEamhain? $
230. An ullamh fos feis Teamhrach? $
239. Aoidhe i nEirinn an t-Iarla $
242. Aoidhe o Cais ‘na chrich fein $
243. Aoinsgiath chosnaimh na gceall $
248. Ar ghuth einfhir anaid Breifnigh $
254. Ar sliocht trir ataid Gaoidhil $
256. ard la rechtazow re Braivin (aceph. phonetic)
259. As fein braittear (an) companach $
264. Ata Dia ag dion an Mhointigh $
269. Ata sunn senchas Mu-ain $
276. Athfhas freimhe clann Carrthaigh $
279. Baile suthach sith Eamhna (or “suthain?) $
283. Beach eolais na heigse Aodh $
288. Beag mhaireas dar ndeaghdaoinibh $
289. Beag mhaireas do mhacraidh Gaoidheal $
290. Beag nach lor a luaidhim dhe (aceph.) $
312. Beannacht chugaibh a Chalbhaigh $
313. Beannacht don ti do mhuin Murchadh $
314. Beannacht duit a Dhaibhi Oig $
316. Beannacht uaim-se go hAilin $
329. Beireadh easaonta d’fhuil Cein $
334. Bi id mhusgladh a mhic Aonghais $
336. Bile fosga criche Fail $
343. Branaigh ar clu os cloinn Neill $
345. Brath lendain ac Leic Lughaidh $
351. Brian a-nois do-nim do Mhaghnus $
352. Brian O Ruairc mo rogha leannan $
353. Briathra cogaid ‘gon cath Laigneach $
359. Buaidh cagaidh ar cath mBreifne $
360. Buaidh n-Aodh ar aicme Fheargna $
361. Buaidh n-egna ar Fhreimh rioghUidhir $
363. Buaidh ridhamhna air Raghnallcuibh $
364. Buaidh thighearna ar thoiseachaibh $
367. Buaine ina a aois iomradh Taidhg $
371. Buan go sona Sir Seamus $
373. Buime na bhfileadh fuil Ruarcach $
382. Caidheadh ceithre teallaigh Teamhra? $
400. Ceann na rioghraidhe ri Uladh $
401. Ceannaigh duain t’athar a Aonghas $
402. Ceannas Ghaoidheal do chlainn Colla $
403. Ceannas na feile ag fuil Fheidhlim $
405. Ceard aithreamhail eineach Gaodhal $
406. Ceardcha na feile fuil Bhroin $
407. Ceathrar as fheile fuar Flann $
419. Cia a-deir nar mealladh Maghnus $
420. Cia a-nois ‘ga n-oilter an t-enech $
421. Cia a-nois da gcreidid Clann Eachach $
423. Cia ainiceas inn ar leathtrom $
427. Cia an t-ainm is mo no an mhormhaith
428. Cia ar a bhfuil th’aire a Eire? $
429. Cia as gairde or gabhadh Eire $
431. Cia as sine cairt ar chrich Neill $
432. Cia as uaisle do Laighneachuibh $
436. Cia chosnas buanacht Banba $
437. Cia chosnas clann Dalaigh $
444. Cia ghabhas re guais Chonnacht $
447. Cia lear muineadh Maol Mhuire? $
452. Cia re a n-egonainn m’easbhaidh? $
453. Cia re bhfailtigh fian Eirne? $
454. Cia re bhfailtigheann Fodla? $
455. Cia re bhfuil Eire ag anmhain? $
457. Cia rer fhailtigh Inis Fail? $
458. Cia rer fuirghedh feis Teamhra $
459. Cia so agras coir um Chruachain $
462. Cia thagras Eire re hAodh $
472. Cion suirghe ag Eirinn ar Aodh $
477. Cionnas do mholfainn mac riogh $
480. Cionnas frith fearann Luighne $
481. Cionnas iocthar sead suirghe? $
484. Cionnas mheasdar macamh og? $
488. Clann an Iarla o iomluibh Banba/Rannam le cheile $
491. Cliath mhinighthe ar mhaicne riogh $
492. Clu gach feadhma ar fhuil Chein $
493. Clu Laighionn as oigreacht d’Aodh $
496. Clu oirbeart uaislighes neach $
501. Coin airdfhiaidhigh Clann Choileain $
503. Coir Connacht ar chath Laighean $
514. Comhfada a re is raith Ui Chaoimh $
515. Comhla ratha run Fearghoil $
516. Conall cuingidh cloinne Neill/ mac dob uaisle $
517. Congaibh riot a raith Cruachan $
520. Cor testa ga maoine as (mo) ? (aceph.) $
521. Coroin Eireann ainm I Neill $
527. Craobh eolais an oinigh Aodh $
528. Craobh eolais teisd tighearna $
529. Creach ag Luighne o Leith Mhodha $
535. Cread an t-uamhan-so ar fhein Ghall? $
538. Cread do choisg cogadh Laighean? $
539. Cread do luaimnighe a Leith Chuinn? $
544. Cread fa seachnaim Siol Aodha? $
559. Crobhaing ochtar aicme Neill $
560. Croinn a hean-bun aicme Fergais $
562. Cuaine rioghna rug Eadan $
564. Cuich do leannan a Lamh Oir $
565. Cuid ronna a n-anbuain Eireann $
580. Cuirfead comaoin ar charaid $
582. Cuirfead meise altram cloinni $
586. Cumhain croinic Chlanna Neill (or Cumam...) $
590. D’uaislibh taiseach Banba Brian $
594. Da fidh [ ] seoltar ar shen nGall $
597. Da ghradh treigfead Maol Mordha $
603. Da mhac rugadh do righ Chonnacht $
607. Da rann deg mo dhuthracht d’Aodh $
608. Da roighnigh chreideas Clann Neill $
609. Da roinn chomhthroma ar chrich Neill $
611. Da uaithni fulaing fa Fhanaid $
613. Daerg [ ] imrid Frangc $
616. Dair tre abhaill abhall tre choll / al. Cionnus rachad...
617. Dairt sonn da seoladh go Tadhg $
618. Dal chabhlaigh ar Chaisteal Suibhne $
621. Damh fein do choigleas Oirill (or Oilill) $
624. Daoine saora siol Colla $
625. Daor ceannuighthear clu gaisgeadh $
630. Deacair comhaireamh a chreach $
632. Deacair cur i n-aghaidh gach enduine $
636. Deacair gan oirbheart ionnradh na huaisleac- $
641. Deacair teacht re trean Barrach $
643. Dealbhfad do Chormaic mo cheidghres droig- $
646. Deana coimhne a Chaisil Chuirc [*D’eis Burcach.. $
651. Deanaidh comhaonta a chlann Eibhir $
661. Dearmad do fhagbhus ag Aodh $
666. Deireadh flaithis ag fein Gall $
667. Deise chatha chinn Ghaoidhiol $
670. Deoraidh sonna sliocht Chathaoir $
684. Dia do chonghnamh le Cormac $
691. Dia sa saoghal le Siol gCuinn $
692. Dileas breath do bhreith le seilbh $
696. Diograis cumainn ar Chormac $
698. Diol fuatha flaitheas Eireann $
700. Diol tnuith Inis Eoghain
701. Diol tnutha teisd rioghurraidh $
702. Diol toile caoinmheas Cormaic $
705. Diomdhach me don ghaoith andeas $
707. Diomghach Eire d’fhuil Conaill $
710. Dion Fodhla a bhfeis rioghdhamhna $
711. Dion gaoidheal ar Gabhail Ragnuill $
712. Dion tire da thighearna $
713. Dion Ulltach ‘na n-uirrioghaibh $
714. Dioth cruidh coire Tomas $
717. Dleaghair cunnradh do chomhall $
724. Dlighidh righeolus d’ollamh $
727. Dlighthear dhiom cuimhne an Chalbhaigh $
738. Do bhriseadh riaghail riogh Sacsann $
747. Do chiu meirghe chatha Cuinn $
748. Do chlainn Chonmail nochar choisgis $
760. Do dhuisgedh gaisgeadh Gaoidheal $
766. Do ghean craobhsgaoileadh na cColla $
767. Do ghean seanchas ar fhuil Fhiachaidh $
768. Do ghen ceile do Chathaoir $
770. Do horadh ainm an einigh $
775. Do mealladh cach no O Cearbhaill $
776. Do mheall an sochur siol gColla $
777. Do mheallais m’annsa a fhir graidh $
781. Do ni clu ait oighreachta $
785. Do reir gach crainn tig a thoraidh $
787. Do roinneadh righe Connacht $
788. Do sguir cogadh criche Fanad $
790. Do thogh Eire fear faire $
791. Do thogh me maicne Domhnuill $
796. Do togbhadh meirge Murchaidh $
799. Docair cur le deanamh na daonachta $
800. Doibh fein creidid Clann tSuibhne $
802. Doirbh riaghladh reime flatha
806. Dream dhuineata an da Dhiarmaid $
813. Duine deighmhisneach Daibhioth $
825. Eanchnu mogaill maicne Ruairc $
830. Easga an oinigh san aird toir $
832. Easga lan os Laighneachaibh $
835. Eire a ngioll re hAodh Eangach $
837. Eireannaigh fein Fionnlochlannaigh $
860. Eolaigh in cogaidh clann Fergais $
861. Fa chroidhe cumthar flaitheas $
862. Fa gniomhraidh meastar mic riogh $
863. Fa urraidh labhras leac Teamhra $
864. Fa’n raith imrid aicme Ir $
866. Fada a-deartar na deich righ $
877. Fada coir Fodhla ar Albain $
879. Fada cuirthear clu deise $
884. Fada Fanaid re rath riogh $
889. Fada is inleantar lorg Uilliam $
893. Fada leigthear Eamhain i n-aontugha $
899. Fada o Ulltaibh a n-oidhre $
901. Fada re coimead clu Roisdeard $
902. Fada re hoirbert ... Sil Conaill $
905. Fada suil Eireann re hAodh $
907. Fada theid teisd an oinigh $
908. Fada theid teisd Roghallach $
909. Fadogh ar ghriosaigh gnaoi Neill $
912. Failghigh chosnas clu Laighean $
926. Fearann cloidhimh crioch Bhanba $
929. Fearthain Aoine eineach Neill $
931. Feidhm flatha feitheamh einigh
934. Fiodhbhadh da cheile clu deise $
935. Fior mo mholadh ar mhac Domhnaill
937. Fiu a chuigeadh crioch Osraighe $
938. Fod codarsna crioch Bhanba $
941. Fogas cabhair do chrich Boirne $
943. Fogas fortacht don tir thuaidh $
944. Fogas fortuin don oige $
945. Fogas oirbheart d’aois linibh $
947. Fogas umhla d’ainm gaisgidh $
948. Foghlaidh a chruidh clu Filib $
949. Fogra cruinnighthe ar chru mBroin $
957. Foraire Uladh ar Aodh $
958. Foraois airdriogh iath Connacht $
959. Foraois eiges Innsi Gall $
960. Foraois na gcliar Clann Mhaolruanaigh $
962. Formad ag cach re clu Muiris $
964. Freamh na fioruaisle fuil Chein $
965. Freamha an chogaidh crioch Laighean $
968. Fuair Domhnall oighreacht an einigh $
973. Fuarais th’iarraidh a Eire $
976. Fuaras cara ar sgath na sgeile $
979. Fuaras mac mar an t-athair $
983. Fuaras nochar uaibhreach oigmhear $
984. Fuaras rogha na n-og mbrioghmhar $
993. Fuigheall formaid fonn Sligidh $
997. Fuirigh go foill a Eire $
1001. Ga sealbh as fhearr ar Eas Ruaidh $
1015. Gabh mo shuirghe a ua Emuinn $
1025. Gabhaim mo dheich rainn san rian [al. Gabh...]
1027. Gabhla Fodla fuil Chonaill $
1029. Gach ean mar a adhbha $
1030. Gach fonn go Feraibh Muighe $
1034. Gach siol co siol righEoghain $
1037. Gaoidhil meallta no mac Neill $
1040. Gar fuaras cupla coimseach $
1041. Gar leigheas do lot Gaoidheal $
1044. Ge ta sibhsi leath ar leath (aceph.) $
1048. Geall do chuir lir ayet er nail
1049. Geall gach laimhe ag laimh Ghearailt $
1050. Geall o Ulltaibh ag einfhear $
1051. Geall re flaitheas fuair me
1052. Geall re heighreacht eangnamh rioghdhamhn $
1053. Geall re hiarlacht ainm baruin $
1054. Geall re hinbhe oighreacht Fhinn $
1058. Geall].......Francaigh $
1061. Gearr go laibheora an Lia Fail (BOCD) $
1062. Gearr go laibheora an Lia Fail (Lism.) $
1080. Gradh mo chroidhei-se Cormac $
1082. Greas dearbhtha duan na Feirsde $
1084. Grian tsamhraidh teisd Tomhaltaigh $
1093. Iad fein chinneas ar Chlainn Neill $
1094. Iad fein mhoras Clann Colla $
1099. Inghean Bhasga na mbas mbog $ see Coill athfhais
1103. Innis rod a Raith Oiligh (al. Innis sin a Raith...) $
1111. Iomdha buaidh ar chrich Chairbreach $
1112. Iomdha dochar i ndiaigh na hoighreachta $
1119. Iomdha sochar ag Siol Neill $
1122. Iomdha uaisle ar iath Laighean $
1123. Iomdha uirrim ag Cloinn Chathaoir $
1127. Iongnadh mh’aisling i nEamhain $
1140. Ionmhain triur tainig dom fhios $
1144. Iorrus iarthar Innsi Fail
1145. Irial codhnach chloinne hIr
1153. Is fiacha ar neach an ni gheallas $
1156. Is iad riamh as romho mil (aceph.) [al.Beag... ]$
1169. Isligh do mheanma a Mhaoilir $
1176. La i dTeamhraigh ag Toirdhealbhach $
1180. Labhram ar iongnadh Eireann $
1183. Lamh aoinfhir fhoirfeas i nEirinn $
1185. Lamh dhearg Eireann Uibh Eathach $
1189. Leagadh don Ghalltacht gnaoi Neill $
1190. Leanam croinic Clann Dalaigh $
1191. Leanam siarana Siol Neill $
1195. Leannain fileadh Siol Suibhne $
1197. Leannan na heigse i n-Ulltaibh $
1198. Leannan na saoithe...(frag.)
1202. Leath re Fodla fuil Uidhir $
1209. Leigidh dhamh mo Dhomhnall fein $
1210. Leis fein moltar Mag Uidhir $
1217. Lionn gan traghadh einech Ulltach $
1223. Lubhghort fineamhna fuil Ir $
1229. Mac sud ar sliocht fionnMhanannain
1254. Mairg danab oighreacht Eire $
1265. Mairg do chuaidh re ceird nduthchais $
1293. Mairidh teine i dteallach Ghaoidheal $
1297. Maith an cairt ceannus na nGaoidheal $
1298. Maith an ceannaighe Cormac $
1300. Maith an conach clu gaiscidh $
1301. Maith an locht airdriogh oige $
1312. Maith do suidhigheadh Siol Neill $
1319. Maith rainig a ttreisi Taidg $
1320. Maith re sirleanmhain Siol mBriain $
1323. Malairt crotha ar chrich Luighne $
1328. Manannan Fodla Fearghal $
1329. Manchaigh riamh ‘na Roimh einigh $
1340. Me fein m’enbhraighe-se ar Aodh $
1341. Meaisde nach eadmhar Eire $
1344. Meanma siobhail ag siol Eoghain $
1353. Meisneach miledha a mac Eoin $
1356. Minic frith Eire a hEamhain $
1357. Mionn saoirbhreitheamh Sir Duimnic $
1363. Mithid sin a mhaca Mileadh
1364. Mithidh creideamh do Chlainn Neill $
1365. Mithidh cuairt i gceann Fhiacha $
1371. Mithidh dul d’fhaighil m’fhiach $
1379. Mo chara apsduil Filib $
1383. Mo iona aois an t-ainmsi ar Bhrian $
1384. Mo iona diol eanchuigidh Aodh $
1385. Mo iona iarla ainm Seamuis $
1388. Mo sa chach clu Buitlearach $
1393. Mo-chean do-chonnarc a-reir $
1404. Moirsheisear laoch lingeas troid $
1406. Mor a-niu ag cach o Chathal
1415. Mor ar bhfearg riot a ri Saxon $
1418. Mor coir chaich ar chrich Laighean $
1426. Mor iongabhail anma riogh $
1431. Mor mo mholadh ar mhac Colla $
1443. Muircheartach Ruadh rogha an iarsma [ illeg. frag.]
1444. Mur do thogh Seanchan mar so (aceph) $
1447. Na Bhrian tainig Aodh Eanghach $
1463. Na tri Colla clann Eathach $ [faint or illegible]
1485. Ni ar aois iarrthur innmhe $
1486. Ni ar aois meadhaighthear mac riogh $
1487. Ni ar aois roinntear rath buanna $
1488. Ni baoghal feasda fian Luighne $
1500. Ni chongmhann inbhe acht oidbheart (or oirb.. $
1503. Ni comhthrom cogadh Banbha $
1504. Ni crann aontoraidh an uaisle
1505. Ni d’ainbhfios mealltar mac Seaain $
1507. Ni deireadh d’anbhuain Eireann.Ni he crioch ..
1508. Ni deireadh d’anbhuain Eireann/ Crioch Gaoidheal.. $
1513. Ni doigh siogha Shiol cColla $
1514. Ni doirbh go deaghuil na ccarad $
1516. Ni dual gan chuimhne ar cheart righ $
1519. Ni fada on Fhodla a tath a ttuaidheamhain $
1526. Ni gnath liaigh gan luach saothair $
1530. Ni haois fhoirfidheas a Aodh $
1533. Ni hinnmhe a-mhain mheallas rath (aceph.) $
1534. Ni i n-aisgidh frioth flaitheas Neill $
1536. Ni leis fein a bfaghann Aodh $
1545. Ni mhaireann clann mar Chlainn Chathain $
1546. Ni mhaireann d’Eirinn acht Aodh $
1551. Ni taidhbhse gan toirt an rath $
1555. Ni theid caitheamh i gCloinn Tail $
1557. Ni threigfe me MacSuibhne $
1561. Ni triall corrach as coir dh’Aodh $
1562. Nia ar barcaibh cais gach taidhg $
1563. Nior bhaidh teine Teallaigh Eachach $
1570. O Dhia dealbhthar gach oige $
1582. Oinioch Banbha a mBranachuibh $
1583. Oirbheartach anois neart Cuircneach $
1595. On aird tuaidh tig an chabhair $
1603. Os me eolach as fherr air (aceph. Eolach mise $
1606. Pardhas Fodhla Fir Manach $
1611. Port oireachais Ara Chliach $
1620. Rath fa chroidhe chumas Dia $
1621. Rath Teamhra ag togha Domhnaill $
1622. Re lan esga an fhireinigh $
1623. Re lan os ceann Chonnachtach $
1625. Realta Connacht clu Pilib $
1631. Righe Conaire ag cloinn Neill $
1632. Rioghacht ghaisgidh oighreacht Eoin $
1634. Riu fein meastor gasraidh Gall $
1635. Riu feine is inghill Ultoigh $
1641. Rogha an chuaine Cu Chonnacht $
1644. Rogha na cloinne Conall $
1647. Roinn leithe air anbhuain Eireann $
1648. Roinn leithe ar choigidh Connacht $
1649. Roinneam a chompain chloinn Bhriain $
1651. Roinnfead cach re cleir Banbha $
1654. Rug cabhair ar Chlar mBanbha $
1655. Rug cabhair ar Chloinn gCoileain $
1658. Rug cosnamh ar chrich Midhe $
1662. Rugadh teine i dteach Meadhbha $
1672. Saor do leannan a Leamhain $
1680. Seabhaic d’airrghibh aicme Dubhghaill $
1689. Sead fine teisd Thoirdhealbhaigh $
1690. Sealbh Eireann ag aicme Neill $
1692. Seanoir cuilg cairt an Bhurcaigh $
1693. Searc mna Ir duit Aoidh na leig a bhfaill $
1708. Sguirim feasta do chrunnchur Cathail $
1711. Siodh do chleir da snadhmadh sibh (aceph.)$
1712. Siol feile fuil Dhiarmada $
1735. Soirbhidh a Chriost don Chalbhach $
1737. Sona re hAodhaibh clann Conoill $
1738. Sona sin a chlanna Cuinn $
1739. Sonas na sinnsior ar Bhrian $
1743. Suirgheach Cruacha re clu Taidhg $
1744. Suirgheach Manchaigh re mac righ $
1745. Suirgheach me le Mac Donnchaidh $
1746. Suirgheach sin, a Eire ogh $
1763. Tadhg O Cearbhaill ar gceann sluaigh $
1764. Tadhg triath os chach $
1765. Tadhg triath os na trenfhearaibh $
1767. Taghaim Tomas ragha is roghradh gacha hogmhna $
1769. Tainig an Chroibhdhearg go Cruachain $
1771. Tainig anam i nEirinn $
1776. Tainig san cluiche ag Cormac $
1778. Tainig tairngire na n-earlamh $
1781. Tairngertaid tren toghbaltach ann Eirind $
1782. Tairnig an seal-sa ag Siol Neill $
1786. Tamhan siothchana Sior Teaboid
1788. Tanag d’Fhanaid an einigh $
1790. Tarla d’Fhionn a aithghin sonn $ al. Coill athfais (.....)
1793. Tath aoinfhir ar iath Maineach $
1799. Teach n-oil gach bruighean n-a bhaile (aceph. $
1805. Teallach coisreagtha chriche Bharrach $
1806. Teallach coisreagtha clann Bhriain $
1807. Teallach einigh iath Laighean $
1808. Teallach feile Fir Manach $
1809. Teallach feile Uibh Eachach $
1810. Teallach flaithis fine Caoimh $
1811. Teamhair Chonnacht cuirt riogh Breiffne $
1812. Teamhair gach baile i mbi ri $
1820. Teid Aodh d’oirbheart is d’airimh $
1821. Teid oirbeart a n-inmhe riogh $
1824. Thig don righ rath go bhfiadhain/ Mor ata ar theagasg
1830. Tnuth Laighean re laimh gConaill $
1831. Tobar fireinigh Fir Mhanach $
1833. Togaibh eadrad is Eire $
1835. Toghaidh Dia neach ‘n-a naoidhin $
1837. Toghaim leannan do Leith Cuinn $
1839. Tomhais cia mise a Mhurchaidh $
1843. Tosach feile fairsinge $
1844. Tosach fortuin fuair Domhnall $
1845. Tosach inmhe oirbheartas $
1852. Treoin an cheannais Clann Dalaigh $
1855. Tri coin chosnas clu Gaoidheal $
1856. Tri corona i gcairt Sheamais (al. Tri coroine ..) $
1867. Triall gach einfhir go cuirt dTeaboid $
1868. Trian Connacht i gcoimead aoinfhir $
1869. Triar do thoghas os iath Mogha $
1870. Triath na nGaoidheal Giolla-Easbuig $
1902. Tuar righe rath oirbherta $
1914. Tugas gradh d’airrdheanaibh Uilliam
1918. Tugas-sa searc nac [see Gabhaim mo dheich rainn] $
1927. Tuirseach mise d’eis Fhiachaidh $
1938. Uaigneach sin a Chinn Choradh $
1939. Uaisle a chach ceineal mBreanainn $
1940. Uaisle cinidh Clann tShuibhne $
1946. Uasal fearontas Fearghail $
1952. Uirrim Fodhla ag enduine $
1953. Urra ag oighreacht Eireamhoin $
1955. Ursa an chogaidh crioch Laighean $