Apologue Subclass: 4084. Abraham and Hagar, Abraham and Isaac

3 entries matched

1304. Maith an sgealaighe an Sgriobtuir $
1498. Ni cara acht cara na h-eigne $
1834. Togbham croich i ndeaghaidh De $