Manuscript: 415. Nat. Lib. Scot. Adv. MS 72 / 1 / 37 (XXXVII), Bk. Dean Lismore

122 entries matched

2. A Alasdair an do threig tu an ghruaim? $
9. A bhean da dtugussa gradh
14. A bhean ga bhfuil crodh $
16. A bhean na dtri mbo $
25. A cheart fein on bhreithimh •
26. A chinn Diarmada Ui Chairbre $
27. A chlairseach Chnuic Ui Chosgair $
100. A Mheic Dhubhghaill tuar acain $
117. A phaidrin do dhuisg mo dhear $
120. A shagart na haonphoige $ [al. na hamhsóige] $
166. Adhbhar broin bruadar bailc
196. Aithris fhreimhe ruanaidh Eoin $
250. Ar mhaithibh is olc th’aithne
253. Ar sliocht Gaodhal o ghort Greag (aceph.) $
256. ard la rechtazow re Braivin (aceph. phonetic)
260. Ata amhghar fa na mnaibh [al. Ata adhbhar... $
265. Ata fleasgach ar mo thi
270. Ataid tri comhruig im chionn $
281. Baith(?) im chroide a Mhic De al. Réidhigh an croidhe
299. Bean ar n-aitheirghe Eire $
318. Beannuigh do theaghlach a Thrionoid $
337. Binn labhras leabhar Muire
341. Bod brioghmhar ata ag Donnchadh $
358. Buaidh ar dheilbh (?) ar dheanamh riogh
364. Buaidh thighearna ar thoiseachaibh $
385. Cairt a siothchana ag siol Adhaimh $
408. Ceathrar do bhi ar uaigh an fhir $
439. Cia do gheabhainn go Grainne $
440. Cia don phleid as ceann uidhe $
464. Ciallach duine fior uasal $
468. Cian o nach bhfaca an bhuidhin
490. Cleamhnas cairdeas Inse Gall 2qq
506. Coir feitheamh ar uaislibh Alban $
534. Cread agaibh aoidhigh a gcein? $
536. Cread da ndearnadh Domhnall Donn? $
543. Cread fa seachainnse suirghe?
547. Cread i an long-sa ar Loch Inse? $
562. Cuaine rioghna rug Eadan $
595. Da ghabhladh dheag insan dan $
610. Da shleigh ag Murchadh mac Fhloinn•
612. Da urradh i n-iath Eireann $
618. Dal chabhlaigh ar Chaisteal Suibhne $
648. Deana mo theagasg a Thrionoid $
705. Diomdhach me don ghaoith andeas $
730. Do athruigh sean ar siol gCuinn $
751. Do chonnarc cheithre rabhaigh $
784. Do nithear lionta don lion
804. Dorn idir dhan is dasacht $
805. Dre-ean eanaigh ionmhain fath $
811. Duanaire na sracaire $
820. Dursan toisg Dhonnchadh mac Briain
854. Eistidh a lucht an tighese
858. Eistidh riomsa a Mhuire mhor $
873. Fada ataim gan bogha $
876. Fada atu a n-easbhaidh aoibhnis
883. Fada dhomh an laighese $
898. Fada o mhalluigh Dia na mna $
979. Fuaras mac mar an t-athair $
981. Fuaras mo mhian do dhan air
982. Fuaras mo rogha theach mhor $
984. Fuaras rogha na n-og mbrioghmhar $
989. Fuath liom bheith anmoch ag triall $
992. Fuigheall beannacht bru Mhuire $
1019. Gabh rem chomraigh a Mheic Ghriogoir $
1042. Garbh eirghe iodhan bhratha $
1048. Geall do chuir lir ayet er nail
1057. Gealladh gach saoi don each odhar $
1060. Gearr go gcobhra Ri na riogh
1075. Go meala a Chathail do chrios
1102. Innis duinn a chrupan
1118. Iomdha sgeal maith ar Mhuire $
1128. Iongnadh [eachtra?] is me ar ndeaghailt •
1136. Ionmhain maol da [mel?] an sgian
1159. Is mairg dan galar an gradh $
1161. Is mairg leimeas thar a each
1175. La dar shuidh ceathrar re ceird
1183. Lamh aoinfhir fhoirfeas i nEirinn $
1227. M’anam do sgar riomsa areir $
1229. Mac sud ar sliocht fionnMhanannain
1235. Mairg a deir olc leis na mna $
1244. Mairg bean nach bi ag aonshagart
1260. Mairg dhiultas comhairle choir
1266. Mairg do chuirfeadh geall a mnaoi
1274. Mairg duine do chaill a ghuth $
1278. Mairg mheallas muirn an tsaoghail $
1288. Mairg o ndeachaidh a leim luidh $
1307. Maith ataoi ann sin a Neill
1310. Maith do chuid a charbaid mhaoil
1311. Maith do hoileadh Gormlaith ghearr
1333. Marthain duit a chroch an Choimdheadh $
1370. Mithidh dom triall go toigh Pharrthais $
1408. Mor an feidhm freagairt na bhfaighdheach $
1437. Mor tubaist na taiplisge $
1456. Na leig mo mhealladh a Mhuire $
1466. Namha dom an dan
1522. Ni fheadaim Cobhlach do ghleas
1523. Ni fhuil an t-eag mar a theist
1532. Ni heibhneas gan Chlainn Domhnaill $
1540. Ni maith siubhal san Domhnach $
1574. Ochagan is e seo an ceann •
1577. Oidhche i ndun carad thagham(?) •
1608. Parrthas toraidh an Diseart $
1626. Realta na cruinne Corp Criosd
1627. Realta [an] chruinne Caitir Fhiona $
1632. Rioghacht ghaisgidh oighreacht Eoin $
1687. Seacht saighde ata ar mo thi $
1697. Sgeal beag agam ar na mnaibh
1702. Sgeal uaigneach ar cheile
1757. Ta triur cailin is [seirbhe?] gloir
1768. Tainig adhbhar mo thuirse $
1775. Tainig long ar Loch Raithneach $
1789. Tar isteach a dhreolain bhig
1794. Teach carad do-chiu folamh $
1801. Teachtaire chuireas i gcein $
1823. Theasd aon diabhal na nGaoidheal $
1840. Tomhus muir Chruachna i gCluain Fhraoich $
1843. Tosach feile fairsinge $
1858. Tri gartha chuala go minig (?)
1872. Triur righ tainig go teach nDe $
1917. Tugas roghradh do mhnaoi fir
1920. Tuig gura fearg an t-ead
1948. Uch is mise an giolla mor $