Manuscript: 421. R.I.A. MS no. 475 (24 / P / 25), Leabhar Chlainne Suibhne

23 entries matched

209. An cumhall ceadna ag cloinn Eoghain $
436. Cia chosnas buanacht Banba $
437. Cia chosnas clann Dalaigh $
556. Crioch an ghaisgidh goin Donnchaidh $
604. Da neall oinig san aird tuaidh $
611. Da uaithni fulaing fa Fhanaid $
788. Do sguir cogadh criche Fanad $
800. Doibh fein creidid Clann tSuibhne $
884. Fada Fanaid re rath riogh $
967. Fuair Breifne a diol do shaoghlonn $
968. Fuair Domhnall oighreacht an einigh $
1054. Geall re hinbhe oighreacht Fhinn $
1211. Leitheid Almhan i nUltaibh $
1255. Mairg danab soirbh an saoghal $
1434. Mor re chuma caithreim deisi $
1487. Ni ar aois roinntear rath buanna $
1494. Ni ben [.....] (aceph.) [al. Ni ceim nach cumhain linne]$
1557. Ni threigfe me MacSuibhne $
1615. Rachad i gceann sgaoilte sgeal $
1627. Realta [an] chruinne Caitir Fhiona $
1661. Rugadh da chluiche ar Chloinn Suibhne $
1691. Sealbh gan urraidh oighreacht Fhinn $
1837. Toghaim leannan do Leith Cuinn $