Meter Var: 4318. Rann(aigheacht) Mhór

300 entries matched

2. A Alasdair an do threig tu an ghruaim? $
3. A Aodh og na n-each seang (or luath) $
7. A Bhanbha is truagh do chor $
9. A bhean da dtugussa gradh
31. A cholann do-chim gan cheann $
36. A chorpain chuimhnigh do chrioch $
37. A chorpain is truagh do chor $
50. A dhuine chollas go saimh $
54. A dhuine feach ar an uaigh $
60. A fhir benas clocc na trath•
63. A fhir eadmhair ‘ga mbi bean $
65. A fhir fheachas uaid an cnamh $
74. A fhir thagras an chaint bhaoth (or chanas) $
86. A Iosa an eisdir mo dhan? $
92. A lucht chumas breag san dan $
94. A mhacaoimh dealbhas an dan $
98. A Mhairgreag cuimhnigh ar ngaol $
105. A mhna goileam tre Ghlais Air $
111. A Mhurchaidh fuirigh re cach $
114. A naomhMuire a mhathair De $
117. A phaidrin do dhuisg mo dhear $
118. A sbaran an Spioraid Naoimh $
121. A shaith d’oighre i n-ionadh Bhriain $
128. A shlait leabhair na ccioch mblaith $/Dar mo laimh a rio
133. A theachtaire theid ar sliabh $
155. Ab an aonaigh caraid De $
161. Ad chiu neall neamhdha os an raon $
169. Ag so bragha dheit a Dhe $
171. Ag so trath na cabhra a Chriosd $
172. Aghaidh gach droichsgeil a-mach $
173. agus fos cnu na hedan (aceph.) $
181. Aire don teud sin fut 1q $
184. Aiseag iomshlan do uair Tadhg $
195. Aithrighe sunn duid a Dhe $
205. An ceim-si ad choinne a Chuirp De $
217. An ngeabhair mo shuirghe a shiur $
218. An ngeabhtha a Dhonnchaidh mo dhan $
232. Annamh nell riaghna os raith Chuirc $
237. Aoibhinn duit a dhuine bhoicht $
240. Aoidhe meise ag Mathair De $
242. Aoidhe o Cais ‘na chrich fein $
251. Ar n-oidi muinti Mac De $
252. Ar ndibirt Ghaoidheal (aceph. frag.) $
260. Ata amhghar fa na mnaibh [al. Ata adhbhar... $
261. Ata an deacair eder dis $
265. Ata fleasgach ar mo thi
266. Ata gradh nach admhuim orm $
271. Ataim ag dul risin tuaith $
281. Baith(?) im chroide a Mhic De al. Réidhigh an croidhe
285. Beag gach peannaid go bas De $
286. Beag linn ar mbeannacht don mbas (or ‘liom’) $
293. Beag nar bhaith Aodh oidhidh Coinn $
305. Bean fa eineach (do) fhuair Niall $
307. Bean os mhnaibh caich Cailleach De $
317. Beannaigh an long-sa a Chriosd chaidh $
323. Beart chluithe ar Eirinn eag riogh $
329. Beireadh easaonta d’fhuil Cein $
336. Bile fosga criche Fail $
343. Branaigh ar clu os cloinn Neill $
344. Braon re ndubhadh diomdha De $
350. Breitheamh ceart cothrom an t-eag $
356. Bronach fuireann chriche Cuinn $
357. Bronach Goill Bhanbha da eis $
368. Buaine na beatha bas De $
369. Buan an easbuidh eag Eoghain (Ba mor an sc
387. Caoin thu fein a dhuine bhoicht $
388. Caoineam a chuirp Dia na ndul $
389. Caointear feasda clann Ui Chaoimh $
397. Ceangal sodenta siogh De
406. Ceardcha na feile fuil Bhroin $
413. Ceisd! cia do cheinneochadh dan? $
417. Ceolchar sin a chruit na riogh $ [al. mo righ]
434. Cia cheannchas adhmad naoi rann $
441. Cia feasda as urra dhon eol $
450. Cia na cinn-seo do-chiu a-niar $
463. Cia thu fein a mhacaoimh mna? $
485. Cionnas sin, a fhir na mbreag? $
486. Cionnas tig Eire gan Aodh? $
490. Cleamhnas cairdeas Inse Gall 2qq
491. Cliath mhinighthe ar mhaicne riogh $
493. Clu Laighionn as oigreacht d’Aodh $
495. Clu ni cealg menma ni maoin 1q $
505. Coir failte re fer do sgeil $
514. Comhfada a re is raith Ui Chaoimh $
522. Corrach do chodlas a-reir $
531. Creach Gaoidheal i reilg Rois $
536. Cread da ndearnadh Domhnall Donn? $
561. Cuach rig Connacht cuanna sed $
564. Cuich do leannan a Lamh Oir $
567. Cuig cais ina raibh Muire mhor $
569. Cuig Mumhain i Mumhain mhoir•
576. Cuin diolfus Cormac mo dhan $
584. Cumha ceathrair do mheasg me $
585. Cumhaidh iocas onoir riogh $
590. D’uaislibh taiseach Banba Brian $
594. Da fidh [ ] seoltar ar shen nGall $
604. Da neall oinig san aird tuaidh $
608. Da roighnigh chreideas Clann Neill $
610. Da shleigh ag Murchadh mac Fhloinn•
615. Daingean connradh fa chairt riogh $
626. Dar liom is galar e in gradh $
627. Dar mo laimh a rioghan og $ see A shlait leabhair...$
629. Deacair aighneas earca riogh $
644. Dealg athalaidh othras Taidhg $
658. Deanam shiodh mbunaidh a Bhriain $
672. Dia do bheatha a Abhlainn ain $
677. Dia do bheatha a Mhuire (mhor) $
678. Dia do bheatha a Naoidhe Naoimh $
679. Dia do bheatha a Ri an Domhnaigh $
688. Dia dom fheitheamh ar fheirg nDe $
691. Dia sa saoghal le Siol gCuinn $
692. Dileas breath do bhreith le seilbh $
694. Diogha gach beatha in bron $
705. Diomdhach me don ghaoith andeas $
708. Diomhaoin gach dan acht dan De $
726. Dlighthear deachmadh asan dan $
737. Do bhriseadh cunnradh ar cach $
753. Do chuaidh mo shuil tar mo chuid $
755. Do chuala sgeal o Dior Bhail $
759. Do dhlighfinn druim ris an dan $
769. Do ghradh fir ataim a bpein
784. Do nithear lionta don lion
794. Do thuit aonchrann Insi Fail $
812. Dubh Rois doba rioghdha a mhais [al. ghnuis] $
839. Eisd a Iosa ar n-aonrann deag $
841. Eisd aifreann an Domhnaigh go dil •
842. Eisd mh’osnadh a Mhuire mhor $
856. Eistidh re marbhnaidh Meic De $
858. Eistidh riomsa a Mhuire mhor $
862. Fa gniomhraidh meastar mic riogh $
866. Fada a-deartar na deich righ $
874. Fada ataoi im aighidh a Aodh $
878. Fada cuimhnighthear coir Leinbh $
884. Fada Fanaid re rath riogh $
886. Fada go tuighim mo theach $
894. Fada m’fhuireach o’m fhior graidh $
898. Fada o mhalluigh Dia na mna $
905. Fada suil Eireann re hAodh $
925. Fear dana an gille-so thiar [al. fear, macaomh] $
929. Fearthain Aoine eineach Neill $
943. Fogas fortacht don tir thuaidh $
952. Foir a Mheic Mhuire mo ghuais$ al.F. m’amgh. a Mhic
953. Foir mh’amhghar a Dhe Bhi [al. ‘ar mh’angar’] $
955. Folamh Eire d’easbaidh Bhriain $
956. Folt Eimhire ar inghin mBriain $
959. Foraois eiges Innsi Gall $
964. Freamh na fioruaisle fuil Chein $
977. Fuaras fein im maith o mhnaoi $
989. Fuath liom bheith anmoch ag triall $
1000. Ga la fhuigfed Innse an Laoigh? $
1004. Gabh a Mhuire an lamh-sa id laimh $
1006. Gabh ar gceannaighne a Chroch Naomh $
1011. Gabh mo chomhairle a mic min $
1012. Gabh mo chomhairle re n-eag [al. Glac mo the
1016. Gabh mo theagasg a bhean og [al. inghean fhionn $
1017. Gabh mo theagasg a inghean og [al. fhionn] $
1018. Gabh mo theagasg a mhic/ al.Na threig mo theagasg
1023. Gabhaim bealach go dun De $
1031. Gach maighdean go mathair De $
1045. Geabh an sead so, a Mhuire mhor [al. Gabh...] $
1048. Geall do chuir lir ayet er nail
1054. Geall re hinbhe oighreacht Fhinn $
1056. Geall re maoinibh moladh De $
1060. Gearr go gcobhra Ri na riogh
1061. Gearr go laibheora an Lia Fail (BOCD) $
1062. Gearr go laibheora an Lia Fail (Lism.) $
1068. Gin go gcarthair cara siur $
1073. Gluais romhad a leabhrain bhig
1077. Goirt a-nocht deireadh mo sgeal $
1079. Gradh fa thuaraim tugas d’Aodh $
1083. Grian na maighdian Mathair De/al. Grian na rioghan $
1120. Iomdha teachtaire i dtigh De $
1130. Ionmhain an feart i bhfoil Brian $
1136. Ionmhain maol da [mel?] an sgian
1139. Ionmhain teach re dtugus cul $
1147. Is aibhseach mo locht foraoir $
1151. Is cumhain liom an la a-ne $
1159. Is mairg dan galar an gradh $
1161. Is mairg leimeas thar a each
1166. Is truagh mar ata mo cholann chriadh $
1181. Lair do ghabhas do ghroigh Neill $
1205. Leig dod chomortas duinn [or ‘dod choimheas’ $
1208. Leigheas an bheatha bas De $
1214. Liaigh mo chabhartha an Chroch Naomh $
1227. M’anam do sgar riomsa areir $
1235. Mairg a deir olc leis na mna $
1236. Mairg aga mbi meanma mhear [or ‘aga mbia’] $
1239. Mairg as daileamh don digh bhroin $
1242. Mairg ata an uair-si gan Aodh $
1256. Mairg dar bhrathair anois Niall
1260. Mairg dhiultas comhairle choir
1262. Mairg do bhearadh acht bean ghaoil $
1266. Mairg do chuirfeadh geall a mnaoi
1273. Mairg duine bhraitheas e fein $
1274. Mairg duine do chaill a ghuth $
1279. Mairg nach diongnadh dan do Dhia $
1285. Mairg nach tuigeann treise righ $
1286. Mairg nach tuigionn bheith go maith $
1288. Mairg o ndeachaidh a leim luidh $
1295. Maith an baranta bean riogh $
1299. Maith an companach an dan $
1307. Maith ataoi ann sin a Neill
1310. Maith do chuid a charbaid mhaoil
1311. Maith do hoileadh Gormlaith ghearr
1315. Maith mh’anacal ar fheirg nDe $
1320. Maith re sirleanmhain Siol mBriain $
1322. Maithim d’urra dana acht Dia $
1331. Mar adubhairt Colum Cille caidh $
1340. Me fein m’enbhraighe-se ar Aodh $
1345. Meanmach m’aislinn i gCraig Leith $
1349. Meinic do beirear bean ghaoil $
1354. Meitheal do bhi ag Dia na ndul $
1358. Mionn sul Eirionn i nAth Cliath $
1364. Mithidh creideamh do Chlainn Neill $
1384. Mo iona diol eanchuigidh Aodh $
1393. Mo-chean do-chonnarc a-reir $
1398. Mo-chean duitse a thulach thall $
1423. Mor idir a-nocht is a-reir $
1433. Mor os gach bed bas an riogh $
1442. Muintir Fhiodhnach na mionn [al Clann Riocair
1452. Na chuig rainn deag so do Dhia $
1462. Na treig mo theagasg a mhic $
1467. Namha mh’anma an chalann chriadh $
1469. Naoi roinn do rionneas do triur $
1481. Neimhthinn an galar e an gradh $
1486. Ni ar aois meadhaighthear mac riogh $
1497. Ni buidheach me do Mhag Craith $
1499. Ni chluinim guth Filib fos $
1512. Ni diol gradha glenn na ndeor $
1518. Ni fa hindmhe is measta Mor $
1522. Ni fheadaim Cobhlach do ghleas
1523. Ni fhuil an t-eag mar a theist
1528. Ni hail leam ach sead go rinn $
1536. Ni leis fein a bfaghann Aodh $
1539. Ni maith eadram is mo mhac $
1541. Ni maoin gan bheith umal do Chriosd
1542. Ni mar chach as caointe Brian $
1548. Ni mhaireann Teamhair a dtuaith $
1552. Ni taobhtha dhamhsa riom fein $
1555. Ni theid caitheamh i gCloinn Tail $
1561. Ni triall corrach as coir dh’Aodh $
1562. Nia ar barcaibh cais gach taidhg $
1564. Nior fhead ... malairt do mhnaoi
1579. Oilbheim Uladh easbog Duin $
1593. Olc tuigtear tioghluichte De $
1615. Rachad i gceann sgaoilte sgeal $
1629. Ri og na bi cain na cert $
1632. Rioghacht ghaisgidh oighreacht Eoin $
1642. Rogha gach beathadh bheith bocht $
1643. Rogha gach cairdis cara maoir $
1649. Roinneam a chompain chloinn Bhriain $
1678. Sdiuir gach maitheasa gradh De $
1679. Se hoidhche dhamh-sa san dun $
1687. Seacht saighde ata ar mo thi $
1688. Seacht soighde an ghiolla nach coir $ [Na threig mo...
1691. Sealbh gan urraidh oighreacht Fhinn $
1694. Seisear dham air mo shliocht [al. Seisear sinne ..$
1696. Sgaradh re Daibhidh a doigh $
1697. Sgeal beag agam ar na mnaibh
1700. Sgeal nua nach cabhair d’ar gcradh $
1703. Sgian mo charad ar mo chliu $
1711. Siodh do chleir da snadhmadh sibh (aceph.)$
1715. Slainic ar gcabhra cru De $
1741. Soraidh slan don oidhche a-reir $
1743. Suirgheach Cruacha re clu Taidhg $
1744. Suirgheach Manchaigh re mac righ $
1757. Ta triur cailin is [seirbhe?] gloir
1758. Tabhair a Dhe Donnchadh slan $
1763. Tadhg O Cearbhaill ar gceann sluaigh $
1785. Taisdil mhionca or siabhradh sionn $
1789. Tar isteach a dhreolain bhig
1795. Teach ceolmhar ‘na bhfaghthar fion $
1800. Teach suain na horchra an aird tiar $
1801. Teachtaire chuireas i gcein $
1814. Tearc oidhre dileas ag Dia $
1818. Teasda... (aceph. RIA 1078/2a) $
1821. Teid oirbeart a n-inmhe riogh $
1827. Tinn an galar an gradh $ (al. Mairg aga mbi meanma
1840. Tomhus muir Chruachna i gCluain Fhraoich $
1871. Triur ata ag brath ar mo bhas $
1874. Trom an suan-sa ort a Aodh $
1877. Truagh an chor-so ar raith na riogh $
1879. Truagh an sgeal-so linn da luadh $
1884. Truagh do bheatha a bhean a-reir $
1888. Truagh gan Maghnas na mhac riogh $
1890. Truagh liom-sa a chompain do chor (al. ‘liomsa’) $
1893. Truagh mo thurus ar Loch Dearg $
1909. Tugadh easgar d’Inis Fail $
1911. Tugadh oirne easbhaidh mhor $
1916. Tugas gradh eagmhaise d’Eoin $
1917. Tugas roghradh do mhnaoi fir
1920. Tuig gura fearg an t-ead
1922. Tuile gan traigh daonnacht De $
1925. Tuirseach dham ag eirghe lae $
1928. Tuirseach sin a mhacaoimh mna $
1931. Tus na heagna omhan De $
1941. Uaithne an einigh i nOil Finn $
1945. Uasal epscop Eirenn Aodh •
1947. Uch a Dhe, uchan aniugh $
1948. Uch is mise an giolla mor $