Meter Var: 4321. Séadhna

187 entries matched

39. A chroch De deana mo leigheas $
80. A gclu is ionnmhas d’fine Raghnuill $
140. A-niu ceadachtach Chlann Adhaimh $
151. A-nois ranag rioghacht m’aigneadh $
159. Acht mar uisge d’eis a leata $
163. Aderar easbacc... $
186. Aisling ad-chonnairc o chianaibh $
192. Aithne dhamh deireadh mo leaptha 1q •
199. Alba gan dion a ndiaigh Ailin $
209. An cumhall ceadna ag cloinn Eoghain $
213. An foltsa dhuit a Dhe Athar $
220. An sith do rogha a rig Fionngall?
230. An ullamh fos feis Teamhrach? $
234. Annamh teach a ttreidhibh Leithbhir
248. Ar ghuth einfhir anaid Breifnigh $
255. Ar t’fhaosamh dhamh a Dhe Athar $
258. Argain minic Cill mic Nenain $
277. Athraig gleas a Giolla Iosa
289. Beag mhaireas do mhacraidh Gaoidheal $
295. Beag nar saraigheadh San Froinseis $
298. Bean a-nois chabhras chrich Meadhbha $
309. Beannacht ag Baile na Corra $
318. Beannuigh do theaghlach a Thrionoid $
334. Bi id mhusgladh a mhic Aonghais $
351. Brian a-nois do-nim do Mhaghnus $
352. Brian O Ruairc mo rogha leannan $
373. Buime na bhfileadh fuil Ruarcach $
382. Caidheadh ceithre teallaigh Teamhra? $
385. Cairt a siothchana ag siol Adhaimh $
396. Ceangail do shioth riom a Ruaidhri $
398. Ceanglaim mo chumann le Muire $
400. Ceann na rioghraidhe ri Uladh $
401. Ceannaigh duain t’athar a Aonghas $
403. Ceannas na feile ag fuil Fheidhlim $
405. Ceard aithreamhail eineach Gaodhal $
409. Ceidri an domhain an Duileamh $
410. Ceidtreabh Erend Inis Saimher $
421. Cia a-nois da gcreidid Clann Eachach $
423. Cia ainiceas inn ar leathtrom $
437. Cia chosnas clann Dalaigh $
449. Cia meise no an mac-sa Seaain? $
459. Cia so agras coir um Chruachain $
475. Cionnas dhiolfad mo luach leighis? $
478. Cionnas do roighfinn ri Oiligh $
479. Cionnas do-gheabhainn gradh Filib $
499. Coimhead Trir ar Theaboid Diolmhain [illegible]
502. Coir aitreabhadh ar (..iath Gaileang?) $
506. Coir feitheamh ar uaislibh Alban $
520. Cor testa ga maoine as (mo) ? (aceph.) $
553. Creidim mar chreideas an Eaglais $
582. Cuirfead meise altram cloinni $
593. Da dtuige cach cor an domhain $
603. Da mhac rugadh do righ Chonnacht $
611. Da uaithni fulaing fa Fhanaid $
613. Daerg [ ] imrid Frangc $
618. Dal chabhlaigh ar Chaisteal Suibhne $
645. Dean oram trocaire a Thrionoid $
648. Deana mo theagasg a Thrionoid $
649. Deanadh Criost comhairle a mhathar $
650. Deanadh go subhach Siol Adhamh $
651. Deanaidh comhaonta a chlann Eibhir $
654. Deanam cionntughadh na colla $
682. Dia do bheatha i n-adhbhuigh h’athar $
683. Dia do chaomhna chloinne Fiachaidh $
687. Dia do shoirbhiughadh Shior Lucais $
693. Dileas gach eanduine a eidhreacht $
704. Diomdhach do Conall clann Dalaigh $
711. Dion gaoidheal ar Gabhail Ragnuill $
720. Dlighidh file faghail aisig $
722. Dlighidh liaigh leigheas a charad $
728. Dlighthear don bhrathair bheith umhal $
734. Do bheannaigh Dia dun meicc Piarais $
738. Do bhriseadh riaghail riogh Sacsann $
762. Do fhidir Dia Cineal Conaill $
764. Do geineadh inghean o’n umhla $
766. Do ghean craobhsgaoileadh na cColla $
767. Do ghean seanchas ar fhuil Fhiachaidh $
771. Do leighis Dia derbhtha an mirbhail (aceph.) $
776. Do mheall an sochur siol gColla $
779. Do mhinigh Dia na deich n-aithne $
780. Do mothuigheadh meadhair Gaoidheal $
783. Do ni eanMhac ionad cloinne $
785. Do reir gach crainn tig a thoraidh $
788. Do sguir cogadh criche Fanad $
823. Eadmhar mise fa mhac Sheain $
848. Eisd rem fhaoisidin a Iosa $
863. Fa urraidh labhras leac Teamhra $
881. Fada deoraigheachd na ndaoine $
887. Fada gur haitigheadh Eire $
902. Fada re hoirbert ... Sil Conaill $
906. Fada Teamhair ar ti rioghna $
915. Failte rod [al. riot] a righ na n-aingeal $
924. Fear dana ag deanamh dana [al. ‘ag gabhail dain’] $
934. Fiodhbhadh da cheile clu deise $
940. Fogas a namhaidh do Neachtain $
941. Fogas cabhair do chrich Boirne $
951. Foilsigh do mhiorbhaile a Mhuire $
961. Foraois na horchra Ibh Eathach $
968. Fuair Domhnall oighreacht an einigh $
970. Fuar a-reir caoimhtheach an Choimdhe $
976. Fuaras cara ar sgath na sgeile $
978. Fuaras iongnadh a fhir chumainn $
1010. Gabh mo chomairce a chuirp Iosa [al. Gabh ar.. $
1019. Gabh rem chomraigh a Mheic Ghriogoir $
1022. Gabhaidh mo shuirghe a Shior Lucais $
1024. Gabhaim le hollamhnacht Iosa
1058. Geall].......Francaigh $
1064. Gearr o Dhomhnaill deanamh leannain $
1065. Gearr o dob inghill mna Mumhain $
1067. Gidh be cluinfeas an meit rann sa $ [al...Cibe
1114. Iomdha fath ag feirg an Choimdheadh $
1141. Ionmholta an t-oglach nach diongnadh
1153. Is fiacha ar neach an ni gheallas $
1171. Iul an geinealaigh or gheinis $
1172. La bhraith an Choimdheadh an Cheadaoin $
1182. Lamh a-niu im thionnsgnamh a Thrionoid $
1183. Lamh aoinfhir fhoirfeas i nEirinn $
1193. Leanfad mo cheart ar cloinn Dalaigh $
1198. Leannan na saoithe...(frag.)
1204. Leig dod bhaois a bhean an sgathain $
1220. Lochrann chuig solas Sainct Proinnsias $
1228. M’ocht roinn molta do Mhuire $$
1237. Mairg as aighne i n-aghaidh Breithimh $
1238. Mairg as bhraighe ar mhacraidh Murbhaigh $
1257. Mairg dar chumthach in chumha $
1258. Mairg dar companach an cholann $
1271. Mairg do ni uaill as oige $
1275. Mairg fheagas ar Inis Ceithleann $
1293. Mairidh teine i dteallach Ghaoidheal $
1297. Maith an cairt ceannus na nGaoidheal $
1333. Marthain duit a chroch an Choimdheadh $
1335. Marthain t’anma duit a Dhomhnaill $
1355. Millte Eire d’imtnuth Ghaoidheal $
1363. Mithid sin a mhaca Mileadh
1368. Mithidh deanamh cuairte ag Cormac $
1370. Mithidh dom triall go toigh Pharrthais $
1380. Mo cheithre rainn duit a Dhonnchaidh $
1386. Mo leaba fein dhamh a Dhonnchaidh $
1401. Mochean teid id tegais fPadraig
1416. Mor ar cach comaoin an Choimgeadh $
1432. Mor neach do mealladh le Maghnus $
1434. Mor re chuma caithreim deisi $
1441. Muin dam do mholadh a Mhuire $
1442. Muintir Fhiodhnach na mionn [al Clann Riocair
1443. Muircheartach Ruadh rogha an iarsma [ illeg. frag.]
1446. Musgail do mhisneach a Bhanbha •$
1453. Na deana diomus a dhuine $
1456. Na leig mo mhealladh a Mhuire $
1468. Namhadh da caraid clann Adhaim
1487. Ni ar aois roinntear rath buanna $
1488. Ni baoghal feasda fian Luighne $
1489. Ni baoghalach breith om dha aidhne $
1498. Ni cara acht cara na h-eigne $
1504. Ni crann aontoraidh an uaisle
1505. Ni d’ainbhfios mealltar mac Seaain $
1514. Ni doirbh go deaghuil na ccarad $
1538. Ni maith do mhalairt a Iudais $
1553. Ni teid an eigean i n-aisgidh $
1556. Ni theid clann o choir a n-athar $
1559. Ni trath aithreachais d’fhuil Chonaill $
1583. Oirbheartach anois neart Cuircneach $
1591. Olc mo thuras sonn o Lundain $
1630. Ri os righthaibh ri nimhe $
1645. Rogha na dtuath Teallach n-Eachach $
1661. Rugadh da chluiche ar Chloinn Suibhne $
1702. Sgeal uaigneach ar cheile
1710. Siobhlach ar cheilibh Crioch Branach $
1717. Slan agaibh a fhiora Mumhan $
1737. Sona re hAodhaibh clann Conoill $
1749. T’aire riomsa a ri O nUidhir $
1756. Ta Donnchadh ag cuirt na n-aingeal
1769. Tainig an Chroibhdhearg go Cruachain $
1778. Tainig tairngire na n-earlamh $
1787. Tanag adhaigh go hEas Caoile $
1831. Tobar fireinigh Fir Mhanach $
1836. Toghaim Aibhisdin mar aighne $
1838. Toghaim liaigh do leigheas Feilim $
1853. Tri ceathrair mo charaid anma $
1859. Tri gartha is gnathach ‘na dhunadh al.Tri neithe chuir.. $
1866. Triall a reacaire reac m’fhuighle $
1868. Trian Connacht i gcoimead aoinfhir $
1870. Triath na nGaoidheal Giolla-Easbuig $
1905. Tug t’aire riom a ri Gaoidheal $
1908. Tugadh da eochair don eaglais $
1910. Tugadh mo choimead do choigear $
1924. Tuile rabharta rath deise $
1944. Uasal ceadobair an Choimdheadh $