Class: 44. Apology

39 entries matched

129. A Thaidhg cuimhnigh an comann $
170. Ag so chugad a Chormaic $
231. Anam ga cheile a Chormuic $
257. Arduigh do mheanma a Mhurchaidh $
274. Atam ionchora re hAodh $
328. Beir oirbhire uaim go hAodh $
347. Brathair don iocht an t-oineach $
396. Ceangail do shioth riom a Ruaidhri $
411. Ceilt na hoirbhire an andsa $
478. Cionnas do roighfinn ri Oiligh $
479. Cionnas do-gheabhainn gradh Filib $
655. Deanam coir a Chalbhaigh Ruaidh $
658. Deanam shiodh mbunaidh a Bhriain $
723. Dlighidh ollamh urraim riogh $
804. Dorn idir dhan is dasacht $
822. Each gan aradhain an fhearg $
869. Fada an raithei-se romhainn $
873. Fada ataim gan bogha $
874. Fada ataoi im aighidh a Aodh $
903. Fada re huaisle clann Chein $
987. Fuasgail mo cheasda a Chalbhaigh $
1002. Gabh a Bhriain liom fam lochtaibh $
1019. Gabh rem chomraigh a Mheic Ghriogoir $
1072. Gluais a theachtaire teid siar $
1240. Mairg as fhial tar eis Cormaic $
1268. Mairg do ghrios Giolla Padraig $
1269. Mairg do ni deimhin d’a dhoigh $
1270. Mairg do ni uabhar thar m’eis $
1313. Maith fear mar chach a Chormaic $
1429. Mor loiteas lucht an ionnlaigh $
1480. Neimhchionntach mise, a mhic Thaidhg $
1511. Ni dhlighim aithfear ar fheirg $
1556. Ni theid clann o choir a n-athar $
1568. Nodlaig do chuamair don Chraoibh $
1602. Ort mo cheisd a Chalbhaigh Ruaidh $
1663. Rugas ainbreith ar Fheilim $
1851. Treise an eagla iona an annsacht $
1905. Tug t’aire riom a ri Gaoidheal $
1933. Uaibhreach mise ar Mhag Uidhir $