Manuscript: 442. O’Hara MS 1597

38 entries matched

129. A Thaidhg cuimhnigh an comann $
154. A-nos bhreagnoighthear Bricne $
167. Ag so an chomairce a Chormaic $
170. Ag so chugad a Chormaic $
201. An ail libh seanchas Siol gCein $
207. An Cian ceadna i gConnachtoibh $
231. Anam ga cheile a Chormuic $
329. Beireadh easaonta d’fhuil Cein $
342. Braidhe on eigsi a nEas Dara $
399. Ceanglam re cheile a Chormuic $
473. Cionnaim a-nois cia ar gcara (or “Fionnam anois? $
480. Cionnas frith fearann Luighne $
492. Clu gach feadhma ar fhuil Chein $
502. Coir aitreabhadh ar (..iath Gaileang?) $
515. Comhla ratha run Fearghoil $
529. Creach ag Luighne o Leith Mhodha $
621. Damh fein do choigleas Oirill (or Oilill) $
684. Dia do chonghnamh le Cormac $
696. Diograis cumainn ar Chormac $
903. Fada re huaisle clann Chein $
917. Fath cumhadh ag crioch Luighne $
918. Feach a Chriosd ar crich Luighne $
934. Fiodhbhadh da cheile clu deise $
964. Freamh na fioruaisle fuil Chein $
1013. Gabh mo chosaoid a Chormuic $
1080. Gradh mo chroidhei-se Cormac $
1100. Inghean tSearluis nach claon cuing $
1153. Is fiacha ar neach an ni gheallas $
1298. Maith an ceannaighe Cormac $
1323. Malairt crotha ar chrich Luighne $
1368. Mithidh deanamh cuairte ag Cormac $
1449. Na biodh atuirse ar fhuil Chein $
1488. Ni baoghal feasda fian Luighne $
1704. Sgitheach sin a chlanna Cuinn $
1738. Sona sin a chlanna Cuinn $
1776. Tainig san cluiche ag Cormac $
1892. Truagh mo dhail re deich laithibh $
1924. Tuile rabharta rath deise $