Manuscript: 447. T.C.D. 1340 (H.3.19), Brian son of Torlogh FitzPatrick

87 entries matched

109. A Mhuire mor a mhionn socur $
163. Aderar easbacc... $
169. Ag so bragha dheit a Dhe $
182. Airgialla ardmora uaisle $
251. Ar n-oidi muinti Mac De $
261. Ata an deacair eder dis $
267. Ata sinn ar slighidh $
270. Ataid tri comhruig im chionn $
273. Atam i n-esbhaidh amhairc $
295. Beag nar saraigheadh San Froinseis $
303. Bean da mhac mathair Iosa $
308. Beannacht a Mhathar ar Mac nDe $
340. Blath an mhachuire Muire $
366. Buailfidh Dia a bhuille baire $
368. Buaine na beatha bas De $
391. Cara mna an tighe ag an teinid $
414. Ceithearn choilleadh clann Adhuimh $
416. Ceithre croinn croch De $
438. Cia do fheachfadh ar m’eigin? $
507. Coir foighide re feirg nDe $
524. Crann do chuir amach Naoi nar $
526. Crann toruidh Croch in Coimdhe $
553. Creidim mar chreideas an Eaglais $
573. Cuimhnigh sochar siol gColla $
665. Deireadh cairdessa comhaireamh $
677. Dia do bheatha a Mhuire (mhor) $
688. Dia dom fheitheamh ar fheirg nDe $
726. Dlighthear deachmadh asan dan $
728. Dlighthear don bhrathair bheith umhal $
737. Do bhriseadh cunnradh ar cach $
749. Do chodail ar bhfear faire $
791. Do thogh me maicne Domhnuill $
807. Droichead na bpeacthach pais De $
814. Duine do-chuaidh do ccur sil $
826. Eanla coinne ag cloinn Adhuimh $
843. Eisd re seanchas Siol gColla
844. Eisd red mholadh a Mheic De [al. Eistidh re moladh $
845. Eisd rem chulpa a Mheic Mhuire $
848. Eisd rem fhaoisidin a Iosa $
881. Fada deoraigheachd na ndaoine $
887. Fada gur haitigheadh Eire $
928. Fearr beagan cloinne na clann $
1028. Gabhthar danacht o dhalta $
1031. Gach maighdean go mathair De $
1033. Gach oige mar a hadhbhar $
1068. Gin go gcarthair cara siur $
1107. Iocadh Criosd cumaoin a Mhathar $
1115. Iomdha fear suirghe ag San Mairghreag $
1117. Iomdha rod direach go Dia $
1126. Iongnadh do chor a cholann $
1177. La saoire corp an Choimdheadh $
1226. M’anam dhuit a Dhe Athar $
1281. Mairg nach isligheann e fein $
1282. Mairg nach molann Mathair De $
1290. Mairg theid tar toil a athar $
1294. Maith agus maithfidhir duid $
1304. Maith an sgealaighe an Sgriobtuir $
1354. Meitheal do bhi ag Dia na ndul $
1369. Mithidh do chuibhreach a chuirp $
1382. Mo iona a teisd trocuire De $
1441. Muin dam do mholadh a Mhuire $
1455. Na hardaigh h’uaill, a dhuine $
1459. Na se rainnse don rioghain [al. Na deich roinn $
1489. Ni baoghalach breith om dha aidhne $
1590. Olc iocthar ar luagh leighis $
1592. Olc thuillim mo thuarastal $
1601. Ort do sheiseacht a shaoghail $
1660. Rugadh baire ar an mbochtacht $
1666. San Doiminic ’s a dhuthracht $
1682. Seacht dtroighe mo thir duthchais $
1684. Seacht n-ingheana ‘gon umhla $
1770. Tainig an trathnona $
1814. Tearc oidhre dileas ag Dia $
1819. Teid an mhaith a-mugha $
1834. Togbham croich i ndeaghaidh De $
1836. Toghaim Aibhisdin mar aighne $
1853. Tri ceathrair mo charaid anma $
1860. Tri gluine geinealach De $
1872. Triur righ tainig go teach nDe $
1875. Trom an suan-so ar Shiol Adhaimh $
1897. Truagh t’fhagbhail a Inis Chuinn $
1901. Tuar feirge foighide De [al. Is tuar feirge... $
1908. Tugadh da eochair don eaglais $
1916. Tugas gradh eagmhaise d’Eoin $
1942. Uasal an t-ainm Eoin Bruinne $
1944. Uasal ceadobair an Choimdheadh $
1957. [Mair..] chungnamh lem chairdibh (or Iomdha aceph $