Manuscript: 464. Book of O Conor Don 1631

341 entries matched

8. A bhean chridhe chompanta $
11. A bhean do-ni an truaighphecadh $
12. A bhean fuair an falachan $
13. A bhean fuair faill ar an bhfeart $
21. A bhraige ta i dTor London $
23. A Bhriain Mheig Uidhir eisd roinn $
27. A chlairseach Chnuic Ui Chosgair $
40. A chroinn ar ar thoirling Dia $
48. A dhuin thios ata it éanar $
50. A dhuine chollas go saimh $
51. A dhuine chuireas an crann (or “A fhir...?) $
61. A fhir chroidhe charaimse $
62. A fhir do-ni an t-ead $
67. A fhir iomtnuidh an aois ted (or iomthusa) $
77. A fhir theidh go Fiadh bhFuinidh $
79. A fhir threabhas an dtulaigh $
89. A leabhran ainmnighthear d’Aodh $
92. A lucht chumas breag san dan $
95. A mhacaoimh mhaoidheas do shlad $
104. A mhic na meabhraigh eigse $
106. A Mhor cuimnigh an cumann $
111. A Mhurchaidh fuirigh re cach $
116. A ogain on a ogain $
119. A sgribhinn luigheas tar lear $
125. A Shionainn Bhriain Bhoroimhe $
126. A Shionainn Chuinn Cheadchathaigh $
127. A Shlaine inghean Fhlannagain $
133. A theachtaire theid ar sliabh $
134. A theachtaire theid bhu thuaidh $
135. A theachtaire theid budh dheas $
137. A theachtaire thig on Roimh $
139. A toigh beag tiagar a dteagh mhor $
141. A-nocht is uaigneach Eire $
142. A-nocht sgaoilid na sgola $
147. A-nois diolam an deachmhadh $
151. A-nois ranag rioghacht m’aigneadh $
155. Ab an aonaigh caraid De $
157. Abair riom a Eire ogh $
168. Ag so an t-easlan dar-iribh $
173. agus fos cnu na hedan (aceph.) $
185. Aisling ad-chonnairc Cormac $
186. Aisling ad-chonnairc o chianaibh $
190. Aithin me dot oide a Eoin $
194. Aithreach damh mo dhiochoisge $
201. An ail libh seanchas Siol gCein $
211. An deimhin anois teacht don Tairrngaire $
213. An foltsa dhuit a Dhe Athar $
214. An gcluine me a mhacaoimh mna $
223. An tu a-ris a Raith Teamhrach? $
224. An tu ar gceadaithne a charrag? $
226. An tu m’aithne, a fhalluing donn? $
227. An tu thainig go Tadhg Dall $
229. An tusa an bhean do bhi sonn $
230. An ullamh fos feis Teamhrach? $
235. Aoibhinn an la-sa i Lunnainn $
237. Aoibhinn duit a dhuine bhoicht $
238. Aoibhinn duit a dhuine dhaill (or ‘Is aoibhinn duit...’) $
240. Aoidhe meise ag Mathair De $
241. Aoidhe mo chroidhe ceann Bhriain $
242. Aoidhe o Cais ‘na chrich fein $
249. Ar iasacht fhuaras Aonghus $
255. Ar t’fhaosamh dhamh a Dhe Athar $
267. Ata sinn ar slighidh $
268. Ata sund rulla na righ $
272. Atam i gcas idir dha chomhairle $
274. Atam ionchora re hAodh $
276. Athfhas freimhe clann Carrthaigh $
286. Beag linn ar mbeannacht don mbas (or ‘liom’) $
291. Beag nach tainig mo thearma $
315. Beannacht siar uaim go h-Eirinn (or uaim siar) $
320. Bearad breith na himreasna $
323. Beart chluithe ar Eirinn eag riogh $
328. Beir oirbhire uaim go hAodh $
330. Beith re dan dlighidh ollamh $
335. Biaidh athroinn ar Inis Fail $
344. Braon re ndubhadh diomdha De $
347. Brathair don iocht an t-oineach $
349. Breagthar bean le sead suirghe $
352. Brian O Ruairc mo rogha leannan $
376. C’ait ar ghabhadar Gaoidhil $
379. Ca sioth don cheol do chuala $
380. Ca talamh dhuit a bhrathair $
383. Cairbre Eogan Enna eimh $
385. Cairt a siothchana ag siol Adhaimh $
428. Cia ar a bhfuil th’aire a Eire? $
431. Cia as sine cairt ar chrich Neill $
439. Cia do gheabhainn go Grainne $
443. Cia ghabhas m’anmain re ais $
453. Cia re bhfailtigh fian Eirne? $
455. Cia re bhfuil Eire ag anmhain? $
456. Cia re gcuirfinn sead suirghe? $
463. Cia thu fein a mhacaoimh mna? $
466. Cian do chuairt a Chu Chonnacht $
485. Cionnas sin, a fhir na mbreag? $
486. Cionnas tig Eire gan Aodh? $
494. Clu nach ccaithtear clu Muire $
500. Coimhghe Criost fa Choin-Connacht $
503. Coir Connacht ar chath Laighean $
504. Coir Dhe eadram is Uilliam $
516. Conall cuingidh cloinne Neill/ mac dob uaisle $
519. Connradh do cheanglas re hAodh $
521. Coroin Eireann ainm I Neill $
522. Corrach do chodlas a-reir $
524. Crann do chuir amach Naoi nar $
530. Creach Gaoidheal eg enduine $
535. Cread an t-uamhan-so ar fhein Ghall? $
546. Cread i an aithris-se o Ath Cliath? $
550. Cread tarraidh treise Connacht? $
578. Cuir srian rem chorp a Choimdhe $
581. Cuirfead cumaoin ar Chlainn Tail $
583. Cuirfead so ionnad a Aodh $
585. Cumhaidh iocas onoir riogh $
588. D’fhior chogaidh comhailtear siothchain $
592. Da chuireadh ar cloinn Adhuim $
599. Da mbeith m’enfhainne a nEirinn $
609. Da roinn chomhthroma ar chrich Neill $
623. Dana an turas trialltar sonn $
624. Daoine saora siol Colla $
635. Deacair foghnamh do thoil dha thighearna $
637. Deacair innreamh na hoige $
639. Deacair suan ar chneidh ccarad $
646. Deana coimhne a Chaisil Chuirc [*D’eis Burcach.. $
656. Deanam cunntas, a Chathail $
676. Dia do bheatha a Mheic Mhuire $
698. Diol fuatha flaitheas Eireann $
706. Diomdhach me don macdhacht riogh $
708. Diomhaoin gach dan acht dan De $
718. Dlighe a dhuine deanamh loin $
723. Dlighidh ollamh urraim riogh $
729. Dlighthear muinntear ag mathair De $
732. Do bhaidh teine Thir Chonaill $
735. Do bhearam seal re saobhnos $
739. Do bhriseas bearna ar Bhrian $
740. Do caitheadh aoibhneas Uladh $
753. Do chuaidh mo shuil tar mo chuid $
761. Do feachadh fulang Gaoidheal $
764. Do geineadh inghean o’n umhla $
765. Do ghabh Eire a huain cumhadh $
778. Do mheallais mise, a cholann al.Da mbeithea ar ne..$
796. Do togbhadh meirge Murchaidh $
798. Do turnadh treise Gaoidheal $
804. Dorn idir dhan is dasacht $
807. Droichead na bpeacthach pais De $
815. Dun do bhel a Eoghain oig $
822. Each gan aradhain an fhearg $
827. Eanna dalta Cairpri cruaid $
828. Earradh chumhadh um Chruachain $
831. Easga ar nglanadh gras Muire $
846. Eisd rem eagnach a fhir ghraidh $
848. Eisd rem fhaoisidin a Iosa $
849. Eisd rem fhuighlibh a Athair $
851. Eiseirghe do eirigh Dia $
855. Eistidh re Conall calma $
863. Fa urraidh labhras leac Teamhra $
869. Fada an raithei-se romhainn $
875. Fada atu a n-aghaidh mh’anma $
893. Fada leigthear Eamhain i n-aontugha $
896. Fada o cheile clann fPilib $
900. Fada om’ intinn a hamharc $
904. Fada re hurchoid Eire $
910. Faghaim ceart a chlann Eibhir $
926. Fearann cloidhimh crioch Bhanba $
938. Fod codarsna crioch Bhanba $
943. Fogas fortacht don tir thuaidh $
957. Foraire Uladh ar Aodh $
961. Foraois na horchra Ibh Eathach $
972. Fuar liom an adhaigh-si dh’Aodh $
977. Fuaras fein im maith o mhnaoi $
978. Fuaras iongnadh a fhir chumainn $
985. Fuaras tri tiodhlaicthe o Dhia $
992. Fuigheall beannacht bru Mhuire $
996. Fuilngidh bhur lean a Leath Cuinn $
997. Fuirigh go foill a Eire $
1001. Ga sealbh as fhearr ar Eas Ruaidh $
1002. Gabh a Bhriain liom fam lochtaibh $
1007. Gabh comhairle a Chriosduighe $
1037. Gaoidhil meallta no mac Neill $
1056. Geall re maoinibh moladh De $
1061. Gearr go laibheora an Lia Fail (BOCD) $
1069. Glac a chompain, comhairle (or ‘Gabh...’) $
1072. Gluais a theachtaire teid siar $
1079. Gradh fa thuaraim tugas d’Aodh $
1087. Gur mheala an t-armsa a Eamuinn $
1093. Iad fein chinneas ar Chlainn Neill $
1108. Iomchuir th’athtuirrse a Aodh Ruaidh $
1109. Iomdha agra ar Ibh Eathoch $
1114. Iomdha fath ag feirg an Choimdheadh $
1118. Iomdha sgeal maith ar Mhuire $
1119. Iomdha sochar ag Siol Neill $
1124. Iomdha urraim ac Ultaibh $
1130. Ionmhain an feart i bhfoil Brian $
1133. Ionmhain compan rocharas $
1137. Ionmhain sgribheann sgaoiltear sunn $
1138. Ionmhain taise ata i nDoire $
1139. Ionmhain teach re dtugus cul $
1142. Ionmholta malairt bhisigh $
1143. Ionnmhas ollaimh onoir riogh $
1167. Is truagh sin a Chu-Chonnacht $
1178. Labhair linn a Mhuire mhathair $
1185. Lamh dhearg Eireann Uibh Eathach $
1186. Le heanmhnaoi cuirthear clu ban $
1187. Leaba carad i gCorcaigh $
1199. Leasaighthear libh leine an riogh $
1200. Leasg an aghaidhse ar Eas Ruaidh $
1202. Leath re Fodla fuil Uidhir $
1207. Leigfead Aodh d’fhearaibh Eireann $
1208. Leigheas an bheatha bas De $
1215. Liaigh mo thuirrsi tasg mo riogh $
1221. Lochrann soillse ag siol Adhaimh $
1223. Lubhghort fineamhna fuil Ir $
1226. M’anam dhuit a Dhe Athar $
1228. M’ocht roinn molta do Mhuire $$
1233. Maighean dioghla Druim Lighean $
1238. Mairg as bhraighe ar mhacraidh Murbhaigh $
1240. Mairg as fhial tar eis Cormaic $
1245. Mairg bheirios diogha da dheoin $
1254. Mairg danab oighreacht Eire $
1255. Mairg danab soirbh an saoghal $
1258. Mairg dar companach an cholann $
1263. Mairg do bheir gradh leatromach $
1265. Mairg do chuaidh re ceird nduthchais $
1268. Mairg do ghrios Giolla Padraig $
1271. Mairg do ni uaill as oige $
1272. Mairg duine bhios antuigseach $
1273. Mairg duine bhraitheas e fein $
1275. Mairg fheagas ar Inis Ceithleann $
1277. Mairg iarras iomlaoid chainte $
1278. Mairg mheallas muirn an tsaoghail $
1279. Mairg nach diongnadh dan do Dhia $
1280. Mairg nach doirteann a dheara $
1285. Mairg nach tuigeann treise righ $
1287. Mairg neach doni dearbhaile $
1294. Maith agus maithfidhir duid $
1299. Maith an companach an dan $
1301. Maith an locht airdriogh oige $
1302. Maith an sealad fuair Eire $
1312. Maith do suidhigheadh Siol Neill $
1314. Maith gach ni on easurradh $
1322. Maithim d’urra dana acht Dia $
1333. Marthain duit a chroch an Choimdheadh $
1336. Mathair chogaidh crioch Bhanbha $
1339. Me ar t’fhaosamh a ogh $
1340. Me fein m’enbhraighe-se ar Aodh $
1372. Mithidh sin a raith na riogh $
1373. Mithidh teacht a Chu Chonnacht $
1378. Mo chaomhna ar choig creachtaibh an tighearna $
1391. Mo thruaighe mar taid Gaodhail $
1392. Mo-chean do theacht a chlairseach $
1396. Mo-chean don loing-se tar lear $
1400. Mo-chion dot bhronnadh a Bhriain $
1403. Mogheanar cheanglas cumann bainrioghna $
1409. Mor an fheidhm deilbh an dana al Cruaidh an feidhm
1411. Mor an lucht arthraigh Eire $
1413. Mor an t-ainm ollamh flatha $
1417. Mor ata ar theagasg flatha $
1421. Mor doghnid daoine diobh fein $
1430. Mor mo chuid do chumhaidh Taidhg $
1440. Muin aithrighe dhamh a Dhe $
1448. Na bi dom buaidhreadh a bhean $
1453. Na deana diomus a dhuine $
1454. Na diult mh’ionmhuine a Fheilim $
1469. Naoi roinn do rionneas do triur $
1471. Naomhtha an obair iomradh De $
1472. Naomhtha ceardcha Mhic Mhuire [al. cearda] $
1476. Narab Dia do bheatha a Bhais $
1477. Neall mna sithe sunn a-reir $
1480. Neimhchionntach mise, a mhic Thaidhg $
1481. Neimhthinn an galar e an gradh $
1503. Ni comhthrom cogadh Banbha $
1508. Ni deireadh d’anbhuain Eireann/ Crioch Gaoidheal.. $
1512. Ni diol gradha glenn na ndeor $
1537. Ni maith altaighim mh’onoir $
1543. Ni me bhar n-aithne a aos graidh $
1544. Ni mhair sean do gnath $
1547. Ni mhaireann oighre Mhurchaidh $
1550. Ni ri fire acht flaith nimhe $
1552. Ni taobhtha dhamhsa riom fein $
1555. Ni theid caitheamh i gCloinn Tail $
1561. Ni triall corrach as coir dh’Aodh $
1565. Nior iomchair meisi me fein $
1568. Nodlaig do chuamair don Chraoibh $
1570. O Dhia dealbhthar gach oige $
1585. Olc an connradh a chlann Adhaimh $
1590. Olc iocthar ar luagh leighis $
1595. On aird tuaidh tig an chabhair $
1596. Or na mban baincheann Nimhe $/*Niamh a gruadh
1601. Ort do sheiseacht a shaoghail $
1604. Osgail romham a Pheadair $
1619. Rannam le cheile, a chlann Uilliam $
1628. Ri con Eireann Abhartach $
1635. Riu feine is inghill Ultoigh $
1640. Rob soraidh t’eachtra a Aodh Ruaidh $
1644. Rogha na cloinne Conall $
1669. Saoghalta sin a shaoghail $
1677. Sbeaclair na cruinne an Chroch Naomh $
1683. Seacht mbriathra an Choimdeadh $
1692. Seanoir cuilg cairt an Bhurcaigh $
1717. Slan agaibh a fhiora Mumhan $
1718. Slan agaibh a fhir cumtha $
1719. Slan ar n-a mharbhadh Mac De $
1722. Slan fad’ lot a lamh Aodha $
1729. Slan uaim don da aoghaire $
1740. Soraidh led cheile a Chaisil $
1741. Soraidh slan don oidhche a-reir $
1745. Suirgheach me le Mac Donnchaidh $
1746. Suirgheach sin, a Eire ogh $
1748. T’aire a chumhthaigh red chomhradh $
1749. T’aire riomsa a ri O nUidhir $
1752. T’aire riot a Riocaird Oig $
1759. Tabhraidh chugam cruit mo riogh $
1769. Tainig an Chroibhdhearg go Cruachain $
1784. Tairnig eigse fhuinn Ghaoidheal $
1787. Tanag adhaigh go hEas Caoile $
1808. Teallach feile Fir Manach $
1815. Teasda easgcara an fhiadhaigh $
1816. Teasda Eire san Easpainn $
1825. Tiar tainig tus na seanma $
1828. Tinn liom do mhaoith a Mhaire $
1833. Togaibh eadrad is Eire $
1840. Tomhus muir Chruachna i gCluain Fhraoich $
1856. Tri corona i gcairt Sheamais (al. Tri coroine ..) $
1859. Tri gartha is gnathach ‘na dhunadh al.Tri neithe chuir.. $
1866. Triall a reacaire reac m’fhuighle $
1872. Triur righ tainig go teach nDe $
1884. Truagh do bheatha a bhean a-reir $
1885. Truagh do chor a chroidhe tim $
1886. Truagh do thosach a dhuine $
1889. Truagh liom Maire agus Mairghreag $
1901. Tuar feirge foighide De [al. Is tuar feirge... $
1910. Tugadh mo choimead do choigear $
1911. Tugadh oirne easbhaidh mhor $
1915. Tugas gradh don fhuath $
1921. Tuile ar dtraghadh trean Gaedheal $
1929. Turnamh dochais dioth muirne $
1931. Tus na heagna omhan De $
1934. Uaidhe fein do fhas Iosa $
1937. Uaigneach sin a cheann Aodha $
1938. Uaigneach sin a Chinn Choradh $
1940. Uaisle cinidh Clann tShuibhne $
1942. Uasal an t-ainm Eoin Bruinne $
1946. Uasal fearontas Fearghail $