Manuscript: 488. R.I.A. MS no. 2 (23 / F / 16), O’Gara MS 1655-9

159 entries matched

13. A bhean fuair faill ar an bhfeart $
20. A bheith i mbrataibh (al. ‘mbeartaibh’) loma $
22. A bhratach ara bhfaicim an ghruaim ag fas •
77. A fhir theidh go Fiadh bhFuinidh $
79. A fhir threabhas an dtulaigh $
95. A mhacaoimh mhaoidheas do shlad $
103. A mhic gur meala t’arma $
104. A mhic na meabhraigh eigse $
105. A mhna goileam tre Ghlais Air $
106. A Mhor cuimnigh an cumann $
130. A Thaidhg na tathaoir Torna $
141. A-nocht is uaigneach Eire $
142. A-nocht sgaoilid na sgola $
147. A-nois diolam an deachmhadh $
148. A-nois do criochnuigheadh cearchall na crodh- $
149. A-nois do tuigfidhe Tadhg $
193. Aithnigh an gcrich-se a Chlann Neill $
201. An ail libh seanchas Siol gCein $
215. An gcluine me a mhic Daire $
223. An tu a-ris a Raith Teamhrach? $
235. Aoibhinn an la-sa i Lunnainn $
254. Ar sliocht trir ataid Gaoidhil $
263. Ata cas comhairle im cheann $
269. Ata sunn senchas Mu-ain $
272. Atam i gcas idir dha chomhairle $
289. Beag mhaireas do mhacraidh Gaoidheal $
299. Bean ar n-aitheirghe Eire $
301. Bean da chumhadh crioch Ealla $
315. Beannacht siar uaim go h-Eirinn (or uaim siar) $
328. Beir oirbhire uaim go hAodh $
347. Brathair don iocht an t-oineach $
373. Buime na bhfileadh fuil Ruarcach $
376. C’ait ar ghabhadar Gaoidhil $
393. Cathaigh red mheanma a mhic Briain $
400. Ceann na rioghraidhe ri Uladh $
418. Cia a-deir gur imthigh Eamonn $
461. Cia so chaoineas crioch Bhanbha $
465. Ciamhair craidhte in croidhe-se $
503. Coir Connacht ar chath Laighean $
535. Cread an t-uamhan-so ar fhein Ghall? $
562. Cuaine rioghna rug Eadan $
581. Cuirfead cumaoin ar Chlainn Tail $
583. Cuirfead so ionnad a Aodh $
588. D’fhior chogaidh comhailtear siothchain $
589. D’Oilbhearus is beatha a bhas $
596. Da ghradh do fhagbhas Eirinn $
609. Da roinn chomhthroma ar chrich Neill $
614. Dail catha idir Corc is Niall $
624. Daoine saora siol Colla $
635. Deacair foghnamh do thoil dha thighearna $
638. Deacair iomlaoid chlann cConaill $
639. Deacair suan ar chneidh ccarad $
644. Dealg athalaidh othras Taidhg $
656. Deanam cunntas, a Chathail $
661. Dearmad do fhagbhus ag Aodh $
698. Diol fuatha flaitheas Eireann $
703. Diombaidh triall o thulchaibh Fail (Diombuadh $
716. Diultaiim dod sheirc a shaoghail $
762. Do fhidir Dia Cineal Conaill $
790. Do thogh Eire fear faire $
793. Do thuit a cloch cuil d’Eirinn $
796. Do togbhadh meirge Murchaidh $
822. Each gan aradhain an fhearg $
831. Easga ar nglanadh gras Muire $
833. Easgar Gaoidhil eag aoinfhir $
840. Eisd a Lughaidh rem labhra $
849. Eisd rem fhuighlibh a Athair $
862. Fa gniomhraidh meastar mic riogh $
867. Fada an chabhair a Cruachain $
880. Fada dar n-argain Ath Cliath $
891. Fada is othras eag Donnchaidh $
900. Fada om’ intinn a hamharc $
904. Fada re hurchoid Eire $
926. Fearann cloidhimh crioch Bhanba $
941. Fogas cabhair do chrich Boirne $
955. Folamh Eire d’easbaidh Bhriain $
972. Fuar liom an adhaigh-si dh’Aodh $
973. Fuarais th’iarraidh a Eire $
996. Fuilngidh bhur lean a Leath Cuinn $
999. Fulang annroidh adhbhar soidh $
1021. Gabh umat a Fheidhlimidh $
1023. Gabhaim bealach go dun De $
1026. Gabham deachmaidh ar ndana $
1037. Gaoidhil meallta no mac Neill $
1043. Ge shaoile a Thaidhg, nach dearnas (al. ‘Cia.. $
1072. Gluais a theachtaire teid siar $
1074. Go gcead dod ghairm a bhrathair $
1083. Grian na maighdian Mathair De/al. Grian na rioghan $
1093. Iad fein chinneas ar Chlainn Neill $
1108. Iomchuir th’athtuirrse a Aodh Ruaidh $
1113. Iomdha eagnach ag Eirinn $
1119. Iomdha sochar ag Siol Neill $
1122. Iomdha uaisle ar iath Laighean $
1127. Iongnadh mh’aisling i nEamhain $
1130. Ionmhain an feart i bhfoil Brian $
1138. Ionmhain taise ata i nDoire $
1139. Ionmhain teach re dtugus cul $
1185. Lamh dhearg Eireann Uibh Eathach $
1206. Leig thort do thuirse a Shile $
1207. Leigfead Aodh d’fhearaibh Eireann $
1233. Maighean dioghla Druim Lighean $
1275. Mairg fheagas ar Inis Ceithleann $
1276. Mairg frioth le furtacht Eirinn $
1277. Mairg iarras iomlaoid chainte $
1301. Maith an locht airdriogh oige $
1312. Maith do suidhigheadh Siol Neill $
1341. Meaisde nach eadmhar Eire $
1342. Mealladh iomlaoide ar Eirinn $
1346. Measa a Thaidhg do thagrais fein $
1347. Measa do thagrais a Thaidhg $
1364. Mithidh creideamh do Chlainn Neill $
1391. Mo thruaighe mar taid Gaodhail $
1395. Mo-chean doit a Ghrainne gharbh $
1413. Mor an t-ainm ollamh flatha $
1417. Mor ata ar theagasg flatha $
1420. Mor do mhill aoibhneas Eireann $
1426. Mor iongabhail anma riogh $
1430. Mor mo chuid do chumhaidh Taidhg $
1450. Na brosd mise a mhic Daire $
1471. Naomhtha an obair iomradh De $
1560. Ni trath dod dhol a Dhiarmaid $
1568. Nodlaig do chuamair don Chraoibh $
1589. Olc do thagrais a Thorna $
1595. On aird tuaidh tig an chabhair $
1596. Or na mban baincheann Nimhe $/*Niamh a gruadh
1636. Ro chuala ar thagrais a Thaidhg [al. Do chuala $
1639. Rob soraidh an sead-sa soir $
1644. Rogha na cloinne Conall $
1647. Roinn leithe air anbhuain Eireann $
1653. Rug an bas baire an einigh $
1654. Rug cabhair ar Chlar mBanbha $
1667. San Sbainn do toirneadh Teamhair $
1690. Sealbh Eireann ag aicme Neill $
1713. Sion choitcheann cumha Ghaedheal $
1722. Slan fad’ lot a lamh Aodha $
1729. Slan uaim don da aoghaire $
1740. Soraidh led cheile a Chaisil $
1743. Suirgheach Cruacha re clu Taidhg $
1746. Suirgheach sin, a Eire ogh $
1750. T’aire riot a mheic Mhurchaidh$
1752. T’aire riot a Riocaird Oig $
1755. Ta coir agamsa, druidim le Dia dha reir
1769. Tainig an Chroibhdhearg go Cruachain $
1771. Tainig anam i nEirinn $
1787. Tanag adhaigh go hEas Caoile $
1800. Teach suain na horchra an aird tiar $
1806. Teallach coisreagtha clann Bhriain $
1812. Teamhair gach baile i mbi ri $
1813. Tearc agam adhbhar gaire
1830. Tnuth Laighean re laimh gConaill $
1833. Togaibh eadrad is Eire $
1840. Tomhus muir Chruachna i gCluain Fhraoich $
1859. Tri gartha is gnathach ‘na dhunadh al.Tri neithe chuir.. $
1865. Tri uaithne ar inis Gaoidheal [al. ‘Inse, um Inis’] $
1895. Truagh sin a chinn mo chroidhe $
1903. Tuar righe rath tighearna $
1911. Tugadh oirne easbhaidh mhor $
1935. Uaigneach a-deirthear Dun Baoi $
1938. Uaigneach sin a Chinn Choradh $