Manuscript: 489. R.I.A. MS no 743 (A / iv / 3)

65 entries matched

27. A chlairseach Chnuic Ui Chosgair $
29. A chnuic thoir re taoibh Ealla $
32. A Cholmain mhoir mheic Leinin $
41. A chros thall ar an dtulaigh $
55. A dhuine labhras an laoidh $
66. A fhir ghlacas a ghalldacht $
77. A fhir theidh go Fiadh bhFuinidh $
89. A leabhran ainmnighthear d’Aodh $
96. A mhacaoimh sheanas mo sheirc $
134. A theachtaire theid bhu thuaidh $
149. A-nois do tuigfidhe Tadhg $
211. An deimhin anois teacht don Tairrngaire $
293. Beag nar bhaith Aodh oidhidh Coinn $
315. Beannacht siar uaim go h-Eirinn (or uaim siar) $
320. Bearad breith na himreasna $
326. Beir eolus duinn a Dhomhnaill $
334. Bi id mhusgladh a mhic Aonghais $
401. Ceannaigh duain t’athar a Aonghas $
509. Coisgidh don aos ealadhna $
571. Cuimhnigh a Mhaire an connradh do ceangla $
634. Deacair dul i ndioghrais graidh $
834. Einpheisd ag milledh Muman [*Dibir uainn an ainbh $
893. Fada leigthear Eamhain i n-aontugha $
899. Fada o Ulltaibh a n-oidhre $
904. Fada re hurchoid Eire $
996. Fuilngidh bhur lean a Leath Cuinn $
998. Fuirigh rem thagra a Thaidhg $
1125. Iongaibh thu orm a Iarla $
1127. Iongnadh mh’aisling i nEamhain $
1130. Ionmhain an feart i bhfoil Brian $
1169. Isligh do mheanma a Mhaoilir $
1206. Leig thort do thuirse a Shile $
1207. Leigfead Aodh d’fhearaibh Eireann $
1259. Mairg darab feicheamh fear gaoil $
1277. Mairg iarras iomlaoid chainte $
1291. Mairg threigios inn a Amhlaoimh $
1292. Mairg uaisligheas an eigse $
1351. Meisi ar th’fhaosaimh a Airt Ruaidh $
1359. Misde mh’innmhe mh’fad o Shaidhbh $
1363. Mithid sin a mhaca Mileadh
1398. Mo-chean duitse a thulach thall $
1405. Molfaid Conallaigh Clann Tail $
1415. Mor ar bhfearg riot a ri Saxon $
1429. Mor loiteas lucht an ionnlaigh $
1438. Mosgladh gach broin i mbas Fharblaidhe $
1507. Ni deireadh d’anbhuain Eireann.Ni he crioch ..
1515. Ni dual cairde ar creich ngeimhil $
1536. Ni leis fein a bfaghann Aodh $
1606. Pardhas Fodhla Fir Manach $
1672. Saor do leannan a Leamhain $
1703. Sgian mo charad ar mo chliu $
1712. Siol feile fuil Dhiarmada $
1713. Sion choitcheann cumha Ghaedheal $
1724. Slan fat fholcadh a Fhionnghuala $
1743. Suirgheach Cruacha re clu Taidhg $
1759. Tabhraidh chugam cruit mo riogh $
1761. Tabhram an Chaisg ar Chathal $
1806. Teallach coisreagtha clann Bhriain $
1817. Teasda eochair ghlais Ghaedheal $
1835. Toghaidh Dia neach ‘n-a naoidhin $
1843. Tosach feile fairsinge $
1856. Tri corona i gcairt Sheamais (al. Tri coroine ..) $
1880. Truagh an t-amharc-sa a Eire $
1938. Uaigneach sin a Chinn Choradh $
1941. Uaithne an einigh i nOil Finn $