Class: 49. Other poems to lay patron

146 entries matched

6. A Bhanbha bhog-omh dhona dhuaibhseach•
21. A bhraige ta i dTor London $
64. A fhir fhagbhas Inis Cuinn $
89. A leabhran ainmnighthear d’Aodh $
96. A mhacaoimh sheanas mo sheirc $
138. A Thoirdhealbhaigh turn h’aigneadh $
151. A-nois ranag rioghacht m’aigneadh $
235. Aoibhinn an la-sa i Lunnainn $
253. Ar sliocht Gaodhal o ghort Greag (aceph.) $
263. Ata cas comhairle im cheann $
272. Atam i gcas idir dha chomhairle $
324. Beid mar do bhadar roimhe $
326. Beir eolus duinn a Dhomhnaill $
338. Biodh aire ag Ultaibh ar Aodh $
374. Buime na heigsi Art Og $
393. Cathaigh red mheanma a mhic Briain $
417. Ceolchar sin a chruit na riogh $ [al. mo righ]
466. Cian do chuairt a Chu Chonnacht $
476. Cionnas do fhuigfinn-si Aodh $
499. Coimhead Trir ar Theaboid Diolmhain [illegible]
500. Coimhghe Criost fa Choin-Connacht $
505. Coir failte re fer do sgeil $
508. Coir suil le seasamh Gaoidheal $
510. Coisrigh a Chriosd cairbh Dhonnchaidh $
519. Connradh do cheanglas re hAodh $
533. Cread a-nois fhuirgheas Eamonn? $
546. Cread i an aithris-se o Ath Cliath? $
548. Cread mhosglas macraidh Eirne? $
557. Crioch gach neithe dol re naduir $
588. D’fhior chogaidh comhailtear siothchain $
623. Dana an turas trialltar sonn $
637. Deacair innreamh na hoige $
644. Dealg athalaidh othras Taidhg $
660. Dearbh do chumhacht a Chroch Naomh $
671. Dia beatha ar ar los a leinb $
673. Dia do bheatha a bharr Chuircneach $
675. Dia do bheatha a mheic Mhaghnuis $
680. Dia do bheatha a Thaidhg mhic Thaidhg $
682. Dia do bheatha i n-adhbhuigh h’athar $
683. Dia do chaomhna chloinne Fiachaidh $
686. Dia do reitioch ar gcarat $
687. Dia do shoirbhiughadh Shior Lucais $
689. Dia libh a laochradh Gaodhal $
704. Diomdhach do Conall clann Dalaigh $
719. Dlighidh coire cnaimh $
761. Do feachadh fulang Gaoidheal $
763. Do fhoir Dia dobron O mBriuin $
771. Do leighis Dia derbhtha an mirbhail (aceph.) $
779. Do mhinigh Dia na deich n-aithne $
811. Duanaire na sracaire $
823. Eadmhar mise fa mhac Sheain $
824. Eagcoir do fogradh Feilim $
838. Eireochar fos le Clainn gColla
847. Eisd rem fhailte-se a Fheilim $
867. Fada an chabhair a Cruachain $
882. Fada dhamh druim re hEirinn $
885. Fada go dtoir Triath Airtigh
894. Fada m’fhuireach o’m fhior graidh $
900. Fada om’ intinn a hamharc $
913. Failte duit go crich Bhanba $ •
914. Failte rod a Bhriain Ui Bhroin $
916. Faoillidh feasda fian Ghaoidheal $
917. Fath cumhadh ag crioch Luighne $
918. Feach a Chriosd ar crich Luighne $
920. Feach fein an obairsi, a Aodh $
932. Filidh Eireann go haointeach $
940. Fogas a namhaidh do Neachtain $
951. Foilsigh do mhiorbhaile a Mhuire $
955. Folamh Eire d’easbaidh Bhriain $
971. Fuar leam longphort mo charad $
972. Fuar liom an adhaigh-si dh’Aodh $
988. Fuath gach fir fuidheall a thuaighe $
1073. Gluais romhad a leabhrain bhig
1081. Grasa De d’furtacht Aodha $
1096. Imir do chluiche a Chormaic $
1108. Iomchuir th’athtuirrse a Aodh Ruaidh $
1109. Iomdha agra ar Ibh Eathoch $
1131. Ionmhain an laoidh leaghthar sunn $
1138. Ionmhain taise ata i nDoire $
1141. Ionmholta an t-oglach nach diongnadh
1142. Ionmholta malairt bhisigh $
1151. Is cumhain liom an la a-ne $
1207. Leigfead Aodh d’fhearaibh Eireann $
1212. Leo fein cuirid Clann Iotha $
1213. Liaigh gach gona gras Muire $
1225. Luireach Chriost fan cCalbhach Ruadh $
1233. Maighean dioghla Druim Lighean $
1238. Mairg as bhraighe ar mhacraidh Murbhaigh $
1249. Mairg chreideas lucht aimhleasa $
1286. Mairg nach tuigionn bheith go maith $
1305. Maith an sgeul do sgaoil ‘nar miosg $
1308. Maith bhur bhfior catha, a chlann Roigh $
1309. Maith Dia fa aisiog iomlan $
1321. Maith trath do thoigheacht a Thaidhg $
1325. Mall an deifirse ar Dhonnchadh
1332. Maraid fos fearta Coluim $
1336. Mathair chogaidh crioch Bhanbha $
1352. Meisneach maith a mac Aodha $
1355. Millte Eire d’imtnuth Ghaoidheal $
1368. Mithidh deanamh cuairte ag Cormac $
1373. Mithidh teacht a Chu Chonnacht $
1374. Mithidh th’athdhusgadh a Aodh $
1387. Mo mhallacht ort, a shaoghail $
1394. Mo-chean dod chuairt a Chalbhaigh $
1396. Mo-chean don loing-se tar lear $
1411. Mor an lucht arthraigh Eire $
1417. Mor ata ar theagasg flatha $
1420. Mor do mhill aoibhneas Eireann $
1425. Mor idir na malartaibh
1435. Mor re cur caithreim riogh $
1449. Na biodh atuirse ar fhuil Chein $
1491. Ni beag an leansa ar Leath Cuinn $
1499. Ni chluinim guth Filib fos $
1524. Ni fuighthear commaith Aodha $
1547. Ni mhaireann oighre Mhurchaidh $
1553. Ni teid an eigean i n-aisgidh $
1560. Ni trath dod dhol a Dhiarmaid $
1575. Ochon t’othrus a Eamuinn $
1588. Olc chuimhnighim mo chumann $
1598. Oraoid uaim go O Rensi $
1638. Rob soirbh gach sed aniodh do Niall $
1639. Rob soraidh an sead-sa soir $
1640. Rob soraidh t’eachtra a Aodh Ruaidh $
1652. Roinnfead m’eigse re hArt Og $
1656. Rug cobhair ar choir Ghaoidheal $
1674. Saoth leamsa luighe Donnchuidh $
1675. Saoth liom do chor, a Cholla $
1696. Sgaradh re Daibhidh a doigh $
1700. Sgeal nua nach cabhair d’ar gcradh $
1701. Sgeal tasgmhar do-rainig fa chriochaibh Fail $
1722. Slan fad’ lot a lamh Aodha $
1723. Slan fad’ theachd a Thuir Airtigh
1727. Slan o’n chogadh go dtillidh mo thighearna $
1750. T’aire riot a mheic Mhurchaidh$
1751. T’aire riot a ri Doire $
1758. Tabhair a Dhe Donnchadh slan $
1785. Taisdil mhionca or siabhradh sionn $
1792. Tarraidh tuiseal tir Luigheach $
1832. Togaibh do chroidhe a Chormaic $
1837. Toghaim leannan do Leith Cuinn $
1838. Toghaim liaigh do leigheas Feilim $
1859. Tri gartha is gnathach ‘na dhunadh al.Tri neithe chuir.. $
1874. Trom an suan-sa ort a Aodh $
1879. Truagh an sgeal-so linn da luadh $
1885. Truagh do chor a chroidhe tim $
1896. Truagh sin a dhreagain Doire $