Manuscript: 490. R.I.A. MS no. 5 (23 / D / 4)

91 entries matched

17. A bhean na gcioch gcorrsholus $
18. A bhean na lurgan luime $
33. A chompain cuimhnigh mise $
78. A fhir thogbhas na taisi 1q. $
82. A Ghearoid deana mo dhail $
104. A mhic na meabhraigh eigse $
116. A ogain on a ogain $
122. A shaoghail on a shaoghail $
124. A Shiobhan daingnigh ar ndail $
127. A Shlaine inghean Fhlannagain $
165. Adhbhar beadhga bas deisi $
172. Aghaidh gach droichsgeil a-mach $
185. Aisling ad-chonnairc Cormac $
205. An ceim-si ad choinne a Chuirp De $
219. An sgitheach tu a mhacaoimh mna? $
229. An tusa an bhean do bhi sonn $
238. Aoibhinn duit a dhuine dhaill (or ‘Is aoibhinn duit...’) $
241. Aoidhe mo chroidhe ceann Bhriain $
282. Baoghal di la an Breitheamhnuis $
287. Beag mac Big on Beag mac Big $
314. Beannacht duit a Dhaibhi Oig $
317. Beannaigh an long-sa a Chriosd chaidh $
326. Beir eolus duinn a Dhomhnaill $
330. Beith re dan dlighidh ollamh $
370. Buan an raith seo ar righ Cluana $
431. Cia as sine cairt ar chrich Neill $
484. Cionnas mheasdar macamh og? $
514. Comhfada a re is raith Ui Chaoimh $
551. Creidim duit a Abhlann uasal $
562. Cuaine rioghna rug Eadan $
583. Cuirfead so ionnad a Aodh $
624. Daoine saora siol Colla $
641. Deacair teacht re trean Barrach $
656. Deanam cunntas, a Chathail $
657. Deanam fan moine so soir $
668. Deithfrigh am dhail a leabhrain $
680. Dia do bheatha a Thaidhg mhic Thaidhg $
764. Do geineadh inghean o’n umhla $
782. Do ni duine Dia dha mhaoin $
806. Dream dhuineata an da Dhiarmaid $
812. Dubh Rois doba rioghdha a mhais [al. ghnuis] $
813. Duine deighmhisneach Daibhioth $
844. Eisd red mholadh a Mheic De [al. Eistidh re moladh $
953. Foir mh’amhghar a Dhe Bhi [al. ‘ar mh’angar’] $
991. Fubun fuibh a shluagh Gaoidheal $
1007. Gabh comhairle a Chriosduighe $
1016. Gabh mo theagasg a bhean og [al. inghean fhionn $
1037. Gaoidhil meallta no mac Neill $
1071. Gluais a litir go Lunndain $
1093. Iad fein chinneas ar Chlainn Neill $
1108. Iomchuir th’athtuirrse a Aodh Ruaidh $
1173. La da rabha os raith Luimnigh $
1185. Lamh dhearg Eireann Uibh Eathach $
1203. Leatrom so a inghean Una $
1212. Leo fein cuirid Clann Iotha $
1236. Mairg aga mbi meanma mhear [or ‘aga mbia’] $
1242. Mairg ata an uair-si gan Aodh $
1246. Mairg chailleas geag glanchumhra $
1265. Mairg do chuaidh re ceird nduthchais $
1267. Mairg do dhuine mairg do neoch
1268. Mairg do ghrios Giolla Padraig $
1275. Mairg fheagas ar Inis Ceithleann $
1289. Mairg rug ar an aimsir-se $
1312. Maith do suidhigheadh Siol Neill $
1314. Maith gach ni on easurradh $
1319. Maith rainig a ttreisi Taidg $
1357. Mionn saoirbhreitheamh Sir Duimnic $
1448. Na bi dom buaidhreadh a bhean $
1461. Na treig a Thomais mise $
1471. Naomhtha an obair iomradh De $
1543. Ni me bhar n-aithne a aos graidh $
1567. Nocht duinn do sheirc a Sheamuis $
1647. Roinn leithe air anbhuain Eireann $
1668. Saoghal so nach saoghal damh $
1672. Saor do leannan a Leamhain $
1674. Saoth leamsa luighe Donnchuidh $
1707. Sguir dod shuirghe lean dod leas $
1718. Slan agaibh a fhir cumtha $
1725. Slan le sibheanradh Airt Oig $
1729. Slan uaim don da aoghaire $
1741. Soraidh slan don oidhche a-reir $
1780. Tairgidh mo sheachna a Shiol mBriain $
1784. Tairnig eigse fhuinn Ghaoidheal $
1792. Tarraidh tuiseal tir Luigheach $
1815. Teasda easgcara an fhiadhaigh $
1822. Teine ar n-a fadagh fearg De $
1841. Torchair ceol Cloinne Cathoil $
1880. Truagh an t-amharc-sa a Eire $
1896. Truagh sin a dhreagain Doire $
1926. Tuirseach me dod chomann-sa $
1951. Uchan do laimh a Dhuibhghil (aceph.) $