Area: 5. Connacht

406 entries matched

4. A Athair nua neamhda sa $
22. A bhratach ara bhfaicim an ghruaim ag fas •
43. A crodh o’n Midhe fa thuairim mo thighearna $
49. A dhuine chaitheas corp De $
59. A Eoghain ra haichneadh t’arm ag sluagh Fotla $
64. A fhir fhagbhas Inis Cuinn $
71. A fhir na suidh ar in sith $
73. A fhir tainig re tasg mBriain $
81. A gcrodhacht ceart Clann bhFeorais (*lucht each ag $
102. A mhic Dhubhghaill gherreanaigh $
103. A mhic gur meala t’arma $
106. A Mhor cuimnigh an cumann $
107. A Mhuire a mhathair ar n-Athar $
109. A Mhuire mor a mhionn socur $
110. A Mhuireadhaigh meil do sgian $
121. A shaith d’oighre i n-ionadh Bhriain $
126. A Shionainn Chuinn Cheadchathaigh $
129. A Thaidhg cuimhnigh an comann $
133. A theachtaire theid ar sliabh $
142. A-nocht sgaoilid na sgola $
143. A-noir ghabhus in gaisgeadh $
147. A-nois diolam an deachmhadh $
149. A-nois do tuigfidhe Tadhg $
154. A-nos bhreagnoighthear Bricne $
162. Adear mad Gall is Gaoidheal
164. Adhbhal anadh na nGaoidheal $
167. Ag so an chomairce a Chormaic $
169. Ag so bragha dheit a Dhe $
170. Ag so chugad a Chormaic $
184. Aiseag iomshlan do uair Tadhg $
185. Aisling ad-chonnairc Cormac $
190. Aithin me dot oide a Eoin $
191. Aithne charad clairseach Bhriain $
195. Aithrighe sunn duid a Dhe $
197. Alainn claochlodh na Cairrge $
201. An ail libh seanchas Siol gCein $
207. An Cian ceadna i gConnachtoibh $
211. An deimhin anois teacht don Tairrngaire $
223. An tu a-ris a Raith Teamhrach? $
224. An tu ar gceadaithne a charrag? $
229. An tusa an bhean do bhi sonn $
231. Anam ga cheile a Chormuic $
240. Aoidhe meise ag Mathair De $
243. Aoinsgiath chosnaimh na gceall $
248. Ar ghuth einfhir anaid Breifnigh $
249. Ar iasacht fhuaras Aonghus $
256. ard la rechtazow re Braivin (aceph. phonetic)
262. Ata an saoghal ag seanmoir $
263. Ata cas comhairle im cheann $
264. Ata Dia ag dion an Mhointigh $
267. Ata sinn ar slighidh $
270. Ataid tri comhruig im chionn $
278. Atu i gcogadh rem chairdibh $
284. Beag aithnim dom aos chumtha $
288. Beag mhaireas dar ndeaghdaoinibh $
290. Beag nach lor a luaidhim dhe (aceph.) $
291. Beag nach tainig mo thearma $
292. Beag nachar dhearmuid me Muire $
293. Beag nar bhaith Aodh oidhidh Coinn $
294. Beag nar dhearmadas mo dhuthaigh $
297. Beag tairthear don tagra mbaoith $
298. Bean a-nois chabhras chrich Meadhbha $
302. Bean da chumhadh Cruacha Aoi $
305. Bean fa eineach (do) fhuair Niall $
307. Bean os mhnaibh caich Cailleach De $
308. Beannacht a Mhathar ar Mac nDe $
311. Beannacht ar anmain Uilliam $
312. Beannacht chugaibh a Chalbhaigh $
313. Beannacht don ti do mhuin Murchadh $
316. Beannacht uaim-se go hAilin $
320. Bearad breith na himreasna $
328. Beir oirbhire uaim go hAodh $
329. Beireadh easaonta d’fhuil Cein $
339. Biodh do shlan a bhais fa Eirinn $
342. Braidhe on eigsi a nEas Dara $
347. Brathair don iocht an t-oineach $
351. Brian a-nois do-nim do Mhaghnus $
352. Brian O Ruairc mo rogha leannan $
359. Buaidh cagaidh ar cath mBreifne $
362. Buaidh n-espuic ar Ardachad
366. Buailfidh Dia a bhuille baire $
373. Buime na bhfileadh fuil Ruarcach $
375. Buime trir mathair Mhic De $
380. Ca talamh dhuit a bhrathair $
385. Cairt a siothchana ag siol Adhaimh $
392. Cara na heigni Iosa $
393. Cathaigh red mheanma a mhic Briain $
394. Cathal cosgrach anois (aceph.) $
399. Ceanglam re cheile a Chormuic $
411. Ceilt na hoirbhire an andsa $
416. Ceithre croinn croch De $
423. Cia ainiceas inn ar leathtrom $
424. Cia an chuirt-se ‘s an caislean mor $
443. Cia ghabhas m’anmain re ais $
444. Cia ghabhas re guais Chonnacht $
460. Cia so bhearras an Breifne $
471. Ciodh aoibhinn ar saighidh soir (or Cia) $
473. Cionnaim a-nois cia ar gcara (or “Fionnam anois? $
480. Cionnas frith fearann Luighne $
488. Clann an Iarla o iomluibh Banba/Rannam le cheile $
492. Clu gach feadhma ar fhuil Chein $
499. Coimhead Trir ar Theaboid Diolmhain [illegible]
502. Coir aitreabhadh ar (..iath Gaileang?) $
503. Coir Connacht ar chath Laighean $
504. Coir Dhe eadram is Uilliam $
507. Coir foighide re feirg nDe $
513. Comhardadh cionnas is coir $
515. Comhla ratha run Fearghoil $
517. Congaibh riot a raith Cruachan $
518. Congaibh rom th’aighidh a Aodh $
529. Creach ag Luighne o Leith Mhodha $
532. Creacht gan leigheas lot Cruachan $
533. Cread a-nois fhuirgheas Eamonn? $
534. Cread agaibh aoidhigh a gcein? $
539. Cread do luaimnighe a Leith Chuinn? $
541. Cread e an luadh-sa ar Loch nGlinne? $
546. Cread i an aithris-se o Ath Cliath? $
550. Cread tarraidh treise Connacht? $
557. Crioch gach neithe dol re naduir $
559. Crobhaing ochtar aicme Neill $
561. Cuach rig Connacht cuanna sed $
578. Cuir srian rem chorp a Choimdhe $
580. Cuirfead comaoin ar charaid $
588. D’fhior chogaidh comhailtear siothchain $
590. D’uaislibh taiseach Banba Brian $
603. Da mhac rugadh do righ Chonnacht $
612. Da urradh i n-iath Eireann $
621. Damh fein do choigleas Oirill (or Oilill) $
632. Deacair cur i n-aghaidh gach enduine $
636. Deacair gan oirbheart ionnradh na huaisleac- $
640. Deacair tagra re treisi $
644. Dealg athalaidh othras Taidhg $
649. Deanadh Criost comhairle a mhathar $
654. Deanam cionntughadh na colla $
655. Deanam coir a Chalbhaigh Ruaidh $
656. Deanam cunntas, a Chathail $
658. Deanam shiodh mbunaidh a Bhriain $
661. Dearmad do fhagbhus ag Aodh $
665. Deireadh cairdessa comhaireamh $
669. Deithfrigh chugainn a Chalbhaigh $
673. Dia do bheatha a bharr Chuircneach $
675. Dia do bheatha a mheic Mhaghnuis $
684. Dia do chonghnamh le Cormac $
685. Dia do chruthaigh grianbhrugh nimhe $
687. Dia do shoirbhiughadh Shior Lucais $
688. Dia dom fheitheamh ar fheirg nDe $
691. Dia sa saoghal le Siol gCuinn $
696. Diograis cumainn ar Chormac $
714. Dioth cruidh coire Tomas $
724. Dlighidh righeolus d’ollamh $
726. Dlighthear deachmadh asan dan $
727. Dlighthear dhiom cuimhne an Chalbhaigh $
728. Dlighthear don bhrathair bheith umhal $
731. Do b’fhearr mo sheachna a Shile $
736. Do bhearmaois da n-aimhdheoin fein $
738. Do bhriseadh riaghail riogh Sacsann $
739. Do bhriseas bearna ar Bhrian $
745. Do cheinneochainn comann Goill
747. Do chiu meirghe chatha Cuinn $
748. Do chlainn Chonmail nochar choisgis $
751. Do chonnarc cheithre rabhaigh $
756. Do chuamair-ne ar creich •
763. Do fhoir Dia dobron O mBriuin $
764. Do geineadh inghean o’n umhla $
765. Do ghabh Eire a huain cumhadh $
767. Do ghean seanchas ar fhuil Fhiachaidh $
770. Do horadh ainm an einigh $
772. Do leonadh Eire i nAth Luain $
774. Do loite[d] leigis Eirinn $
777. Do mheallais m’annsa a fhir graidh $
785. Do reir gach crainn tig a thoraidh $
791. Do thogh me maicne Domhnuill $
792. Do thoghas cara cuirte al...inghean Uilliam/ folt slinntec
794. Do thuit aonchrann Insi Fail $
795. Do thuit meirge catha Cuinn $
796. Do togbhadh meirge Murchaidh $
802. Doirbh riaghladh reime flatha
804. Dorn idir dhan is dasacht $
805. Dre-ean eanaigh ionmhain fath $
815. Dun do bhel a Eoghain oig $
820. Dursan toisg Dhonnchadh mac Briain
821. Duthaigh deoradh Magh Maine $
822. Each gan aradhain an fhearg $
825. Eanchnu mogaill maicne Ruairc $
828. Earradh chumhadh um Chruachain $
836. Eire trom trillse Saidhbhe $
843. Eisd re seanchas Siol gColla
852. Eistidh a eigse Bhanba/re hiomraidh na healadhna $
856. Eistidh re marbhnaidh Meic De $
863. Fa urraidh labhras leac Teamhra $
869. Fada an raithei-se romhainn $
885. Fada go dtoir Triath Airtigh
887. Fada gur haitigheadh Eire $
889. Fada is inleantar lorg Uilliam $
892. Fada leam an la a-marach $
903. Fada re huaisle clann Chein $
909. Fadogh ar ghriosaigh gnaoi Neill $
917. Fath cumhadh ag crioch Luighne $
918. Feach a Chriosd ar crich Luighne $
920. Feach fein an obairsi, a Aodh $
925. Fear dana an gille-so thiar [al. fear, macaomh] $
926. Fearann cloidhimh crioch Bhanba $
927. Fearg an Choimdheadh re cloinn Adhaimh $
929. Fearthain Aoine eineach Neill $
932. Filidh Eireann go haointeach $
934. Fiodhbhadh da cheile clu deise $
938. Fod codarsna crioch Bhanba $
956. Folt Eimhire ar inghin mBriain $
958. Foraois airdriogh iath Connacht $
960. Foraois na gcliar Clann Mhaolruanaigh $
964. Freamh na fioruaisle fuil Chein $
967. Fuair Breifne a diol do shaoghlonn $
969. Fuair Eire adhbhar osnaidh $
977. Fuaras fein im maith o mhnaoi $
987. Fuasgail mo cheasda a Chalbhaigh $
993. Fuigheall formaid fonn Sligidh $
996. Fuilngidh bhur lean a Leath Cuinn $
998. Fuirigh rem thagra a Thaidhg $
1002. Gabh a Bhriain liom fam lochtaibh $
1009. Gabh m’eagnach a Eoin Baisde $
1011. Gabh mo chomhairle a mic min $
1013. Gabh mo chosaoid a Chormuic $
1015. Gabh mo shuirghe a ua Emuinn $
1021. Gabh umat a Fheidhlimidh $
1022. Gabhaidh mo shuirghe a Shior Lucais $
1026. Gabham deachmaidh ar ndana $
1028. Gabhthar danacht o dhalta $
1029. Gach ean mar a adhbha $
1031. Gach maighdean go mathair De $
1033. Gach oige mar a hadhbhar $
1042. Garbh eirghe iodhan bhratha $
1047. Geabh do mhunudh a mheic bhaoith $
1052. Geall re heighreacht eangnamh rioghdhamhn $
1061. Gearr go laibheora an Lia Fail (BOCD) $
1068. Gin go gcarthair cara siur $
1072. Gluais a theachtaire teid siar $
1075. Go meala a Chathail do chrios
1080. Gradh mo chroidhei-se Cormac $
1084. Grian tsamhraidh teisd Tomhaltaigh $
1087. Gur mheala an t-armsa a Eamuinn $
1094. Iad fein mhoras Clann Colla $
1099. Inghean Bhasga na mbas mbog $ see Coill athfhais
1100. Inghean tSearluis nach claon cuing $
1110. Iomdha ainim maith ar Muire $
1116. Iomdha riocht a dteid Teamhair $
1117. Iomdha rod direach go Dia $
1118. Iomdha sgeal maith ar Mhuire $
1120. Iomdha teachtaire i dtigh De $
1131. Ionmhain an laoidh leaghthar sunn $
1134. Ionmhain comthach do char me $
1144. Iorrus iarthar Innsi Fail
1149. Is ait an obair-si ar Thadhg [al. ‘Nach ait... $
1151. Is cumhain liom an la a-ne $
1152. Is e Tadhg tig anair $
1153. Is fiacha ar neach an ni gheallas $
1156. Is iad riamh as romho mil (aceph.) [al.Beag... ]$
1160. Is mairg fhagas aithre mna/Ni mairg fhagas oidhre mn
1169. Isligh do mheanma a Mhaoilir $
1175. La dar shuidh ceathrar re ceird
1181. Lair do ghabhas do ghroigh Neill $
1183. Lamh aoinfhir fhoirfeas i nEirinn $
1189. Leagadh don Ghalltacht gnaoi Neill $
1191. Leanam siarana Siol Neill $
1194. Leanfuighthear liom lorg na bhfear (or Canfuigh $
1198. Leannan na saoithe...(frag.)
1199. Leasaighthear libh leine an riogh $
1206. Leig thort do thuirse a Shile $
1221. Lochrann soillse ag siol Adhaimh $
1225. Luireach Chriost fan cCalbhach Ruadh $
1229. Mac sud ar sliocht fionnMhanannain
1253. Mairg dan comharsa a chara $
1255. Mairg danab soirbh an saoghal $
1259. Mairg darab feicheamh fear gaoil $
1281. Mairg nach isligheann e fein $
1284. Mairg nach tathaigh na tratha $
1287. Mairg neach doni dearbhaile $
1294. Maith agus maithfidhir duid $
1298. Maith an ceannaighe Cormac $
1303. Maith an seanadhsa ag Siol Neill
1304. Maith an sgealaighe an Sgriobtuir $
1306. Maith an t-aiseag fuair Muire $
1318. Maith ra coindmeadh coinneamh De $
1321. Maith trath do thoigheacht a Thaidhg $
1323. Malairt crotha ar chrich Luighne $
1333. Marthain duit a chroch an Choimdheadh $
1336. Mathair chogaidh crioch Bhanbha $
1338. Mathair na horchra an eigse $
1343. Mealltar inde an t-aos dana $
1350. Meinic laghduighthear Leath Cuinn $
1352. Meisneach maith a mac Aodha $
1355. Millte Eire d’imtnuth Ghaoidheal $
1363. Mithid sin a mhaca Mileadh
1368. Mithidh deanamh cuairte ag Cormac $
1382. Mo iona a teisd trocuire De $
1387. Mo mhallacht ort, a shaoghail $
1394. Mo-chean dod chuairt a Chalbhaigh $
1395. Mo-chean doit a Ghrainne gharbh $
1406. Mor a-niu ag cach o Chathal
1422. Mor gradh De do na daoinibh $
1425. Mor idir na malartaibh
1426. Mor iongabhail anma riogh $
1430. Mor mo chuid do chumhaidh Taidhg $
1440. Muin aithrighe dhamh a Dhe $
1449. Na biodh atuirse ar fhuil Chein $
1476. Narab Dia do bheatha a Bhais $
1477. Neall mna sithe sunn a-reir $
1480. Neimhchionntach mise, a mhic Thaidhg $
1488. Ni baoghal feasda fian Luighne $
1489. Ni baoghalach breith om dha aidhne $
1491. Ni beag an leansa ar Leath Cuinn $
1492. Ni beag easbhaidh Inse Fail $
1506. Ni dearbhthar cara go cas
1508. Ni deireadh d’anbhuain Eireann/ Crioch Gaoidheal.. $
1511. Ni dhlighim aithfear ar fheirg $
1526. Ni gnath liaigh gan luach saothair $
1533. Ni hinnmhe a-mhain mheallas rath (aceph.) $
1539. Ni maith eadram is mo mhac $
1546. Ni mhaireann d’Eirinn acht Aodh $
1551. Ni taidhbhse gan toirt an rath $
1563. Nior bhaidh teine Teallaigh Eachach $
1570. O Dhia dealbhthar gach oige $
1572. O Neill Oileach fa mo mhac •
1578. Oilbheim biothbhuan bas aoinfhir $
1583. Oirbheartach anois neart Cuircneach $
1587. Olc beatha na gcoisidheadh $
1592. Olc thuillim mo thuarastal $
1597. Oraoid sunn go siol Colla $
1601. Ort do sheiseacht a shaoghail $
1602. Ort mo cheisd a Chalbhaigh Ruaidh $
1618. Ramhuch tainig tasg Fearghail $
1619. Rannam le cheile, a chlann Uilliam $
1625. Realta Connacht clu Pilib $
1627. Realta [an] chruinne Caitir Fhiona $
1634. Riu fein meastor gasraidh Gall $
1645. Rogha na dtuath Teallach n-Eachach $
1648. Roinn leithe ar choigidh Connacht $
1651. Roinnfead cach re cleir Banbha $
1658. Rug cosnamh ar chrich Midhe $
1662. Rugadh teine i dteach Meadhbha $
1666. San Doiminic ’s a dhuthracht $
1671. Saor an cineadh clann Onchon $
1676. Saothrach bocht an domhan-so $
1680. Seabhaic d’airrghibh aicme Dubhghaill $
1682. Seacht dtroighe mo thir duthchais $
1692. Seanoir cuilg cairt an Bhurcaigh $
1704. Sgitheach sin a chlanna Cuinn $
1708. Sguirim feasta do chrunnchur Cathail $
1709. Siobhan Mughar marbhas gaoith $
1712. Siol feile fuil Dhiarmada $
1713. Sion choitcheann cumha Ghaedheal $
1723. Slan fad’ theachd a Thuir Airtigh
1724. Slan fat fholcadh a Fhionnghuala $
1727. Slan o’n chogadh go dtillidh mo thighearna $
1732. Sluagh seisir tainig dom thig $
1735. Soirbhidh a Chriost don Chalbhach $
1738. Sona sin a chlanna Cuinn $
1739. Sonas na sinnsior ar Bhrian $
1743. Suirgheach Cruacha re clu Taidhg $
1752. T’aire riot a Riocaird Oig $
1760. Tabhraidh onoir don aoine $
1761. Tabhram an Chaisg ar Chathal $
1764. Tadhg triath os chach $
1765. Tadhg triath os na trenfhearaibh $
1766. Tagair ret mhac, a Mhuire $
1769. Tainig an Chroibhdhearg go Cruachain $
1770. Tainig an trathnona $
1776. Tainig san cluiche ag Cormac $
1779. Tairg [not Truagh] mo mhunadh a Mhuire $
1781. Tairngertaid tren toghbaltach ann Eirind $
1782. Tairnig an seal-sa ag Siol Neill $
1783. Tairnig aoibhneas Chlann gColla $
1786. Tamhan siothchana Sior Teaboid
1787. Tanag adhaigh go hEas Caoile $
1788. Tanag d’Fhanaid an einigh $
1790. Tarla d’Fhionn a aithghin sonn $ al. Coill athfais (.....)
1793. Tath aoinfhir ar iath Maineach $
1799. Teach n-oil gach bruighean n-a bhaile (aceph. $
1802. Teachtaire dileas ag Dia $
1804. Teagaisg mise a Mhuiri $
1811. Teamhair Chonnacht cuirt riogh Breiffne $
1819. Teid an mhaith a-mugha $
1834. Togbham croich i ndeaghaidh De $
1835. Toghaidh Dia neach ‘n-a naoidhin $
1836. Toghaim Aibhisdin mar aighne $
1840. Tomhus muir Chruachna i gCluain Fhraoich $
1843. Tosach feile fairsinge $
1845. Tosach inmhe oirbheartas $
1852. Treoin an cheannais Clann Dalaigh $
1853. Tri ceathrair mo charaid anma $
1857. Tri fichid riogh ria dtionol $
1864. Tri righ ag roinn inmheachais $
1875. Trom an suan-so ar Shiol Adhaimh $
1878. Truagh an sgeal-sa sgaoiltear libh
1892. Truagh mo dhail re deich laithibh $
1901. Tuar feirge foighide De [al. Is tuar feirge... $
1908. Tugadh da eochair don eaglais $
1909. Tugadh easgar d’Inis Fail $
1912. Tugaim aghaidh ar MhaolMhordha $
1916. Tugas gradh eagmhaise d’Eoin $
1924. Tuile rabharta rath deise $
1932. Tus ratha rogha deilbhe $
1939. Uaisle a chach ceineal mBreanainn $
1941. Uaithne an einigh i nOil Finn $
1943. Uasal an t-ainm ollamh riogh $
1944. Uasal ceadobair an Choimdheadh $
1950. Uch is truagh on uch is truagh (or Uch a thrua- $