Manuscript: 531. Nat. Lib. Scot. Adv. MS 72 / 2 / 14 (LXIV)

32 entries matched

169. Ag so bragha dheit a Dhe $
190. Aithin me dot oide a Eoin $
195. Aithrighe sunn duid a Dhe $
308. Beannacht a Mhathar ar Mac nDe $
331. Ben g[l]as dom croidi, a Choimdhe
397. Ceangal sodenta siogh De
443. Cia ghabhas m’anmain re ais $
487. Cionta na colla is cuis truaighe $
749. Do chodail ar bhfear faire $
764. Do geineadh inghean o’n umhla $
895. Fada me ar mearughadh sligheadh $
992. Fuigheall beannacht bru Mhuire $
1009. Gabh m’eagnach a Eoin Baisde $
1026. Gabham deachmaidh ar ndana $
1216. Linn fPadruig na purt solas
1221. Lochrann soillse ag siol Adhaimh $
1255. Mairg danab soirbh an saoghal $
1327. Mana beth cruaide croidhe
1401. Mochean teid id tegais fPadraig
1453. Na deana diomus a dhuine $
1468. Namhadh da caraid clann Adhaim
1673. Saor misi a mhic an Duilimh $
1728. Slan uaim ag oilean Padraig $
1730. Sliocht na bpeacthach Uaimh Padraig $
1747. Suntach sin a cholainn criadh /al. Sanntach sin...
1798. Teach leagha leaba Phadraig $
1822. Teine ar n-a fadagh fearg De $
1860. Tri gluine geinealach De $
1861. Tri mic do Muire, mac De
1901. Tuar feirge foighide De [al. Is tuar feirge... $
1910. Tugadh mo choimead do choigear $
1913. Tugais dam a Dhe nimi