Manuscript: 535. R.I.A. no. 540 (C / iv / 1) 1692

38 entries matched

150. A-nois molfam MagUidhir $
264. Ata Dia ag dion an Mhointigh $
302. Bean da chumhadh Cruacha Aoi $
316. Beannacht uaim-se go hAilin $
444. Cia ghabhas re guais Chonnacht $
455. Cia re bhfuil Eire ag anmhain? $
532. Creacht gan leigheas lot Cruachan $
557. Crioch gach neithe dol re naduir $
559. Crobhaing ochtar aicme Neill $
636. Deacair gan oirbheart ionnradh na huaisleac- $
727. Dlighthear dhiom cuimhne an Chalbhaigh $
767. Do ghean seanchas ar fhuil Fhiachaidh $
785. Do reir gach crainn tig a thoraidh $
889. Fada is inleantar lorg Uilliam $
893. Fada leigthear Eamhain i n-aontugha $
904. Fada re hurchoid Eire $
1015. Gabh mo shuirghe a ua Emuinn $
1094. Iad fein mhoras Clann Colla $
1099. Inghean Bhasga na mbas mbog $ see Coill athfhais
1156. Is iad riamh as romho mil (aceph.) [al.Beag... ]$
1191. Leanam siarana Siol Neill $
1202. Leath re Fodla fuil Uidhir $
1329. Manchaigh riamh ‘na Roimh einigh $
1338. Mathair na horchra an eigse $
1352. Meisneach maith a mac Aodha $
1406. Mor a-niu ag cach o Chathal
1533. Ni hinnmhe a-mhain mheallas rath (aceph.) $
1546. Ni mhaireann d’Eirinn acht Aodh $
1551. Ni taidhbhse gan toirt an rath $
1641. Rogha an chuaine Cu Chonnacht $
1651. Roinnfead cach re cleir Banbha $
1680. Seabhaic d’airrghibh aicme Dubhghaill $
1735. Soirbhidh a Chriost don Chalbhach $
1744. Suirgheach Manchaigh re mac righ $
1769. Tainig an Chroibhdhearg go Cruachain $
1783. Tairnig aoibhneas Chlann gColla $
1790. Tarla d’Fhionn a aithghin sonn $ al. Coill athfais (.....)
1831. Tobar fireinigh Fir Mhanach $