Manuscript: 546. Nat. Lib. Scot. Adv. 72 / 1 / 49 (XLIX)

16 entries matched

376. C’ait ar ghabhadar Gaoidhil $
548. Cread mhosglas macraidh Eirne? $
583. Cuirfead so ionnad a Aodh $
616. Dair tre abhaill abhall tre choll / al. Cionnus rachad...
1130. Ionmhain an feart i bhfoil Brian $
1139. Ionmhain teach re dtugus cul $
1176. La i dTeamhraigh ag Toirdhealbhach $
1263. Mairg do bheir gradh leatromach $
1421. Mor doghnid daoine diobh fein $
1552. Ni taobhtha dhamhsa riom fein $
1566. Nior togb[adh] eruic Iosa $
1568. Nodlaig do chuamair don Chraoibh $
1595. On aird tuaidh tig an chabhair $
1622. Re lan esga an fhireinigh $
1722. Slan fad’ lot a lamh Aodha $
1747. Suntach sin a cholainn criadh /al. Sanntach sin...