Manuscript: 551. Stoneyhurst MS A / ii / 20 (ii) 1701-3

53 entries matched

44. A Dhe athar t’fhaire rum $
74. A fhir thagras an chaint bhaoth (or chanas) $
77. A fhir theidh go Fiadh bhFuinidh $
92. A lucht chumas breag san dan $
137. A theachtaire thig on Roimh $
171. Ag so trath na cabhra a Chriosd $
268. Ata sund rulla na righ $
327. Beir iul damhsa a Dhe $
354. Briocht na seirce i ndiaidh Eoin $
376. C’ait ar ghabhadar Gaoidhil $
447. Cia lear muineadh Maol Mhuire? $
480. Cionnas frith fearann Luighne $
508. Coir suil le seasamh Gaoidheal $
565. Cuid ronna a n-anbuain Eireann $
617. Dairt sonn da seoladh go Tadhg $
656. Deanam cunntas, a Chathail $
670. Deoraidh sonna sliocht Chathaoir $
697. Diol failte ceann ar gcleire $
739. Do bhriseas bearna ar Bhrian $
754. Do chuala fein fada o shoin $
797. Do toirneadh ceannas Clainne Cuinn $
801. Doirbh dar ceadseal cinneamhain tairngeartaigh $
837. Eireannaigh fein Fionnlochlannaigh $
853. Eistidh a eigse Bhanbha/tabhraidh dhuinn uain agal $
864. Fa’n raith imrid aicme Ir $
865. Fada a gcairt o Chlainn Dalaigh $
910. Faghaim ceart a chlann Eibhir $
968. Fuair Domhnall oighreacht an einigh $
997. Fuirigh go foill a Eire $
1027. Gabhla Fodla fuil Chonaill $
1119. Iomdha sochar ag Siol Neill $
1145. Irial codhnach chloinne hIr
1157. Is iongnadh mise a-muigh $
1165. Is truagh cor chriche Banbha $
1182. Lamh a-niu im thionnsgnamh a Thrionoid $
1185. Lamh dhearg Eireann Uibh Eathach $
1195. Leannain fileadh Siol Suibhne $
1381. Mo dha dhalta niorsad liuin [al. ‘ionmhuin liom $
1395. Mo-chean doit a Ghrainne gharbh $
1406. Mor a-niu ag cach o Chathal
1426. Mor iongabhail anma riogh $
1439. Muime na heagna an umhla $ [al. Buime...]
1478. Neart Banbha ‘ga barunaibh
1580. Oileamhain flatha fuair Eoin $
1706. Sguir dod dhiomus a dhuine $
1746. Suirgheach sin, a Eire ogh $
1777. Tainig tairngire Chiarain $
1787. Tanag adhaigh go hEas Caoile $
1791. Tarla leonadh don leith thuaidh
1852. Treoin an cheannais Clann Dalaigh $
1856. Tri corona i gcairt Sheamais (al. Tri coroine ..) $
1901. Tuar feirge foighide De [al. Is tuar feirge... $
1911. Tugadh oirne easbhaidh mhor $