Class: 70. Personal Poetry (on family, friends etc.)

40 entries matched

24. A chailleach na foraire $
38. A chrich Cheir mhic Fhearghusa $
41. A chros thall ar an dtulaigh $
77. A fhir theidh go Fiadh bhFuinidh $
98. A Mhairgreag cuimhnigh ar ngaol $
117. A phaidrin do dhuisg mo dhear $
119. A sgribhinn luigheas tar lear $
142. A-nocht sgaoilid na sgola $
153. A-nois trath in charadraidh $
158. Ach a Dhaoil ! $
188. Aislingthe do-chonnac-sa $
213. An foltsa dhuit a Dhe Athar $
249. Ar iasacht fhuaras Aonghus $
278. Atu i gcogadh rem chairdibh $
576. Cuin diolfus Cormac mo dhan $
587. Cumthach labhras an lonsa $
596. Da ghradh do fhagbhas Eirinn $
600. Da mbeithe ‘gam losgad-sa $
619. Damadh lor leis.. al. Ni buidheach me do Chormac $
645. Dean oram trocaire a Thrionoid $
703. Diombaidh triall o thulchaibh Fail (Diombuadh $
818. Dursan mh’eachtra go hAlbain $
883. Fada dhomh an laighese $
888. Fada i n-eagmhais Inse Fail $
1000. Ga la fhuigfed Innse an Laoigh? $
1166. Is truagh mar ata mo cholann chriadh $
1227. M’anam do sgar riomsa areir $
1246. Mairg chailleas geag glanchumhra $
1252. Mairg damhsa do dhealaigh rut $
1277. Mairg iarras iomlaoid chainte $
1288. Mairg o ndeachaidh a leim luidh $
1324. Malairt o bhfuilim dearach $
1423. Mor idir a-nocht is a-reir $
1537. Ni maith altaighim mh’onoir $
1694. Seisear dham air mo shliocht [al. Seisear sinne ..$
1729. Slan uaim don da aoghaire $
1880. Truagh an t-amharc-sa a Eire $
1897. Truagh t’fhagbhail a Inis Chuinn $
1911. Tugadh oirne easbhaidh mhor $
1926. Tuirseach me dod chomann-sa $