Manuscript: 746. R.I.A. no. 490 (23 / N / 15) 1740-66

31 entries matched

136. A theachtaire thig on bhFrainc $
137. A theachtaire thig on Roimh $
156. Ab fioraonda cian (or fada) o shoin $
275. Athairne athair na haoi [al. Ionmhain compan rocharas]
301. Bean da chumhadh crioch Ealla $
389. Caointear feasda clann Ui Chaoimh $
401. Ceannaigh duain t’athar a Aonghas $
447. Cia lear muineadh Maol Mhuire? $
518. Congaibh rom th’aighidh a Aodh $
574. Cuimhnigh ughdar na slainte $
695. Diogha gacha ceirde an carabhas $
808. Druididh suas a chuaine an chaointe•
922. Feach orm a inghean Eoghain $
1007. Gabh comhairle a Chriosduighe $
1090. I n-ainm an Airdmhic doghni grasa •
1127. Iongnadh mh’aisling i nEamhain $
1133. Ionmhain compan rocharas $
1168. Is uaigneach duit a phuirt na bpriomhfhlaith •
1218. Lios Greine is Eamhain d’Ultaibh $
1234. Mairg ‘ga lagaid a lamha $
1377. Mo bhron mo cheo-tuirse cleibh is croidhe •
1414. Mor antrom inse Banbha
1446. Musgail do mhisneach a Bhanbha •$
1447. Na Bhrian tainig Aodh Eanghach $
1516. Ni dual gan chuimhne ar cheart righ $
1525. Ni gloire go grein as Neamh [al. ‘acht ar Neamh’] $
1649. Roinneam a chompain chloinn Bhriain $
1762. Tabhram tuis cuarda d’O Caoimh $
1767. Taghaim Tomas ragha is roghradh gacha hogmhna $
1805. Teallach coisreagtha chriche Bharrach $
1829. Tir gan eagla deargruathar $