Motif: 86. Envoi: to another patron

163 entries matched

21. A bhraige ta i dTor London $
24. A chailleach na foraire $
27. A chlairseach Chnuic Ui Chosgair $
29. A chnuic thoir re taoibh Ealla $
38. A chrich Cheir mhic Fhearghusa $
46. A Dhomhnaill deglamh fa sith $
59. A Eoghain ra haichneadh t’arm ag sluagh Fotla $
71. A fhir na suidh ar in sith $
76. A fhir theid i dTir Conaill $
85. A ionmhain do sheachnais-se $
91. A leine mhic Diarmada $
98. A Mhairgreag cuimhnigh ar ngaol $
106. A Mhor cuimnigh an cumann $
110. A Mhuireadhaigh meil do sgian $
123. A Sheonoid meaduigh meanma $
136. A theachtaire thig on bhFrainc $
150. A-nois molfam MagUidhir $
153. A-nois trath in charadraidh $
180. Ainmnigh ria ccach ceann a ccionn (aceph.)
197. Alainn claochlodh na Cairrge $
200. Amhghar bisigh bas flatha $
235. Aoibhinn an la-sa i Lunnainn $
241. Aoidhe mo chroidhe ceann Bhriain $
249. Ar iasacht fhuaras Aonghus $
254. Ar sliocht trir ataid Gaoidhil $
271. Ataim ag dul risin tuaith $
289. Beag mhaireas do mhacraidh Gaoidheal $
290. Beag nach lor a luaidhim dhe (aceph.) $
297. Beag tairthear don tagra mbaoith $
305. Bean fa eineach (do) fhuair Niall $
315. Beannacht siar uaim go h-Eirinn (or uaim siar) $
320. Bearad breith na himreasna $
321. Bearradh geoin $
325. Beir an beatha ‘s slainte-so $
326. Beir eolus duinn a Dhomhnaill $
328. Beir oirbhire uaim go hAodh $
346. Brathair don bhas an daidhbhreas $
351. Brian a-nois do-nim do Mhaghnus $
379. Ca sioth don cheol do chuala $
389. Caointear feasda clann Ui Chaoimh $
393. Cathaigh red mheanma a mhic Briain $
521. Coroin Eireann ainm I Neill $
541. Cread e an luadh-sa ar Loch nGlinne? $
544. Cread fa seachnaim Siol Aodha? $
548. Cread mhosglas macraidh Eirne? $
549. Cread so ag buaidhreadh ban nGaoidheal? $
559. Crobhaing ochtar aicme Neill $
562. Cuaine rioghna rug Eadan $
576. Cuin diolfus Cormac mo dhan $
590. D’uaislibh taiseach Banba Brian $
600. Da mbeithe ‘gam losgad-sa $
617. Dairt sonn da seoladh go Tadhg $
619. Damadh lor leis.. al. Ni buidheach me do Chormac $
620. Damh fein choiglim an Chathair $
622. Damhaidh duinn coir a chleirche $
623. Dana an turas trialltar sonn $
634. Deacair dul i ndioghrais graidh $
637. Deacair innreamh na hoige $
644. Dealg athalaidh othras Taidhg $
697. Diol failte ceann ar gcleire $
698. Diol fuatha flaitheas Eireann $
714. Dioth cruidh coire Tomas $
730. Do athruigh sean ar siol gCuinn $
731. Do b’fhearr mo sheachna a Shile $
738. Do bhriseadh riaghail riogh Sacsann $
739. Do bhriseas bearna ar Bhrian $
751. Do chonnarc cheithre rabhaigh $
755. Do chuala sgeal o Dior Bhail $
759. Do dhlighfinn druim ris an dan $
779. Do mhinigh Dia na deich n-aithne $
780. Do mothuigheadh meadhair Gaoidheal $
804. Dorn idir dhan is dasacht $
811. Duanaire na sracaire $
820. Dursan toisg Dhonnchadh mac Briain
825. Eanchnu mogaill maicne Ruairc $
834. Einpheisd ag milledh Muman [*Dibir uainn an ainbh $
847. Eisd rem fhailte-se a Fheilim $
883. Fada dhomh an laighese $
889. Fada is inleantar lorg Uilliam $
917. Fath cumhadh ag crioch Luighne $
926. Fearann cloidhimh crioch Bhanba $
929. Fearthain Aoine eineach Neill $
933. Fill th’aghaidh uainn a Eire $
938. Fod codarsna crioch Bhanba $
956. Folt Eimhire ar inghin mBriain $
978. Fuaras iongnadh a fhir chumainn $
984. Fuaras rogha na n-og mbrioghmhar $
996. Fuilngidh bhur lean a Leath Cuinn $
1000. Ga la fhuigfed Innse an Laoigh? $
1002. Gabh a Bhriain liom fam lochtaibh $
1038. Gaois Ailbhe a n-inghin Domhnuill $
1044. Ge ta sibhsi leath ar leath (aceph.) $
1047. Geabh do mhunudh a mheic bhaoith $
1065. Gearr o dob inghill mna Mumhain $
1080. Gradh mo chroidhei-se Cormac $
1097. Imthigh uaim a theachtaire $
1129. Ionmhain agus athionmhain $
1139. Ionmhain teach re dtugus cul $
1141. Ionmholta an t-oglach nach diongnadh
1146. Is adhbhal an amhnaire $
1151. Is cumhain liom an la a-ne $
1153. Is fiacha ar neach an ni gheallas $
1181. Lair do ghabhas do ghroigh Neill $
1186. Le heanmhnaoi cuirthear clu ban $
1187. Leaba carad i gCorcaigh $
1191. Leanam siarana Siol Neill $
1199. Leasaighthear libh leine an riogh $
1203. Leatrom so a inghean Una $
1207. Leigfead Aodh d’fhearaibh Eireann $
1223. Lubhghort fineamhna fuil Ir $
1238. Mairg as bhraighe ar mhacraidh Murbhaigh $
1253. Mairg dan comharsa a chara $
1275. Mairg fheagas ar Inis Ceithleann $
1288. Mairg o ndeachaidh a leim luidh $
1328. Manannan Fodla Fearghal $
1336. Mathair chogaidh crioch Bhanbha $
1359. Misde mh’innmhe mh’fad o Shaidhbh $
1363. Mithid sin a mhaca Mileadh
1394. Mo-chean dod chuairt a Chalbhaigh $
1406. Mor a-niu ag cach o Chathal
1420. Mor do mhill aoibhneas Eireann $
1423. Mor idir a-nocht is a-reir $
1480. Neimhchionntach mise, a mhic Thaidhg $
1491. Ni beag an leansa ar Leath Cuinn $
1496. Ni buidheach me do m’Ide $
1497. Ni buidheach me do Mhag Craith $
1503. Ni comhthrom cogadh Banbha $
1513. Ni doigh siogha Shiol cColla $
1519. Ni fada on Fhodla a tath a ttuaidheamhain $
1526. Ni gnath liaigh gan luach saothair $
1528. Ni hail leam ach sead go rinn $
1534. Ni i n-aisgidh frioth flaitheas Neill $
1549. Ni mhilleann cluiche crabhadh $
1559. Ni trath aithreachais d’fhuil Chonaill $
1563. Nior bhaidh teine Teallaigh Eachach $
1569. O cheathrar gluaisid Gaoidhil $
1600. Ort do chongal a Chormaic $
1608. Parrthas toraidh an Diseart $
1618. Ramhuch tainig tasg Fearghail $
1645. Rogha na dtuath Teallach n-Eachach $
1646. Roind leithe edir .... (TCD 1319 ii, 482) $
1698. Sgeal do sgapas fan mBanbha mbraenaigh $
1703. Sgian mo charad ar mo chliu $
1721. Slan dona saoithibh sealga $
1738. Sona sin a chlanna Cuinn $
1740. Soraidh led cheile a Chaisil $
1765. Tadhg triath os na trenfhearaibh $
1776. Tainig san cluiche ag Cormac $
1788. Tanag d’Fhanaid an einigh $
1794. Teach carad do-chiu folamh $
1801. Teachtaire chuireas i gcein $
1807. Teallach einigh iath Laighean $
1812. Teamhair gach baile i mbi ri $
1815. Teasda easgcara an fhiadhaigh $
1816. Teasda Eire san Easpainn $
1839. Tomhais cia mise a Mhurchaidh $
1841. Torchair ceol Cloinne Cathoil $
1852. Treoin an cheannais Clann Dalaigh $
1880. Truagh an t-amharc-sa a Eire $
1906. Tugadh an t-ar so ar Eirinn
1939. Uaisle a chach ceineal mBreanainn $
1940. Uaisle cinidh Clann tShuibhne $
1945. Uasal epscop Eirenn Aodh •