Motif: 87. Envoi: to God, saints or angels

401 entries matched

4. A Athair nua neamhda sa $
5. A Bhais ar mharbhuis Muiris? $
6. A Bhanbha bhog-omh dhona dhuaibhseach•
17. A bhean na gcioch gcorrsholus $
18. A bhean na lurgan luime $
24. A chailleach na foraire $
26. A chinn Diarmada Ui Chairbre $
27. A chlairseach Chnuic Ui Chosgair $
29. A chnuic thoir re taoibh Ealla $
30. A cholann chugat an bas $
36. A chorpain chuimhnigh do chrioch $
38. A chrich Cheir mhic Fhearghusa $
46. A Dhomhnaill deglamh fa sith $
69. A fhir luigheas ina leabuidh $
82. A Ghearoid deana mo dhail $
83. A ghille ghabhas an sdiuir $
85. A ionmhain do sheachnais-se $
86. A Iosa an eisdir mo dhan? $
91. A leine mhic Diarmada $
93. A Lughaidh labhram go seimh $
98. A Mhairgreag cuimhnigh ar ngaol $
107. A Mhuire a mhathair ar n-Athar $
108. A Mhuire ag so me chugat $
110. A Mhuireadhaigh meil do sgian $
117. A phaidrin do dhuisg mo dhear $
123. A Sheonoid meaduigh meanma $
126. A Shionainn Chuinn Cheadchathaigh $
135. A theachtaire theid budh dheas $
136. A theachtaire thig on bhFrainc $
140. A-niu ceadachtach Chlann Adhaimh $
141. A-nocht is uaigneach Eire $
145. A-nois caoinfead-sa Clann Tail $
153. A-nois trath in charadraidh $
165. Adhbhar beadhga bas deisi $
170. Ag so chugad a Chormaic $
177. Ailim mo Dhia $
178. Ainic me a Mhic ar seathar $
179. Ainic mise a Mhor $
183. Aisdrigh chugam a Chroch Naomh $
188. Aislingthe do-chonnac-sa $
205. An ceim-si ad choinne a Chuirp De $
212. An e sud an Criosd ceadna? $
217. An ngeabhair mo shuirghe a shiur $
218. An ngeabhtha a Dhonnchaidh mo dhan $
231. Anam ga cheile a Chormuic $
241. Aoidhe mo chroidhe ceann Bhriain $
247. Ar do dhion damh a Ghobnuit $
248. Ar ghuth einfhir anaid Breifnigh $
254. Ar sliocht trir ataid Gaoidhil $
262. Ata an saoghal ag seanmoir $
271. Ataim ag dul risin tuaith $
273. Atam i n-esbhaidh amhairc $
278. Atu i gcogadh rem chairdibh $
285. Beag gach peannaid go bas De $
291. Beag nach tainig mo thearma $
295. Beag nar saraigheadh San Froinseis $
303. Bean da mhac mathair Iosa $
308. Beannacht a Mhathar ar Mac nDe $
314. Beannacht duit a Dhaibhi Oig $
315. Beannacht siar uaim go h-Eirinn (or uaim siar) $
321. Bearradh geoin $
325. Beir an beatha ‘s slainte-so $
326. Beir eolus duinn a Dhomhnaill $
337. Binn labhras leabhar Muire
346. Brathair don bhas an daidhbhreas $
360. Buaidh n-Aodh ar aicme Fheargna $
391. Cara mna an tighe ag an teinid $
398. Ceanglaim mo chumann le Muire $
399. Ceanglam re cheile a Chormuic $
411. Ceilt na hoirbhire an andsa $
414. Ceithearn choilleadh clann Adhuimh $
416. Ceithre croinn croch De $
436. Cia chosnas buanacht Banba $
442. Cia fhiorfas fuighle na bhfadh $
445. Cia le bhfillfidhe fearg righ $
457. Cia rer fhailtigh Inis Fail? $
461. Cia so chaoineas crioch Bhanbha $
469. Cianog inghean Ciocharain $
473. Cionnaim a-nois cia ar gcara (or “Fionnam anois? $
475. Cionnas dhiolfad mo luach leighis? $
477. Cionnas do mholfainn mac riogh $
479. Cionnas do-gheabhainn gradh Filib $
482. Cionnas meise a mheic Eoghain? $
483. Cionnas mhaires me am aonar? $
484. Cionnas mheasdar macamh og? $
507. Coir foighide re feirg nDe $
526. Crann toruidh Croch in Coimdhe $
529. Creach ag Luighne o Leith Mhodha $
539. Cread do luaimnighe a Leith Chuinn? $
540. Cread do rug ar mharcraidh Mhuimhneach? $
541. Cread e an luadh-sa ar Loch nGlinne? $
551. Creidim duit a Abhlann uasal $
552. Creidim duit a Dhe nimhe $
553. Creidim mar chreideas an Eaglais $
568. Cuig casa deag doirbh an Phais $/ Slan arna mharbh
571. Cuimhnigh a Mhaire an connradh do ceangla $
576. Cuin diolfus Cormac mo dhan $
582. Cuirfead meise altram cloinni $
584. Cumha ceathrair do mheasg me $
589. D’Oilbhearus is beatha a bhas $
590. D’uaislibh taiseach Banba Brian $
592. Da chuireadh ar cloinn Adhuim $
596. Da ghradh do fhagbhas Eirinn $
600. Da mbeithe ‘gam losgad-sa $
606. Da rann deag dhlighim d’Iosa $
614. Dail catha idir Corc is Niall $
619. Damadh lor leis.. al. Ni buidheach me do Chormac $
620. Damh fein choiglim an Chathair $
635. Deacair foghnamh do thoil dha thighearna $
636. Deacair gan oirbheart ionnradh na huaisleac- $
641. Deacair teacht re trean Barrach $
645. Dean oram trocaire a Thrionoid $
646. Deana coimhne a Chaisil Chuirc [*D’eis Burcach.. $
655. Deanam coir a Chalbhaigh Ruaidh $
659. Deanamh oirchill ara n-eag $
665. Deireadh cairdessa comhaireamh $
678. Dia do bheatha a Naoidhe Naoimh $
680. Dia do bheatha a Thaidhg mhic Thaidhg $
685. Dia do chruthaigh grianbhrugh nimhe $
686. Dia do reitioch ar gcarat $
688. Dia dom fheitheamh ar fheirg nDe $
693. Dileas gach eanduine a eidhreacht $
699. Diol molta maor tighearna $
708. Diomhaoin gach dan acht dan De $
714. Dioth cruidh coire Tomas $
715. Dioth ollamh easbhaidh Laighean $
716. Diultaiim dod sheirc a shaoghail $
717. Dleaghair cunnradh do chomhall $
718. Dlighe a dhuine deanamh loin $
726. Dlighthear deachmadh asan dan $
732. Do bhaidh teine Thir Chonaill $
737. Do bhriseadh cunnradh ar cach $
739. Do bhriseas bearna ar Bhrian $
745. Do cheinneochainn comann Goill
750. Do chonnaic me aislingthe $
755. Do chuala sgeal o Dior Bhail $
759. Do dhlighfinn druim ris an dan $
763. Do fhoir Dia dobron O mBriuin $
764. Do geineadh inghean o’n umhla $
779. Do mhinigh Dia na deich n-aithne $
788. Do sguir cogadh criche Fanad $
793. Do thuit a cloch cuil d’Eirinn $
800. Doibh fein creidid Clann tSuibhne $
802. Doirbh riaghladh reime flatha
803. Dona an t-eachsa fuair m’anam $
806. Dream dhuineata an da Dhiarmaid $
815. Dun do bhel a Eoghain oig $
818. Dursan mh’eachtra go hAlbain $
820. Dursan toisg Dhonnchadh mac Briain
826. Eanla coinne ag cloinn Adhuimh $
834. Einpheisd ag milledh Muman [*Dibir uainn an ainbh $
839. Eisd a Iosa ar n-aonrann deag $
842. Eisd mh’osnadh a Mhuire mhor $
844. Eisd red mholadh a Mheic De [al. Eistidh re moladh $
845. Eisd rem chulpa a Mheic Mhuire $
846. Eisd rem eagnach a fhir ghraidh $
849. Eisd rem fhuighlibh a Athair $
851. Eiseirghe do eirigh Dia $
855. Eistidh re Conall calma $
856. Eistidh re marbhnaidh Meic De $
876. Fada atu a n-easbhaidh aoibhnis
887. Fada gur haitigheadh Eire $
895. Fada me ar mearughadh sligheadh $
896. Fada o cheile clann fPilib $
907. Fada theid teisd an oinigh $
911. Faidh breagach an saoghalso ‘sna humhlaigh •
914. Failte rod a Bhriain Ui Bhroin $
915. Failte rod [al. riot] a righ na n-aingeal $
917. Fath cumhadh ag crioch Luighne $
929. Fearthain Aoine eineach Neill $
933. Fill th’aghaidh uainn a Eire $
939. Fod m’uaigh m’fhearann cairte $
941. Fogas cabhair do chrich Boirne $
950. Foiligh mo chionta a Chroch Naomh
952. Foir a Mheic Mhuire mo ghuais$ al.F. m’amgh. a Mhic
955. Folamh Eire d’easbaidh Bhriain $
959. Foraois eiges Innsi Gall $
967. Fuair Breifne a diol do shaoghlonn $
974. Fuaramur gach ni is olc linn $
978. Fuaras iongnadh a fhir chumainn $
980. Fuaras mian on fuaras mian $
984. Fuaras rogha na n-og mbrioghmhar $
986. Fuasgail do gheall, a dhuine $
987. Fuasgail mo cheasda a Chalbhaigh $
1000. Ga la fhuigfed Innse an Laoigh? $
1004. Gabh a Mhuire an lamh-sa id laimh $
1008. Gabh m’eagnach a Chu Chonnacht $
1010. Gabh mo chomairce a chuirp Iosa [al. Gabh ar.. $
1028. Gabhthar danacht o dhalta $
1031. Gach maighdean go mathair De $
1032. Gach maighdean go Mathair Meic $
1033. Gach oige mar a hadhbhar $
1036. Galar bunaidh bas tSile $
1038. Gaois Ailbhe a n-inghin Domhnuill $
1041. Gar leigheas do lot Gaoidheal $
1042. Garbh eirghe iodhan bhratha $
1045. Geabh an sead so, a Mhuire mhor [al. Gabh...] $
1046. Geabh do chead a cholann chriadh [al. Gabh] $
1051. Geall re flaitheas fuair me
1052. Geall re heighreacht eangnamh rioghdhamhn $
1064. Gearr o Dhomhnaill deanamh leannain $
1065. Gearr o dob inghill mna Mumhain $
1068. Gin go gcarthair cara siur $
1083. Grian na maighdian Mathair De/al. Grian na rioghan $
1085. Guidh oram a Eoin Baisde $
1097. Imthigh uaim a theachtaire $
1098. Ina mblath leagthar cine Chaoimh $
1107. Iocadh Criosd cumaoin a Mhathar $
1113. Iomdha eagnach ag Eirinn $
1114. Iomdha fath ag feirg an Choimdheadh $
1120. Iomdha teachtaire i dtigh De $
1126. Iongnadh do chor a cholann $
1129. Ionmhain agus athionmhain $
1135. Ionmhain liom aibhne Eireann $
1146. Is adhbhal an amhnaire $
1153. Is fiacha ar neach an ni gheallas $
1164. Is romhaith mo leaghasa
1172. La bhraith an Choimdheadh an Cheadaoin $
1174. La da rabhas ar maidin go fanach •
1177. La saoire corp an Choimdheadh $
1178. Labhair linn a Mhuire mhathair $
1184. Lamh ar th’aigneadh a Una $
1201. Leasg liom aghaid ar Chuil Cliabh $
1202. Leath re Fodla fuil Uidhir $
1204. Leig dod bhaois a bhean an sgathain $
1212. Leo fein cuirid Clann Iotha $
1214. Liaigh mo chabhartha an Chroch Naomh $
1216. Linn fPadruig na purt solas
1219. Loch Dearg aon-rogha na hEireann $ [al. aonRoimh..]
1220. Lochrann chuig solas Sainct Proinnsias $
1221. Lochrann soillse ag siol Adhaimh $
1223. Lubhghort fineamhna fuil Ir $
1228. M’ocht roinn molta do Mhuire $$
1234. Mairg ‘ga lagaid a lamha $
1245. Mairg bheirios diogha da dheoin $
1246. Mairg chailleas geag glanchumhra $
1251. Mairg damh dan seisi an saoghal $
1252. Mairg damhsa do dhealaigh rut $
1262. Mairg do bhearadh acht bean ghaoil $
1278. Mairg mheallas muirn an tsaoghail $
1279. Mairg nach diongnadh dan do Dhia $
1280. Mairg nach doirteann a dheara $
1281. Mairg nach isligheann e fein $
1282. Mairg nach molann Mathair De $
1284. Mairg nach tathaigh na tratha $
1286. Mairg nach tuigionn bheith go maith $
1288. Mairg o ndeachaidh a leim luidh $
1294. Maith agus maithfidhir duid $
1296. Maith an bhanliaigh bean Iosa $
1304. Maith an sgealaighe an Sgriobtuir $
1306. Maith an t-aiseag fuair Muire $
1308. Maith bhur bhfior catha, a chlann Roigh $
1309. Maith Dia fa aisiog iomlan $
1315. Maith mh’anacal ar fheirg nDe $
1316. Maith mo choimirce ar choir nDe [al. Maith co- $
1317. Maith mo phardun-sa pais De $
1319. Maith rainig a ttreisi Taidg $
1325. Mall an deifirse ar Dhonnchadh
1330. Maor trean an tighe neamhdha $ see Creidim dhuit a
1332. Maraid fos fearta Coluim $
1333. Marthain duit a chroch an Choimdheadh $
1334. Marthain le mac Conchobhair
1338. Mathair na horchra an eigse $
1339. Me ar t’fhaosamh a ogh $
1340. Me fein m’enbhraighe-se ar Aodh $
1349. Meinic do beirear bean ghaoil $
1354. Meitheal do bhi ag Dia na ndul $
1359. Misde mh’innmhe mh’fad o Shaidhbh $
1362. Mise sair co hUa Suanaig $
1363. Mithid sin a mhaca Mileadh
1367. Mithidh damh dul re seanchas $
1369. Mithidh do chuibhreach a chuirp $
1382. Mo iona a teisd trocuire De $
1391. Mo thruaighe mar taid Gaodhail $
1392. Mo-chean do theacht a chlairseach $
1401. Mochean teid id tegais fPadraig
1416. Mor ar cach comaoin an Choimgeadh $
1417. Mor ata ar theagasg flatha $
1420. Mor do mhill aoibhneas Eireann $
1421. Mor doghnid daoine diobh fein $
1423. Mor idir a-nocht is a-reir $
1424. Mor idir na haimsearaibh •
1441. Muin dam do mholadh a Mhuire $
1443. Muircheartach Ruadh rogha an iarsma [ illeg. frag.]
1452. Na chuig rainn deag so do Dhia $
1453. Na deana diomus a dhuine $
1458. Na naoi roinn-si don rioghain $
1459. Na se rainnse don rioghain [al. Na deich roinn $
1467. Namha mh’anma an chalann chriadh $
1468. Namhadh da caraid clann Adhaim
1469. Naoi roinn do rionneas do triur $
1471. Naomhtha an obair iomradh De $
1476. Narab Dia do bheatha a Bhais $
1489. Ni baoghalach breith om dha aidhne $
1490. Ni bas ach deaghailt re Dia $
1491. Ni beag an leansa ar Leath Cuinn $
1493. Ni bean aonothruis Eire $
1496. Ni buidheach me do m’Ide $
1498. Ni cara acht cara na h-eigne $
1499. Ni chluinim guth Filib fos $
1512. Ni diol gradha glenn na ndeor $
1519. Ni fada on Fhodla a tath a ttuaidheamhain $
1524. Ni fuighthear commaith Aodha $
1528. Ni hail leam ach sead go rinn $
1532. Ni heibhneas gan Chlainn Domhnaill $
1535. Ni leir d’aon a ainimh fein $
1536. Ni leis fein a bfaghann Aodh $
1537. Ni maith altaighim mh’onoir $
1538. Ni maith do mhalairt a Iudais $
1549. Ni mhilleann cluiche crabhadh $
1550. Ni ri fire acht flaith nimhe $
1551. Ni taidhbhse gan toirt an rath $
1553. Ni teid an eigean i n-aisgidh $
1556. Ni theid clann o choir a n-athar $
1557. Ni threigfe me MacSuibhne $
1558. Ni thuigim dail Diarmada $
1559. Ni trath aithreachais d’fhuil Chonaill $
1563. Nior bhaidh teine Teallaigh Eachach $
1579. Oilbheim Uladh easbog Duin $
1581. Oilpheist gan cheill an cholann $
1592. Olc thuillim mo thuarastal $
1593. Olc tuigtear tioghluichte De $
1600. Ort do chongal a Chormaic $
1602. Ort mo cheisd a Chalbhaigh Ruaidh $
1603. Os me eolach as fherr air (aceph. Eolach mise $
1604. Osgail romham a Pheadair $
1609. Peacach bocht mise a Mhuire $
1624. Reacfad feasda dan re Dia $
1627. Realta [an] chruinne Caitir Fhiona $
1629. Ri og na bi cain na cert $
1630. Ri os righthaibh ri nimhe $
1632. Rioghacht ghaisgidh oighreacht Eoin $
1633. Rioghacht na beachta an bhochtacht $
1635. Riu feine is inghill Ultoigh $
1643. Rogha gach cairdis cara maoir $
1645. Rogha na dtuath Teallach n-Eachach $
1666. San Doiminic ’s a dhuthracht $
1668. Saoghal so nach saoghal damh $
1669. Saoghalta sin a shaoghail $
1674. Saoth leamsa luighe Donnchuidh $
1675. Saoth liom do chor, a Cholla $
1676. Saothrach bocht an domhan-so $
1677. Sbeaclair na cruinne an Chroch Naomh $
1682. Seacht dtroighe mo thir duthchais $
1684. Seacht n-ingheana ‘gon umhla $
1685. Seacht n-oircheannadh Ifrinn fhuair $
1692. Seanoir cuilg cairt an Bhurcaigh $
1717. Slan agaibh a fhiora Mumhan $
1719. Slan ar n-a mharbhadh Mac De $
1733. Soidheach balsaim bru Mhuire $
1738. Sona sin a chlanna Cuinn $
1740. Soraidh led cheile a Chaisil $
1741. Soraidh slan don oidhche a-reir $
1745. Suirgheach me le Mac Donnchaidh $
1762. Tabhram tuis cuarda d’O Caoimh $
1770. Tainig an trathnona $
1772. Tainig ceo tar an gcreidim $
1774. Tainig lean do Leith Mhogha $
1776. Tainig san cluiche ag Cormac $
1792. Tarraidh tuiseal tir Luigheach $
1794. Teach carad do-chiu folamh $
1800. Teach suain na horchra an aird tiar $
1804. Teagaisg mise a Mhuiri $
1814. Tearc oidhre dileas ag Dia $
1815. Teasda easgcara an fhiadhaigh $
1816. Teasda Eire san Easpainn $
1819. Teid an mhaith a-mugha $
1826. Tig Mac is fearrde fine $
1834. Togbham croich i ndeaghaidh De $
1838. Toghaim liaigh do leigheas Feilim $
1842. Tosach ar mbeathadh bas De $
1844. Tosach fortuin fuair Domhnall $
1846. Tosach sidh sanas Gabriail $
1848. Treabh romhat a fhir na huaille $
1850. Treig do ghruaim an uairsi a Shaera •
1853. Tri ceathrair mo charaid anma $
1860. Tri gluine geinealach De $
1862. Tri naimhde ata ar mo thi $
1867. Triall gach einfhir go cuirt dTeaboid $
1876. Truagh a Dhia an roinn do rinnis [al. Sgeal doiligh..’$
1881. Truagh ar n-eachtra go hAth Truim $
1882. Truagh bhar gcor a cholann criadh $
1886. Truagh do thosach a dhuine $
1893. Truagh mo thurus ar Loch Dearg $
1896. Truagh sin a dhreagain Doire $
1901. Tuar feirge foighide De [al. Is tuar feirge... $
1906. Tugadh an t-ar so ar Eirinn
1908. Tugadh da eochair don eaglais $
1916. Tugas gradh eagmhaise d’Eoin $
1917. Tugas roghradh do mhnaoi fir
1918. Tugas-sa searc nac [see Gabhaim mo dheich rainn] $
1920. Tuig gura fearg an t-ead
1922. Tuile gan traigh daonnacht De $
1931. Tus na heagna omhan De $
1935. Uaigneach a-deirthear Dun Baoi $
1936. Uaigneach ataoi a theagh na mbrathar $
1939. Uaisle a chach ceineal mBreanainn $
1942. Uasal an t-ainm Eoin Bruinne $
1944. Uasal ceadobair an Choimdheadh $
1946. Uasal fearontas Fearghail $
1954. Urra ar leighis Dia na ngras $