Motif: 89. Eulogy of patron’s personal appearance: hair, eyes, eyebrows, cheeks, skin, fingers, nails etc. - God’s craftsmanship in creating so handsome a patron

183 entries matched

46. A Dhomhnaill deglamh fa sith $
99. A Mharta ceanglam connradh $
106. A Mhor cuimnigh an cumann $
113. A naoi bheag neartmhar
121. A shaith d’oighre i n-ionadh Bhriain $
123. A Sheonoid meaduigh meanma $
124. A Shiobhan daingnigh ar ndail $
129. A Thaidhg cuimhnigh an comann $
132. A theachtaire theid a-nonn $
139. A toigh beag tiagar a dteagh mhor $
148. A-nois do criochnuigheadh cearchall na crodh- $
161. Ad chiu neall neamhdha os an raon $
179. Ainic mise a Mhor $
186. Aisling ad-chonnairc o chianaibh $
213. An foltsa dhuit a Dhe Athar $
216. An mbearthaoi dha uair Eimhir $
217. An ngeabhair mo shuirghe a shiur $
220. An sith do rogha a rig Fionngall?
229. An tusa an bhean do bhi sonn $
230. An ullamh fos feis Teamhrach? $
232. Annamh nell riaghna os raith Chuirc $
246. Aonta deisi a din Laighin $
248. Ar ghuth einfhir anaid Breifnigh $
254. Ar sliocht trir ataid Gaoidhil $
279. Baile suthach sith Eamhna (or “suthain?) $
287. Beag mac Big on Beag mac Big $
290. Beag nach lor a luaidhim dhe (aceph.) $
298. Bean a-nois chabhras chrich Meadhbha $
303. Bean da mhac mathair Iosa $
307. Bean os mhnaibh caich Cailleach De $
308. Beannacht a Mhathar ar Mac nDe $
312. Beannacht chugaibh a Chalbhaigh $
314. Beannacht duit a Dhaibhi Oig $
316. Beannacht uaim-se go hAilin $
349. Breagthar bean le sead suirghe $
364. Buaidh thighearna ar thoiseachaibh $
390. Cara agus easgara in fhearg $
396. Ceangail do shioth riom a Ruaidhri $
430. Cia as mo comaoin ar chloinn Neill $
433. Cia as urra d’ainm an iarthair $
459. Cia so agras coir um Chruachain $
467. Cian o d’ibheas digh ndearmaid $
479. Cionnas do-gheabhainn gradh Filib $
492. Clu gach feadhma ar fhuil Chein $
494. Clu nach ccaithtear clu Muire $
505. Coir failte re fer do sgeil $
518. Congaibh rom th’aighidh a Aodh $
560. Croinn a hean-bun aicme Fergais $
562. Cuaine rioghna rug Eadan $
590. D’uaislibh taiseach Banba Brian $
597. Da ghradh treigfead Maol Mordha $
612. Da urradh i n-iath Eireann $
616. Dair tre abhaill abhall tre choll / al. Cionnus rachad...
632. Deacair cur i n-aghaidh gach enduine $
635. Deacair foghnamh do thoil dha thighearna $
642. Dead niamhghlan mar fhras neamhonn $
651. Deanaidh comhaonta a chlann Eibhir $
655. Deanam coir a Chalbhaigh Ruaidh $
670. Deoraidh sonna sliocht Chathaoir $
671. Dia beatha ar ar los a leinb $
677. Dia do bheatha a Mhuire (mhor) $
693. Dileas gach eanduine a eidhreacht $
696. Diograis cumainn ar Chormac $
723. Dlighidh ollamh urraim riogh $
725. Dlighim ioc as m’fhearacht graidh (or ‘fearsacht’) $
729. Dlighthear muinntear ag mathair De $
731. Do b’fhearr mo sheachna a Shile $
738. Do bhriseadh riaghail riogh Sacsann $
744. Do charas tar aon an Deirdre deaghgnuiseach•
747. Do chiu meirghe chatha Cuinn $
763. Do fhoir Dia dobron O mBriuin $
764. Do geineadh inghean o’n umhla $
767. Do ghean seanchas ar fhuil Fhiachaidh $
768. Do ghen ceile do Chathaoir $
770. Do horadh ainm an einigh $
776. Do mheall an sochur siol gColla $
799. Docair cur le deanamh na daonachta $
804. Dorn idir dhan is dasacht $
812. Dubh Rois doba rioghdha a mhais [al. ghnuis] $
815. Dun do bhel a Eoghain oig $
836. Eire trom trillse Saidhbhe $
839. Eisd a Iosa ar n-aonrann deag $
858. Eistidh riomsa a Mhuire mhor $
862. Fa gniomhraidh meastar mic riogh $
882. Fada dhamh druim re hEirinn $
890. Fada is mna maithi mna Mumhan $
892. Fada leam an la a-marach $
909. Fadogh ar ghriosaigh gnaoi Neill $
911. Faidh breagach an saoghalso ‘sna humhlaigh •
922. Feach orm a inghean Eoghain $
929. Fearthain Aoine eineach Neill $
948. Foghlaidh a chruidh clu Filib $
952. Foir a Mheic Mhuire mo ghuais$ al.F. m’amgh. a Mhic
956. Folt Eimhire ar inghin mBriain $
957. Foraire Uladh ar Aodh $
962. Formad ag cach re clu Muiris $
973. Fuarais th’iarraidh a Eire $
1006. Gabh ar gceannaighne a Chroch Naomh $
1010. Gabh mo chomairce a chuirp Iosa [al. Gabh ar.. $
1027. Gabhla Fodla fuil Chonaill $
1032. Gach maighdean go Mathair Meic $
1034. Gach siol co siol righEoghain $
1038. Gaois Ailbhe a n-inghin Domhnuill $
1040. Gar fuaras cupla coimseach $
1045. Geabh an sead so, a Mhuire mhor [al. Gabh...] $
1052. Geall re heighreacht eangnamh rioghdhamhn $
1058. Geall].......Francaigh $
1083. Grian na maighdian Mathair De/al. Grian na rioghan $
1088. I mbrat an bhrollaigh gil-si $
1089. I mbreig ni mholaim Muire $
1090. I n-ainm an Airdmhic doghni grasa •
1115. Iomdha fear suirghe ag San Mairghreag $
1140. Ionmhain triur tainig dom fhios $
1148. Is aille Iosa na ‘n chruinne
1184. Lamh ar th’aigneadh a Una $
1192. Leanfad ar n-agra ar Fheilim $
1206. Leig thort do thuirse a Shile $
1227. M’anam do sgar riomsa areir $
1228. M’ocht roinn molta do Mhuire $$
1240. Mairg as fhial tar eis Cormaic $
1262. Mairg do bhearadh acht bean ghaoil $
1286. Mairg nach tuigionn bheith go maith $
1298. Maith an ceannaighe Cormac $
1313. Maith fear mar chach a Chormaic $
1339. Me ar t’fhaosamh a ogh $
1340. Me fein m’enbhraighe-se ar Aodh $
1355. Millte Eire d’imtnuth Ghaoidheal $
1358. Mionn sul Eirionn i nAth Cliath $
1359. Misde mh’innmhe mh’fad o Shaidhbh $
1360. Mise a Aimi ar h’inchaibh fein $
1361. Mise ar eanach Iosa $
1377. Mo bhron mo cheo-tuirse cleibh is croidhe •
1386. Mo leaba fein dhamh a Dhonnchaidh $
1388. Mo sa chach clu Buitlearach $
1403. Mogheanar cheanglas cumann bainrioghna $
1417. Mor ata ar theagasg flatha $
1429. Mor loiteas lucht an ionnlaigh $
1433. Mor os gach bed bas an riogh $
1441. Muin dam do mholadh a Mhuire $
1466. Namha dom an dan
1477. Neall mna sithe sunn a-reir $
1480. Neimhchionntach mise, a mhic Thaidhg $
1528. Ni hail leam ach sead go rinn $
1536. Ni leis fein a bfaghann Aodh $
1565. Nior iomchair meisi me fein $
1571. O mnaibh ainmnighthear Eire $
1573. Och, och a Mhuire bhuidh (or Uch uch .... $
1574. Ochagan is e seo an ceann •
1596. Or na mban baincheann Nimhe $/*Niamh a gruadh
1609. Peacach bocht mise a Mhuire $
1620. Rath fa chroidhe chumas Dia $
1627. Realta [an] chruinne Caitir Fhiona $
1638. Rob soirbh gach sed aniodh do Niall $
1647. Roinn leithe air anbhuain Eireann $
1649. Roinneam a chompain chloinn Bhriain $
1651. Roinnfead cach re cleir Banbha $
1660. Rugadh baire ar an mbochtacht $
1663. Rugas ainbreith ar Fheilim $
1672. Saor do leannan a Leamhain $
1698. Sgeal do sgapas fan mBanbha mbraenaigh $
1709. Siobhan Mughar marbhas gaoith $
1724. Slan fat fholcadh a Fhionnghuala $
1734. Soirbh bhur dtoisg a Thriath Siuire $
1761. Tabhram an Chaisg ar Chathal $
1764. Tadhg triath os chach $
1769. Tainig an Chroibhdhearg go Cruachain $
1778. Tainig tairngire na n-earlamh $
1782. Tairnig an seal-sa ag Siol Neill $
1799. Teach n-oil gach bruighean n-a bhaile (aceph. $
1804. Teagaisg mise a Mhuiri $
1806. Teallach coisreagtha clann Bhriain $
1807. Teallach einigh iath Laighean $
1818. Teasda... (aceph. RIA 1078/2a) $
1835. Toghaidh Dia neach ‘n-a naoidhin $
1839. Tomhais cia mise a Mhurchaidh $
1892. Truagh mo dhail re deich laithibh $
1905. Tug t’aire riom a ri Gaoidheal $
1911. Tugadh oirne easbhaidh mhor $
1914. Tugas gradh d’airrdheanaibh Uilliam
1925. Tuirseach dham ag eirghe lae $
1930. Tus cuarda tar mhnaibh Mumhan $ [Tabhram tus cuar
1932. Tus ratha rogha deilbhe $
1949. Uch is truagh mo ghuais on ngleobhruid •