Area: 9. Scotland

115 entries matched

2. A Alasdair an do threig tu an ghruaim? $
9. A bhean da dtugussa gradh
14. A bhean ga bhfuil crodh $
25. A cheart fein on bhreithimh •
26. A chinn Diarmada Ui Chairbre $
100. A Mheic Dhubhghaill tuar acain $
117. A phaidrin do dhuisg mo dhear $
120. A shagart na haonphoige $ [al. na hamhsóige] $
123. A Sheonoid meaduigh meanma $
166. Adhbhar broin bruadar bailc
196. Aithris fhreimhe ruanaidh Eoin $
199. Alba gan dion a ndiaigh Ailin $
220. An sith do rogha a rig Fionngall?
250. Ar mhaithibh is olc th’aithne
253. Ar sliocht Gaodhal o ghort Greag (aceph.) $
260. Ata amhghar fa na mnaibh [al. Ata adhbhar... $
265. Ata fleasgach ar mo thi
315. Beannacht siar uaim go h-Eirinn (or uaim siar) $
318. Beannuigh do theaghlach a Thrionoid $
334. Bi id mhusgladh a mhic Aonghais $
337. Binn labhras leabhar Muire
341. Bod brioghmhar ata ag Donnchadh $
364. Buaidh thighearna ar thoiseachaibh $
401. Ceannaigh duain t’athar a Aonghas $
402. Ceannas Ghaoidheal do chlainn Colla $
440. Cia don phleid as ceann uidhe $
464. Ciallach duine fior uasal $
483. Cionnas mhaires me am aonar? $
490. Cleamhnas cairdeas Inse Gall 2qq
496. Clu oirbeart uaislighes neach $
505. Coir failte re fer do sgeil $
506. Coir feitheamh ar uaislibh Alban $
531. Creach Gaoidheal i reilg Rois $
536. Cread da ndearnadh Domhnall Donn? $
543. Cread fa seachainnse suirghe?
547. Cread i an long-sa ar Loch Inse? $
584. Cumha ceathrair do mheasg me $
595. Da ghabhladh dheag insan dan $
598. Da lamh sinte le sioth nDe $
671. Dia beatha ar ar los a leinb $
705. Diomdhach me don ghaoith andeas $
730. Do athruigh sean ar siol gCuinn $
810. Dual freasdal air bfeirg flatha $/al. Tuar...
811. Duanaire na sracaire $
818. Dursan mh’eachtra go hAlbain $
838. Eireochar fos le Clainn gColla
854. Eistidh a lucht an tighese
873. Fada ataim gan bogha $
876. Fada atu a n-easbhaidh aoibhnis
883. Fada dhomh an laighese $
898. Fada o mhalluigh Dia na mna $
935. Fior mo mholadh ar mhac Domhnaill
959. Foraois eiges Innsi Gall $
975. Fuaras aisgidh gan iarraidh $
976. Fuaras cara ar sgath na sgeile $
979. Fuaras mac mar an t-athair $
982. Fuaras mo rogha theach mhor $
984. Fuaras rogha na n-og mbrioghmhar $
989. Fuath liom bheith anmoch ag triall $
1019. Gabh rem chomraigh a Mheic Ghriogoir $
1057. Gealladh gach saoi don each odhar $
1060. Gearr go gcobhra Ri na riogh
1073. Gluais romhad a leabhrain bhig
1102. Innis duinn a chrupan
1141. Ionmholta an t-oglach nach diongnadh
1159. Is mairg dan galar an gradh $
1179. Labhradh Trian Chonghuil go ciuin $
1244. Mairg bean nach bi ag aonshagart
1248. Mairg chaomhnas a cholann $
1256. Mairg dar bhrathair anois Niall
1258. Mairg dar companach an cholann $
1274. Mairg duine do chaill a ghuth $
1288. Mairg o ndeachaidh a leim luidh $
1291. Mairg threigios inn a Amhlaoimh $
1297. Maith an cairt ceannus na nGaoidheal $
1305. Maith an sgeul do sgaoil ‘nar miosg $
1310. Maith do chuid a charbaid mhaoil
1341. Meaisde nach eadmhar Eire $
1353. Meisneach miledha a mac Eoin $
1367. Mithidh damh dul re seanchas $
1370. Mithidh dom triall go toigh Pharrthais $
1393. Mo-chean do-chonnarc a-reir $
1408. Mor an feidhm freagairt na bhfaighdheach $
1410. Mor an lean-sa ar aicme Ile $
1431. Mor mo mholadh ar mhac Colla $
1437. Mor tubaist na taiplisge $
1456. Na leig mo mhealladh a Mhuire $
1466. Namha dom an dan
1474. Nar leam choisneas tu clu Chuinn $
1532. Ni heibhneas gan Chlainn Domhnaill $
1540. Ni maith siubhal san Domhnach $
1541. Ni maoin gan bheith umal do Chriosd
1577. Oidhche i ndun carad thagham(?) •
1608. Parrthas toraidh an Diseart $
1626. Realta na cruinne Corp Criosd
1632. Rioghacht ghaisgidh oighreacht Eoin $
1659. Rug eadrain ar iath nAlban $
1672. Saor do leannan a Leamhain $
1675. Saoth liom do chor, a Cholla $
1679. Se hoidhche dhamh-sa san dun $
1697. Sgeal beag agam ar na mnaibh
1736. Sona do cheird a Chalbhaigh $
1741. Soraidh slan don oidhche a-reir $
1753. T’aire riut a Ghiolla Easbuig $
1757. Ta triur cailin is [seirbhe?] gloir
1768. Tainig adhbhar mo thuirse $
1775. Tainig long ar Loch Raithneach $
1801. Teachtaire chuireas i gcein $
1823. Theasd aon diabhal na nGaoidheal $
1856. Tri corona i gcairt Sheamais (al. Tri coroine ..) $
1870. Triath na nGaoidheal Giolla-Easbuig $
1911. Tugadh oirne easbhaidh mhor $
1917. Tugas roghradh do mhnaoi fir
1920. Tuig gura fearg an t-ead
1948. Uch is mise an giolla mor $