Manuscript: 908. R.I.A. MS no. 211 (23 / G / 20) 1786-1814

9 entries matched

115. A Nioclais nocht an chlairseach $
336. Bile fosga criche Fail $
577. Cuir a gceann a ndobhairt me (see A fhir legtha.. $
841. Eisd aifreann an Domhnaigh go dil •
1093. Iad fein chinneas ar Chlainn Neill $
1234. Mairg ‘ga lagaid a lamha $
1308. Maith bhur bhfior catha, a chlann Roigh $
1825. Tiar tainig tus na seanma $
1949. Uch is truagh mo ghuais on ngleobhruid •