Motif: 91. Eulogy and/or description of armour or weapons

59 entries matched

22. A bhratach ara bhfaicim an ghruaim ag fas •
93. A Lughaidh labhram go seimh $
103. A mhic gur meala t’arma $
197. Alainn claochlodh na Cairrge $
221. An sluagh sidhe seo i nEamhain? $
248. Ar ghuth einfhir anaid Breifnigh $
313. Beannacht don ti do mhuin Murchadh $
334. Bi id mhusgladh a mhic Aonghais $
454. Cia re bhfailtigheann Fodla? $
488. Clann an Iarla o iomluibh Banba/Rannam le cheile $
503. Coir Connacht ar chath Laighean $
538. Cread do choisg cogadh Laighean? $
548. Cread mhosglas macraidh Eirne? $
560. Croinn a hean-bun aicme Fergais $
612. Da urradh i n-iath Eireann $
618. Dal chabhlaigh ar Chaisteal Suibhne $
667. Deise chatha chinn Ghaoidhiol $
747. Do chiu meirghe chatha Cuinn $
748. Do chlainn Chonmail nochar choisgis $
810. Dual freasdal air bfeirg flatha $/al. Tuar...
860. Eolaigh in cogaidh clann Fergais $
866. Fada a-deartar na deich righ $
873. Fada ataim gan bogha $
884. Fada Fanaid re rath riogh $
937. Fiu a chuigeadh crioch Osraighe $
968. Fuair Domhnall oighreacht an einigh $
983. Fuaras nochar uaibhreach oigmhear $
996. Fuilngidh bhur lean a Leath Cuinn $
997. Fuirigh go foill a Eire $
998. Fuirigh rem thagra a Thaidhg $
1029. Gach ean mar a adhbha $
1048. Geall do chuir lir ayet er nail
1054. Geall re hinbhe oighreacht Fhinn $
1082. Greas dearbhtha duan na Feirsde $
1087. Gur mheala an t-armsa a Eamuinn $
1095. Idir gach obair sgriobhas $
1104. Innis sgeala a sgeith Donnchaidh $
1121. Iomdha tir do thimcheall sibh $
1152. Is e Tadhg tig anair $
1183. Lamh aoinfhir fhoirfeas i nEirinn $
1229. Mac sud ar sliocht fionnMhanannain
1297. Maith an cairt ceannus na nGaoidheal $
1395. Mo-chean doit a Ghrainne gharbh $
1465. Namha agus cara dar gceird $/...]oniom maith a
1554. Ni theichim re tagra mbaoith $
1565. Nior iomchair meisi me fein $
1619. Rannam le cheile, a chlann Uilliam $
1693. Searc mna Ir duit Aoidh na leig a bhfaill $
1701. Sgeal tasgmhar do-rainig fa chriochaibh Fail $
1703. Sgian mo charad ar mo chliu $
1732. Sluagh seisir tainig dom thig $
1767. Taghaim Tomas ragha is roghradh gacha hogmhna $
1778. Tainig tairngire na n-earlamh $
1793. Tath aoinfhir ar iath Maineach $
1818. Teasda... (aceph. RIA 1078/2a) $
1821. Teid oirbeart a n-inmhe riogh $
1864. Tri righ ag roinn inmheachais $
1869. Triar do thoghas os iath Mogha $
1914. Tugas gradh d’airrdheanaibh Uilliam