Manuscript: 944. R.I.A. no. 491 (23 / E / 16) 1797-1808

10 entries matched

136. A theachtaire thig on bhFrainc $
415. Ceithre chuaille is fal fon teach [al. Maighneis fa nde $
475. Cionnas dhiolfad mo luach leighis? $
544. Cread fa seachnaim Siol Aodha? $
877. Fada coir Fodhla ar Albain $
990. Fuath liomsa fuatha Chormaic $
1316. Maith mo choimirce ar choir nDe [al. Maith co- $
1674. Saoth leamsa luighe Donnchuidh $
1805. Teallach coisreagtha chriche Bharrach $
1894. Truagh na sgeil-se tig tar toinn $