Motif: 96. Patron’s intellectual attainments

58 entries matched

28. A chlu a-moigh ar Mhag Uidhir $
75. A fhir theid goTulaigh Moir $
145. A-nois caoinfead-sa Clann Tail $
296. Beag nar saruigheadh Siol Neill $
311. Beannacht ar anmain Uilliam $
314. Beannacht duit a Dhaibhi Oig $
332. Bennacht De go m’dhaingen-si $
339. Biodh do shlan a bhais fa Eirinn $
361. Buaidh n-egna ar Fhreimh rioghUidhir $
371. Buan go sona Sir Seamus $
405. Ceard aithreamhail eineach Gaodhal $
437. Cia chosnas clann Dalaigh $
455. Cia re bhfuil Eire ag anmhain? $
484. Cionnas mheasdar macamh og? $
492. Clu gach feadhma ar fhuil Chein $
496. Clu oirbeart uaislighes neach $
504. Coir Dhe eadram is Uilliam $
510. Coisrigh a Chriosd cairbh Dhonnchaidh $
528. Craobh eolais teisd tighearna $
559. Crobhaing ochtar aicme Neill $
621. Damh fein do choigleas Oirill (or Oilill) $
639. Deacair suan ar chneidh ccarad $
643. Dealbhfad do Chormaic mo cheidghres droig- $
697. Diol failte ceann ar gcleire $
702. Diol toile caoinmheas Cormaic $
713. Dion Ulltach ‘na n-uirrioghaibh $
719. Dlighidh coire cnaimh $
772. Do leonadh Eire i nAth Luain $
774. Do loite[d] leigis Eirinn $
806. Dream dhuineata an da Dhiarmaid $
829. Easbaidh hUa Calmain ‘na chill•
833. Easgar Gaoidhil eag aoinfhir $
969. Fuair Eire adhbhar osnaidh $
1015. Gabh mo shuirghe a ua Emuinn $
1090. I n-ainm an Airdmhic doghni grasa •
1091. I n-ainm an Spioraid Naoimh h’imrighe a Uaithne •
1149. Is ait an obair-si ar Thadhg [al. ‘Nach ait... $
1180. Labhram ar iongnadh Eireann $
1195. Leannain fileadh Siol Suibhne $
1201. Leasg liom aghaid ar Chuil Cliabh $
1337. Mathair don eagna an fhuil riogh $
1338. Mathair na horchra an eigse $
1357. Mionn saoirbhreitheamh Sir Duimnic $
1439. Muime na heagna an umhla $ [al. Buime...]
1493. Ni bean aonothruis Eire $
1500. Ni chongmhann inbhe acht oidbheart (or oirb.. $
1529. Ni hainimh oige i bhflaithibh $
1580. Oileamhain flatha fuair Eoin $
1652. Roinnfead m’eigse re hArt Og $
1659. Rug eadrain ar iath nAlban $
1700. Sgeal nua nach cabhair d’ar gcradh $
1712. Siol feile fuil Dhiarmada $
1787. Tanag adhaigh go hEas Caoile $
1805. Teallach coisreagtha chriche Bharrach $
1849. Trean riogh uaisligheas ollam $
1856. Tri corona i gcairt Sheamais (al. Tri coroine ..) $
1918. Tugas-sa searc nac [see Gabhaim mo dheich rainn] $
1945. Uasal epscop Eirenn Aodh •