Motif: 98. nobility of patron’s ancestry

362 entries matched

5. A Bhais ar mharbhuis Muiris? $
43. A crodh o’n Midhe fa thuairim mo thighearna $
59. A Eoghain ra haichneadh t’arm ag sluagh Fotla $
65. A fhir fheachas uaid an cnamh $
84. A hogaibh eirgheas fine $
86. A Iosa an eisdir mo dhan? $
99. A Mharta ceanglam connradh $
103. A mhic gur meala t’arma $
138. A Thoirdhealbhaigh turn h’aigneadh $
139. A toigh beag tiagar a dteagh mhor $
145. A-nois caoinfead-sa Clann Tail $
148. A-nois do criochnuigheadh cearchall na crodh- $
161. Ad chiu neall neamhdha os an raon $
180. Ainmnigh ria ccach ceann a ccionn (aceph.)
182. Airgialla ardmora uaisle $
185. Aisling ad-chonnairc Cormac $
196. Aithris fhreimhe ruanaidh Eoin $
197. Alainn claochlodh na Cairrge $
200. Amhghar bisigh bas flatha $
201. An ail libh seanchas Siol gCein $
216. An mbearthaoi dha uair Eimhir $
232. Annamh nell riaghna os raith Chuirc $
243. Aoinsgiath chosnaimh na gceall $
248. Ar ghuth einfhir anaid Breifnigh $
253. Ar sliocht Gaodhal o ghort Greag (aceph.) $
254. Ar sliocht trir ataid Gaoidhil $
263. Ata cas comhairle im cheann $
269. Ata sunn senchas Mu-ain $
283. Beach eolais na heigse Aodh $
300. Bean chaite cheardcha an ghaisgidh $
304. Bean do lamhaigheadh Leith Cuinn $
312. Beannacht chugaibh a Chalbhaigh $
316. Beannacht uaim-se go hAilin $
330. Beith re dan dlighidh ollamh $
336. Bile fosga criche Fail $
339. Biodh do shlan a bhais fa Eirinn $
349. Breagthar bean le sead suirghe $
355. Briseadh riaghla romholta $
362. Buaidh n-espuic ar Ardachad
364. Buaidh thighearna ar thoiseachaibh $
371. Buan go sona Sir Seamus $
399. Ceanglam re cheile a Chormuic $
401. Ceannaigh duain t’athar a Aonghas $
402. Ceannas Ghaoidheal do chlainn Colla $
410. Ceidtreabh Erend Inis Saimher $
418. Cia a-deir gur imthigh Eamonn $
419. Cia a-deir nar mealladh Maghnus $
423. Cia ainiceas inn ar leathtrom $
424. Cia an chuirt-se ‘s an caislean mor $
429. Cia as gairde or gabhadh Eire $
431. Cia as sine cairt ar chrich Neill $
432. Cia as uaisle do Laighneachuibh $
433. Cia as urra d’ainm an iarthair $
444. Cia ghabhas re guais Chonnacht $
451. Cia or cheannchas mo chosnamh? $
453. Cia re bhfailtigh fian Eirne? $
456. Cia re gcuirfinn sead suirghe? $
458. Cia rer fuirghedh feis Teamhra $
459. Cia so agras coir um Chruachain $
464. Ciallach duine fior uasal $
469. Cianog inghean Ciocharain $
471. Ciodh aoibhinn ar saighidh soir (or Cia) $
472. Cion suirghe ag Eirinn ar Aodh $
479. Cionnas do-gheabhainn gradh Filib $
492. Clu gach feadhma ar fhuil Chein $
496. Clu oirbeart uaislighes neach $
500. Coimhghe Criost fa Choin-Connacht $
501. Coin airdfhiaidhigh Clann Choileain $
502. Coir aitreabhadh ar (..iath Gaileang?) $
504. Coir Dhe eadram is Uilliam $
510. Coisrigh a Chriosd cairbh Dhonnchaidh $
511. Coitcheann cumha chloinne Neill $
514. Comhfada a re is raith Ui Chaoimh $
517. Congaibh riot a raith Cruachan $
518. Congaibh rom th’aighidh a Aodh $
520. Cor testa ga maoine as (mo) ? (aceph.) $
535. Cread an t-uamhan-so ar fhein Ghall? $
539. Cread do luaimnighe a Leith Chuinn? $
541. Cread e an luadh-sa ar Loch nGlinne? $
544. Cread fa seachnaim Siol Aodha? $
549. Cread so ag buaidhreadh ban nGaoidheal? $
557. Crioch gach neithe dol re naduir $
558. Crioch Osruidhe leith Laighean $
559. Crobhaing ochtar aicme Neill $
560. Croinn a hean-bun aicme Fergais $
564. Cuich do leannan a Lamh Oir $
570. Cuigear bodach ar tteacht o shliabh $
579. Cuiream suas seanchas Laighean $
581. Cuirfead cumaoin ar Chlainn Tail $
586. Cumhain croinic Chlanna Neill (or Cumam...) $
588. D’fhior chogaidh comhailtear siothchain $
589. D’Oilbhearus is beatha a bhas $
590. D’uaislibh taiseach Banba Brian $
602. Da mbeth fear d’aicme eile $
608. Da roighnigh chreideas Clann Neill $
613. Daerg [ ] imrid Frangc $
616. Dair tre abhaill abhall tre choll / al. Cionnus rachad...
617. Dairt sonn da seoladh go Tadhg $
624. Daoine saora siol Colla $
632. Deacair cur i n-aghaidh gach enduine $
636. Deacair gan oirbheart ionnradh na huaisleac- $
637. Deacair innreamh na hoige $
641. Deacair teacht re trean Barrach $
643. Dealbhfad do Chormaic mo cheidghres droig- $
651. Deanaidh comhaonta a chlann Eibhir $
653. Deanaidh cuimhne a chlanna Chuinn $
661. Dearmad do fhagbhus ag Aodh $
666. Deireadh flaithis ag fein Gall $
670. Deoraidh sonna sliocht Chathaoir $
671. Dia beatha ar ar los a leinb $
691. Dia sa saoghal le Siol gCuinn $
692. Dileas breath do bhreith le seilbh $
698. Diol fuatha flaitheas Eireann $
702. Diol toile caoinmheas Cormaic $
705. Diomdhach me don ghaoith andeas $
707. Diomghach Eire d’fhuil Conaill $
712. Dion tire da thighearna $
719. Dlighidh coire cnaimh $
724. Dlighidh righeolus d’ollamh $
725. Dlighim ioc as m’fhearacht graidh (or ‘fearsacht’) $
731. Do b’fhearr mo sheachna a Shile $
738. Do bhriseadh riaghail riogh Sacsann $
739. Do bhriseas bearna ar Bhrian $
747. Do chiu meirghe chatha Cuinn $
757. Do chuiredh cethrar cloinne $
760. Do dhuisgedh gaisgeadh Gaoidheal $
762. Do fhidir Dia Cineal Conaill $
763. Do fhoir Dia dobron O mBriuin $
764. Do geineadh inghean o’n umhla $
766. Do ghean craobhsgaoileadh na cColla $
767. Do ghean seanchas ar fhuil Fhiachaidh $
768. Do ghen ceile do Chathaoir $
770. Do horadh ainm an einigh $
771. Do leighis Dia derbhtha an mirbhail (aceph.) $
772. Do leonadh Eire i nAth Luain $
777. Do mheallais m’annsa a fhir graidh $
785. Do reir gach crainn tig a thoraidh $
791. Do thogh me maicne Domhnuill $
800. Doibh fein creidid Clann tSuibhne $
802. Doirbh riaghladh reime flatha
806. Dream dhuineata an da Dhiarmaid $
808. Druididh suas a chuaine an chaointe•
810. Dual freasdal air bfeirg flatha $/al. Tuar...
812. Dubh Rois doba rioghdha a mhais [al. ghnuis] $
825. Eanchnu mogaill maicne Ruairc $
827. Eanna dalta Cairpri cruaid $
828. Earradh chumhadh um Chruachain $
833. Easgar Gaoidhil eag aoinfhir $
837. Eireannaigh fein Fionnlochlannaigh $
838. Eireochar fos le Clainn gColla
843. Eisd re seanchas Siol gColla
846. Eisd rem eagnach a fhir ghraidh $
853. Eistidh a eigse Bhanbha/tabhraidh dhuinn uain agal $
858. Eistidh riomsa a Mhuire mhor $
861. Fa chroidhe cumthar flaitheas $
862. Fa gniomhraidh meastar mic riogh $
864. Fa’n raith imrid aicme Ir $
866. Fada a-deartar na deich righ $
885. Fada go dtoir Triath Airtigh
889. Fada is inleantar lorg Uilliam $
891. Fada is othras eag Donnchaidh $
894. Fada m’fhuireach o’m fhior graidh $
899. Fada o Ulltaibh a n-oidhre $
901. Fada re coimead clu Roisdeard $
907. Fada theid teisd an oinigh $
908. Fada theid teisd Roghallach $
909. Fadogh ar ghriosaigh gnaoi Neill $
910. Faghaim ceart a chlann Eibhir $
916. Faoillidh feasda fian Ghaoidheal $
926. Fearann cloidhimh crioch Bhanba $
932. Filidh Eireann go haointeach $
935. Fior mo mholadh ar mhac Domhnaill
937. Fiu a chuigeadh crioch Osraighe $
941. Fogas cabhair do chrich Boirne $
943. Fogas fortacht don tir thuaidh $
944. Fogas fortuin don oige $
945. Fogas oirbheart d’aois linibh $
962. Formad ag cach re clu Muiris $
964. Freamh na fioruaisle fuil Chein $
968. Fuair Domhnall oighreacht an einigh $
969. Fuair Eire adhbhar osnaidh $
973. Fuarais th’iarraidh a Eire $
975. Fuaras aisgidh gan iarraidh $
976. Fuaras cara ar sgath na sgeile $
994. Fuigheall formaid fuil Dalaigh $
1015. Gabh mo shuirghe a ua Emuinn $
1021. Gabh umat a Fheidhlimidh $
1022. Gabhaidh mo shuirghe a Shior Lucais $
1027. Gabhla Fodla fuil Chonaill $
1034. Gach siol co siol righEoghain $
1038. Gaois Ailbhe a n-inghin Domhnuill $
1047. Geabh do mhunudh a mheic bhaoith $
1048. Geall do chuir lir ayet er nail
1050. Geall o Ulltaibh ag einfhear $
1052. Geall re heighreacht eangnamh rioghdhamhn $
1064. Gearr o Dhomhnaill deanamh leannain $
1084. Grian tsamhraidh teisd Tomhaltaigh $
1093. Iad fein chinneas ar Chlainn Neill $
1094. Iad fein mhoras Clann Colla $
1098. Ina mblath leagthar cine Chaoimh $
1100. Inghean tSearluis nach claon cuing $
1106. Ioc sa mBoraimhe ag cloinn Chuinn $
1111. Iomdha buaidh ar chrich Chairbreach $
1112. Iomdha dochar i ndiaigh na hoighreachta $
1116. Iomdha riocht a dteid Teamhair $
1119. Iomdha sochar ag Siol Neill $
1123. Iomdha uirrim ag Cloinn Chathaoir $
1131. Ionmhain an laoidh leaghthar sunn $
1134. Ionmhain comthach do char me $
1145. Irial codhnach chloinne hIr
1149. Is ait an obair-si ar Thadhg [al. ‘Nach ait... $
1156. Is iad riamh as romho mil (aceph.) [al.Beag... ]$
1160. Is mairg fhagas aithre mna/Ni mairg fhagas oidhre mn
1171. Iul an geinealaigh or gheinis $
1174. La da rabhas ar maidin go fanach •
1183. Lamh aoinfhir fhoirfeas i nEirinn $
1185. Lamh dhearg Eireann Uibh Eathach $
1186. Le heanmhnaoi cuirthear clu ban $
1190. Leanam croinic Clann Dalaigh $
1191. Leanam siarana Siol Neill $
1193. Leanfad mo cheart ar cloinn Dalaigh $
1194. Leanfuighthear liom lorg na bhfear (or Canfuigh $
1195. Leannain fileadh Siol Suibhne $
1198. Leannan na saoithe...(frag.)
1203. Leatrom so a inghean Una $
1212. Leo fein cuirid Clann Iotha $
1223. Lubhghort fineamhna fuil Ir $
1230. MacCairteain triath na n-each seang $
1254. Mairg danab oighreacht Eire $
1257. Mairg dar chumthach in chumha $
1276. Mairg frioth le furtacht Eirinn $
1291. Mairg threigios inn a Amhlaoimh $
1293. Mairidh teine i dteallach Ghaoidheal $
1297. Maith an cairt ceannus na nGaoidheal $
1300. Maith an conach clu gaiscidh $
1303. Maith an seanadhsa ag Siol Neill
1308. Maith bhur bhfior catha, a chlann Roigh $
1312. Maith do suidhigheadh Siol Neill $
1320. Maith re sirleanmhain Siol mBriain $
1321. Maith trath do thoigheacht a Thaidhg $
1337. Mathair don eagna an fhuil riogh $
1340. Me fein m’enbhraighe-se ar Aodh $
1341. Meaisde nach eadmhar Eire $
1342. Mealladh iomlaoide ar Eirinn $
1347. Measa do thagrais a Thaidhg $
1351. Meisi ar th’fhaosaimh a Airt Ruaidh $
1352. Meisneach maith a mac Aodha $
1357. Mionn saoirbhreitheamh Sir Duimnic $
1359. Misde mh’innmhe mh’fad o Shaidhbh $
1360. Mise a Aimi ar h’inchaibh fein $
1364. Mithidh creideamh do Chlainn Neill $
1367. Mithidh damh dul re seanchas $
1368. Mithidh deanamh cuairte ag Cormac $
1371. Mithidh dul d’fhaighil m’fhiach $
1374. Mithidh th’athdhusgadh a Aodh $
1377. Mo bhron mo cheo-tuirse cleibh is croidhe •
1383. Mo iona aois an t-ainmsi ar Bhrian $
1385. Mo iona iarla ainm Seamuis $
1386. Mo leaba fein dhamh a Dhonnchaidh $
1394. Mo-chean dod chuairt a Chalbhaigh $
1396. Mo-chean don loing-se tar lear $
1410. Mor an lean-sa ar aicme Ile $
1414. Mor antrom inse Banbha
1429. Mor loiteas lucht an ionnlaigh $
1431. Mor mo mholadh ar mhac Colla $
1433. Mor os gach bed bas an riogh $
1439. Muime na heagna an umhla $ [al. Buime...]
1445. Murchadh O Briain o Chinn Choradh
1447. Na Bhrian tainig Aodh Eanghach $
1451. Na cagail labhra a Lughaidh $
1457. Na maith duinn t’fhiach a Enri $
1463. Na tri Colla clann Eathach $ [faint or illegible]
1470. Naomh-Oluinn an bhearla bhinn $
1480. Neimhchionntach mise, a mhic Thaidhg $
1482. Nel righna os raith Iughaine $
1485. Ni ar aois iarrthur innmhe $
1487. Ni ar aois roinntear rath buanna $
1504. Ni crann aontoraidh an uaisle
1505. Ni d’ainbhfios mealltar mac Seaain $
1507. Ni deireadh d’anbhuain Eireann.Ni he crioch ..
1508. Ni deireadh d’anbhuain Eireann/ Crioch Gaoidheal.. $
1509. Ni deireadh leoin do Leth Cuinn $
1511. Ni dhlighim aithfear ar fheirg $
1513. Ni doigh siogha Shiol cColla $
1516. Ni dual gan chuimhne ar cheart righ $
1518. Ni fa hindmhe is measta Mor $
1527. Ni guais liom t’urchar a Aodh $
1536. Ni leis fein a bfaghann Aodh $
1545. Ni mhaireann clann mar Chlainn Chathain $
1546. Ni mhaireann d’Eirinn acht Aodh $
1553. Ni teid an eigean i n-aisgidh $
1563. Nior bhaidh teine Teallaigh Eachach $
1567. Nocht duinn do sheirc a Sheamuis $
1569. O cheathrar gluaisid Gaoidhil $
1570. O Dhia dealbhthar gach oige $
1571. O mnaibh ainmnighthear Eire $
1578. Oilbheim biothbhuan bas aoinfhir $
1582. Oinioch Banbha a mBranachuibh $
1583. Oirbheartach anois neart Cuircneach $
1611. Port oireachais Ara Chliach $
1613. Racha me shur mo shealbha $
1617. Rainig seala ar shith Uladh $
1628. Ri con Eireann Abhartach $
1634. Riu fein meastor gasraidh Gall $
1639. Rob soraidh an sead-sa soir $
1644. Rogha na cloinne Conall $
1649. Roinneam a chompain chloinn Bhriain $
1651. Roinnfead cach re cleir Banbha $
1654. Rug cabhair ar Chlar mBanbha $
1655. Rug cabhair ar Chloinn gCoileain $
1656. Rug cobhair ar choir Ghaoidheal $
1657. Rug cobhair ar Chonallchaibh $
1658. Rug cosnamh ar chrich Midhe $
1671. Saor an cineadh clann Onchon $
1680. Seabhaic d’airrghibh aicme Dubhghaill $
1686. Seacht ngradha fileadh fuair Aonghus $
1690. Sealbh Eireann ag aicme Neill $
1692. Seanoir cuilg cairt an Bhurcaigh $
1696. Sgaradh re Daibhidh a doigh $
1698. Sgeal do sgapas fan mBanbha mbraenaigh $
1709. Siobhan Mughar marbhas gaoith $
1724. Slan fat fholcadh a Fhionnghuala $
1731. Sloinnem cro clainne Domhnaill $
1734. Soirbh bhur dtoisg a Thriath Siuire $
1735. Soirbhidh a Chriost don Chalbhach $
1739. Sonas na sinnsior ar Bhrian $
1746. Suirgheach sin, a Eire ogh $
1762. Tabhram tuis cuarda d’O Caoimh $
1771. Tainig anam i nEirinn $
1773. Tainig crioch ar olc nEireann $
1778. Tainig tairngire na n-earlamh $
1781. Tairngertaid tren toghbaltach ann Eirind $
1793. Tath aoinfhir ar iath Maineach $
1796. Teach da rioghan raith Caisil $
1805. Teallach coisreagtha chriche Bharrach $
1806. Teallach coisreagtha clann Bhriain $
1810. Teallach flaithis fine Caoimh $
1811. Teamhair Chonnacht cuirt riogh Breiffne $
1817. Teasda eochair ghlais Ghaedheal $
1828. Tinn liom do mhaoith a Mhaire $
1843. Tosach feile fairsinge $
1845. Tosach inmhe oirbheartas $
1850. Treig do ghruaim an uairsi a Shaera •
1851. Treise an eagla iona an annsacht $
1852. Treoin an cheannais Clann Dalaigh $
1855. Tri coin chosnas clu Gaoidheal $
1856. Tri corona i gcairt Sheamais (al. Tri coroine ..) $
1857. Tri fichid riogh ria dtionol $
1865. Tri uaithne ar inis Gaoidheal [al. ‘Inse, um Inis’] $
1868. Trian Connacht i gcoimead aoinfhir $
1870. Triath na nGaoidheal Giolla-Easbuig $
1873. Trom an creacht ar Chrich Chonguil $
1874. Trom an suan-sa ort a Aodh $
1878. Truagh an sgeal-sa sgaoiltear libh
1888. Truagh gan Maghnas na mhac riogh $
1930. Tus cuarda tar mhnaibh Mumhan $ [Tabhram tus cuar
1938. Uaigneach sin a Chinn Choradh $
1939. Uaisle a chach ceineal mBreanainn $
1940. Uaisle cinidh Clann tShuibhne $
1945. Uasal epscop Eirenn Aodh •
1949. Uch is truagh mo ghuais on ngleobhruid •
1955. Ursa an chogaidh crioch Laighean $