firstLine"; ?>

1739. Sonas na sinnsior ar Bhrian $
Length: middling 28qq
Certainty: 3
Period:
 1. 17th ult
Areas:
 1. Connacht
Classes:
 1. eulogy mp
Manuscripts:
 1. RIA 744 (A/v/2) 17th cent.
Motifs:
 1. imagery for patron
 2. qualities of patron’s character
 3. nobility of patron’s ancestry
 4. poet invoking blessing
 5. War with English
 6. imagery for kingship (buachallacht)
Poet Christian Names:
 1. Peadar (RIA 744)
Poet Surnames:
 1. O Maolchonaire
Patron Christian Names:
 1. Brian mac Aoidh m. Aoidh Oig m. Aoidh
Patron Surnames:
 1. [O Conchobhair Donn ?]
Meter Vars:
 1. deibhidhe
Poem:

Poem in printable PDF format

Sonas na sinnsear ar Bhrian

[RIA 744 (A/v/2), 42a]

Pedar O MaoilCóinaire cecinit

[Deibhidhe, Dán Díreach]


1 Sonas na sinnsior ar Bhrían

croidhe cúmhra ’s gach aoinrían

orchall is buairleantar bruth

lochrann suaithionta seasmach.

2 Feinnidh chrionna na ccuradh

codhnach dar cóir umlughadh

raithceillidh mordha ’s gac modh

cathfheinnidh crodha Crúacan.

3 Urmac Aodha an aignidh mhir

mheic Aoidh oig meic Aoid íodain

raithgin mar beoghal gan bheim

leomhan ar aithghin eisén.

4 Carfaidh an chrioch-sa Connacht

Brian beodha da buacallacht

mar as cubhaid da gne glé

urraid mar e san uair-si.

5 A-ta si fos da foghail

an chrioch-sa clann cConcobhair

is da cnesguin a ngrim gorta

d’easbuidh cinn a cosanta.

6 Cuirfidh Brian ceann i cceann

coigeadh Con[n]ocht go coithcionn

a curaidh gach am gan oil

o ghonaibh Gall da griosghuin.

7 Airgtheoir biodhbadh bruntoir each

cosnadh cluidh d’ainmh is d’einioc

dual do Bhrian a ndheniomh dho

treinfhear na mían an mac-sa.

8 Oirrdhearc a ainm a ccalaibh

tairpthioc trena i tteagbhalaibh

sdiu[i]r i cceimibh ’s a ccuctrath

an ciuin ceillidh cosantac[h].

9 A hurraidh fein o fuair-si

tailfidh tir an glaincuain-si

ar fhial as glonngalach goil

Brían comhramhac[h] o Crúac[h]ain.

10 Cuid do ceimibh an bhadhaigh

meisnioc a ló langhabhuid

mar na hait[h]ribh or fas so

raithghin gan tlas re teannta.

11 Ni nar don f[h]einidh eargna

bheit oirrdheirc ard infeadhma

o gach fuil úassail do at

gan goin suasan sa saormhac.

12 Ni tainig crann da cineadh

nac commaith do maithrigheadha

ar n-ursa a ngniomhaibh ’s a nghal

an cur-sa d’fhionfhuil Cruacan.

13 A-ta fa Brian do bhunadh

iarla teasdac[h] Tuadhmhumhan

griangha ba maoinioch moladh

is iarla daoineac[h] DeasMhumh[an].

14 Siol Aodha na n-eacradh n-ard

is siol mBhrian an chlann chatgarg

da phailm do foighreadh san bhfhear

do coimhlean ainm is airiomh.

15 Sioblac[h] a cail ’s gac[h] co(i)nair

inghion cheart Ui Choncobhair

an gac latair leim loise

matair an fheil uasail-se.

16 Don dara taobh maoithfe[idh] me [42b]

cuid d’ardflathib na huaisle

cúis as ler gan olc gan oil

gan len gan lo[ch]t ’na leanmhain.

17 Diolmháinaigh na seol solas

flaithfhir d’fhas gan fhaltanas

a mbhuaidhbheartar a-riamh ba rath

i mBrian shuaitheanta seasmac.

18 O Ruairc rogha na ccuradh

’s O Domhnaill dion damhollamh

glanmogalr ’s gac taob ba te

tangadar sa raon roimhe.

19 A-ta fan maoinfhear gan meang

fuil ard uaisleadh na hEirionn

cluglac is caoin o thoraidh

a n-urmac Aoidh anadhaigh.

20 Do Brian tra ni nar a-nos

bheith do i cceart ’s a cceannas

beac ruatair gan tar na thlact

i cCruacain ’s a cclar Connocht.

21 Inntinn mordha fos flatha

fuair o Dhia tuar tromratha

mein maordha caidreamh gan chol

’s aignead[h] aobdha gan uabhar.

22 Beac coimhedfas clu na sean

mealltoir ainis na n-ingion

ar cclothfoichne nac daor dail

an caor cothaigt[he] conaigh.

23 Fiormaith a mein ’s a meanma

og go ttreigibh tigerna

breac taistil na lion gan lot [leg. locht?]

’s as griob gaisgidh a nguasacht.

24 Eó taigdid (?) Sionna mar sin

bradan suaiteanta Sligigh

gruis neamhmbocht ruathar fa rath

seabhac Cruachan do cumhdach.

25 Faolcu garg neartmar nimhe

treinfer tuilfios oirbhire

a luadh nocha [g](f)ann na a ghal

o sluagh Gall in gac gabhad.

26 Mor caomh an maithis molta

pailm do phor na daonachta

dia do didion Brian da bladh

liggeal na mían fa moladh.

27 Gnaithbes Bria[i]n na ttacar tte

nac tig sios re seol cainnte

gan cuis tabactac gac tan

an tuis aractac uasal.

28 Aigneadh tromdha coinsias ceart

fuair o Iosa mur eifeact

freamh dosglan i ngniom ’s a ngus

dhosanr as sior an sonas. Sonas...