firstLine"; ?>

220. An sith do rogha a rig Fionngall?
Length: middling 24qq
Certainty: 3
Period:
 1. 16th ult
Areas:
 1. Scotland
Classes:
 1. warning mp
Manuscripts:
 1. NLS Adv. 72/1/42 ? cent.
Prints:
 1. transl. Watson, An Gaoidheal, 19 (1923), 36-38.
Motifs:
 1. Envoi to patron’s spouse
 2. eulogy of patron’s personal appearance
 3. Attack on poet
 4. The dangers of being satirized
 5. Patron’s caithreim
 6. war with the Foreigners
Patron Christian Names:
 1. pname only ([Aonghus?] mac Seamuis)
Patron Surnames:
 1. MacDomhnaill
Meter Vars:
 1. seadhna
Poem:

Poem in printable PDF format

An síoth do rogha, a rí fionnGhall?

[NLS Adv 72/1/42, 23r]

[Séadna, Dán Díreach]


1 [A]n sith do roga a ri(g) fionnGall

no in fraoch cogaid[h] a cul slim

a ri(gh) in gach taob toibges comta

coimdes ar-aon orta inn.

2 Do-den-sa a ri(g) f[h]remi Colla

cogadh bús guais dod gruaidh mbrioc

a gnuis gan fioch nar er comrag(h)

no do-gen sith rogrod(h) riot.

3 [N]i locfa misi a meic Semuis

sith no cogad[h] red cneas tlait[h]

’s red deirc mur neimh oirir oigrid

’s red troighid seim mboinngil mbláith.

4 [Do-]ghen sit no sitem cogaidh

a cul fiar na bfainnedh ccruinn

cur a bfatt ort a Aonguiss

ret folt lag red caolbais ccuirr.

5 [Ní é?]rfuinn tu um tabairt ccogaidh

dod cul mbachlach mur barr fraoic[h]

[si]bh a-nois tar m’fioch ni erfuinn

fa sioth dod bois merchuirr maoith.

6 [...]am bem ag troid a-ta leatrom

a flaith Rois ar do rosg gorm

[ni?] fuil leatram a ccuis cogaidh

a gnuis dercorr aguibh orm.

7 [Is?] ann aimsim f[h]er mo gualann

a gruaid goirti mur gne an smuail

[m]aircc do biad ar ti mo troidi

riamh isin ti as foide uaim.

8 [Ni?] dion orm-sa a airdri fionnGall

feilm no aibid iaruinn tigh

[n?]o sgiat griobh ccorcra ar do clelaim

ag dion t’ochta a gneibain gil.

9 [...] nn rom riogruid fionnGall

umad ’na n-enfal arm nocht

[...eth?] ar suil led beth a mbaoghal

as breth duinn am aonar ort.

10 O cuan Leoguis go Loch Eirius [23v]

egla romatt a roscc gorm

[a?]s t’egla ar cach um Boinn mbraonglais

gan sgat roim a Aonguis orm.

11 Do creich tusa le tus h’oirbeart

Inis Eoghuin a folt fionn

ge a-ta duit fa cios od ceidcion

mo troid sios ni leicter liom.

12 Ge ta an crec-sin Cairge Fergus

fa bfrit guasacht led gruaid m[..]

’na sgath uaibh do gnath ar Gallaibh

gan sgat led gruaid mb[allaigh mb..].

13 Do saoruis ’s ni saorfa oram

gach airtt dod tir ’s nior taom rei[dh?]

ar sluagh[aibh] Gall dearggruadh dreachblaith

’s ar mersluagh clann nemtlait [Néill?].

14 Ruguis in Rut le ruaig enlaoi

d’féin (?) Uibilin gerb fuil riogh

[i]s ni rec sin red ceib cculcais

sibh do bein mo duthcais diom.

15 Ge do leigsed laoich in tuaiscceirt

tainti cruid led caolsrol mbreac

ni canab go led gruaid mbreicslim

bo dom buaibh ni leicfinn leat.

16 Tir Igedh d’ainneoin fer Muile

do mill tusa o fport go port

a bas tseng do siol na cColladh

da dhion dob ferr h’ollamh ort.

17 Sgath orta let anfadh feirge

fir Muile ger mor a ngoim

dob fearr dod choscc me sa mórbhairn

a rosg mur gne an gormairm g[hloin?].

18 Aird Uladh o oilen Leamhna

go Loch cCuan ge do creach sib

ni berta soir uaim dom ainneoin

boin a gruaid an gla[in............].

19 Do canu[i]s riom-sa a ri(gh) Ili

d’focal dil anuaim an deirga

me ar ti do cogadh do comall

ni do togal (?) oram [t’]feirg.

20 Ollam oili a oncu Leoghuis

da luagh riom-sa ’gad rosg glas

a ri(gh) fuinn fionnGall dob amluad

dot fionnbarr ccruinn [a?..........].

21 Dar ndoigh dob e h’adbar feirgi

dar bfreagra is niam grisi ad gru[aidh?]

d’iomad mo ghrada a deirg donnbain

no ar seilg dana [fo?...............].

22 An trath nach tturnfadh mo goim-si

do-genuinn dod derg-sa d[an?]

dearg dod gruaid gealban do-genuinn

a gruaid dealbnar seg[ainn slán?].x

23 Os liom bias baincend ban Muili

maith an cungnamh coguid [dhamh?]

an lag rotren inghean Echduinn

finnben sgotmer gea[l.ur..glan?].

24 Liom bia a gruaidh ar gne corcrach

’sa corr suil gl[....................]

cur linni bud oirrdearc d’inghin

doinnmeic gilli inmid E[oin?]