firstLine"; ?>

834. Einpheisd ag milledh Muman [*Dibir uainn an ainbh $
Length: long 41qq
Certainty: 3
Period:
 1. 16th ult
Areas:
 1. Munster
Classes:
 1. dan leathaoire mp
Manuscripts:
 1. RIA 743 (A/iv/3) 17th c. (frag.)
 2. NLS Adv. 72/1/44 17th c.?
Motifs:
 1. Envoi to another patron
 2. Envoi to saint (BVM)
 3. persecution of poets by English or for Eng
 4. poet incites patron to battle
 5. naval warfare
 6. king’s officers
 7. prophecies of a ruler
Poet Christian Names:
 1. Diarmaid
Poet Surnames:
 1. MacCraith
Patron Christian Names:
 1. Teaboid mac Bhaiteir
Patron Surnames:
 1. Burc
Apologue Subclasses:
 1. Patrick banishing the snakes
Meter Vars:
 1. deibhidhe
Poem:

Poem in printable PDF format

Einphéisd ag milleadh Mhumhan

[NLS Adv 72/1/44, 5r]

Diarmaid Mag Craith

[Deibhidhe, Dán Direach]


1 Einfpeisd ag milledh Muman

mairg tir a tta a gcothughadh

a[n] peisd-sin re basgadh cheall

as trasgradh d’eigsibh Eireann.

2 Nir eiridh a hucht riasga

ionnamail na hilfpiasda

na a taoibh droibeil fuair fasaigh

na a huaimh oilein uathbasaigh.

3 O do bennaigedh Banbha

ar ilpiasdaibh allmhardha

[m?]or ccas impe do aghain

nir fas innte a hionnamail.

4 An fpeisd-si o do baigh gach broid

as egoir f[h]uilnges Padraig

san tir beannaigte uir fhinn

muir theallaighthe an Tailginn.

5 [P?]eisd ciordhubh an cuilg neime

urcoid(h)ec an t-ainmidhe

ga hainm as iongharma di

snaidhm ar fhionnBanba uait[h]e.

6 An [leg. As?] ainm di an naitir neime

da n-eirgenn gaoth geinntlidhe

peisd so na coisgenn dar [con??]

no no an loisgenn no an leom[an?].

7 Ni hiad a n-imtechta sud

do-ni an betadac be[o-úd?]

peisd nar let[h]naigh tar [in ..trea?? ] [leg. tairm i dtreas?]

an eac[h]maid[h] a hainm [dileas?].a

8 D[o? crot?] do cogai[b? ...]

a Mumhoin na [rian?] bfar [...] [5v]

mar eo fa es ’ga falach

ni fes gur beo an betadhach.

9 Dob iomda orta neime

’ga cur ann [d?]un ainmidhe

ge drocmharaid cruaid an cas

fuair o orthanaib uathbhás.

10 Aghmaid gheala cenn a ccenn

nacar gere an glam digenn

mallacht naom sein no a samail

neimh aor is na hort[h]anaibh.

11 An eacmaidh an ilpiasd beg

orthana an uair nac muirfed

on basgadh na be gan sgrios

as e a losgadh a leigios.

12 Ga marasgal budh maith damh

do thabairt lem da losgadh

ar suil re cobair a Cliaig

ni fogain duin acht deigliaigh.

13 Einliaigh f[h]oirithnec Temra

marasgal gach moirteaghna

bas ghealbhan gerga neimhe

deglamh denmha deirgcneidhe.

14 Tusa a-deirim dearbtha an sen

a mheic as mac dho Bhaiter

coisg an faglaidh dar bfine

loisg adbaidh an ainmidhe.

15 Loisg na tige a ttogaib cenn

loisg na tolca ’na ttimceall

loisg na haite da n-agair

toisg baite dod biodbadhaibh.

16 Do laoidhedh a f[h]laith Broine

d’ion[narbadh?] na heacmaidhe

[... eac?] losgad do seic[h] sibh

[...] eachlosgadh eich uaibrigh. [6r]

17 [...]remha na [...s?]de neimhe

budh iomdha [...n?] uair loisgfidhe

taoib troimgeala ’ga ttreagdadh

coirrsleagha ’ga ccinndergadh.

18 Bennacht leis dot agaidh óig

as amlaidh tuillfe a Teaboid

d’or et(h) d’failgibh an lis

budh saidhbir do logh leigis.

19 Beir fa Aine na n-arm nger

a meic as mac do Baitér

’na smol natardha neimneach

slogh cathardha coirrfheilmeach.

20 A Teaboid a cnes mar cailc

lion millte an mhaineir ordruic

cuir uman ccatraig niamhdha

d’fhuil rathmhair an rí-iarla.

21 Cuis uasal eile d’Aine

agad a fir fhionnMháighe

ni haindligedh a lot linn

cnoc ’nar hainmnigedh Oilill.

22 Cuimnigh da ccuirtib fionna

mo chreac-sa is crecht Oiliolla

si mar budh lerg tre lasraibh

derg i ar an da adhbhar-sain.

23 A lennain cairrge Caisil

gan techt isan turas-[s]ain

dol go tren ni heder uaibh

na feg d’eigen na d’anbhuain.

24 Decair duit ge a-derim sin

a eigne an uarain gaisgidh

terc ag gabail red gnuis

do cuis d’fagail a [h?..aird?...].

25 [................... dealageg?...] [6v]

[........................... morghall?]

[da..b?] deit a bi[onns?]lat [Ban?...]

a meic dh’iomlat etarra.

26 A[t?] áonar a earrla glan

romor an fedm a bfreasdal

trom an chuing do-cim [orm/orum?] [leg. oraibh?]

do tir ’na luing lethfholaigh.

27 Long eisinnill as gach aird

o Shiuir go Sionainn sriobaird

mar baogal a meic measdar

t’aonar deit gan deighfreasdal.

28 Bord Siuire na sreabann mbinn

bord Sionna na sreabh n-aoibinn

t[u?] mun bfonn ag lethadh lamh

do long ’na heat[h]ur iomlán.

29 Ait[h]ris agad a ucht geal

ar maraighecht meic Miledh

ar sgoltadh da luing go leir

ar druim atmar an aigein.

30 Iadais bas as gac bord di

da connmail ina ceile

suidhidh se ara ses medhoin

[leas?] dhoiligh e d’Eiremo[n?].

31 Tre crecht leabhar na luinge

nir leig [l?]ucht na bancuinne

go riacht se tar sal ndomhain

slan is e gan iomc[h]obair.

32 Aitrisder gurab e sin

[n?]a fedmanna [f?]a n-airim

[...nar? ...] beirn tenn ar tinol

f[..m? ....] d’Eiriomhón.

33 [.......] fulang [dog ...]

[...................................] [7r]

[geg ......bt ................]

[...an f...... meic dult?].

From here to the end of the poem see below for a copy from RIA 743 (A/iv/3), 637.

34 [Da]ingnigh ar loitedh dod luing

cuir innte a meic meic Emainn

a diol d’fhoirinn is d’uradh

siol Oilill ’ga n-ullmughadh.

35 Dobudh mela a meic Sadba

an eang-sa dot atardha

tiomlat as uaim da gac eing

gan buain o fionnbrat oirchinn.

36 Dena a ccedoir a chruth geal

a ndronganta fa deredh

fuaidh re ceile na criocha

Eire uaidh budh insiotha.

37 A meic Baiteir nar bris moid

a thairrngertaigh a Theaboid

a eo cuain liggil Line

dibir uain an ainbhfine.x

38 A Briain I Bríain na ttreas tte

foir Mumain is mill Aine

’mun ainmidhe fhuil ’ga ngreim

cuir an ainbhfine a hEir[e]inn.x

39 Coisg aimsiogadh diabail din

[aon] fpeisd nac plannda cinil

ra[t?]haig[h] me ’s me ’gud guidhe

a matair De a degMuire. Einpeisd...


[RIA 743 (A/iv/3), 637]


[Catalogue entry: ‘633m. Here began a poem of which the first letter was E (see end). Only fragments of the lines remain in the inner margins of the badly mutilated pages, 633-635. Either p.636 is wanting, or the number 636 was omitted in numbering the pages. On p. 637 are the last four quatrains of the poem proper, ending with the line díbir úain an ainbhfine. Then follows a quatrain for Brían Ó Bríain and an additional concluding quatrain addressed to the Blessed Virgin Mary. The person addressed in the poem is called “Teabóid” (p. 634, l. 21, p. 637, l. 7), son of “Uáitér” (p.637, l. 7), son of “Émonn” (p. 637, l. 1). He was probably therefore a Munster Burke (see scribal note at end of this entry, and cf. 490, 48). His mother’s name was Sadhbh (p. 637, l. 3). The poem is followed by the scribal note: Dearmat (aindlighthioch anoirchius) fó deara dhúinn an dán so labhras d’fior do Leith Mogha do sgríobhadh a n-eitirmheadhón na gcairmion as goire dhó dá gach leith, neoch labhras d’Áodh Mhág Uidhir do réir na n-ughdur a láittior leath [sic]. ut est. Eochaidh Ó hEódhusa 7 alii.]


Numbering in accordance with poem above


34 Daingnigh ar loitedh dod loing

cuir innti a meic meic Émoinn

a díol d’foirinn is d’uradh

síol Oillill gá n-ullmhugadh.

35 Do ba méla a meic Sadhbha

an eang-sa dot atharda

th’iomlat as úaim da gach eing

gan bhúain ó fhionnbrat oirrchinn.

36 Dén a gcedóir a cruth geal

a ndiongánta fá dheireadh

fúaigh re chéile na críocha

Eire úaidh badh inshíotha.

37 A meic Uáiter nar bris bhóid

a thairrngertaigh a Theaboid

a eó cúain líggil Line

díbir úain an ainbhfine.

38 A Bríain Í Bríain na ttreas tte

fóir Muman as mill Áine

mun ainmidhe fhuil ’gá ngreim

cuir an ainbhfine a hÉrinn.

39 Coisg aimsiogadh díabhail dínn

sa péist nách plannda ceiníl

ráthaidh mé ’s mé ’gad ghuidhe

a máthair Dhé a deaghMure. E.